« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Від конфронтації до партнерства

Від конфронтації до партнерства

15 березня у Будинку спілок відбулося п’яте засідання Ради Федерації профе­сійних спілок України, у якому взяв участь віце-прем’єр-міністр – мі­ністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

 Відкрив засідання Голова ФПУ Юрій Кулик. У своєму виступі він спинив­ся на досягненнях ФПУ та пріоритетах робо­ти. «Нам вдалося зупинити протистояння з органами державної влади та сило­вими структурами і пере­йти від конфронтації до партнерських стосунків і конструктивного діалогу. Це відкриває нові можли­вості для спільного напра­цювання рішень, реаліза­ції яких чекають від нас члени профспілок», – за­значив Голова Федерації.

Переконливим свідчен­ням цього виявилися зу­стрічі Юрія Кулика з Пре­зидентом Віктором Януко­вичем, Прем’єр-міністром Миколою Азаровим, голо­вою Федерації роботодав­ців Дмитром Фірташем тощо. Голова ФПУ переко­наний, що «влада, робото­давці й профспілки мають спільно шукати шляхи по­долання соціальної неспра­ведливості, бідності, зубо­жіння населення. Проф­спілки надалі активно за­хищатимуть законні права та інтереси людей праці, розвиватимуть соціальний діалог не тільки на загаль­нонаціональному рівні, а й на галузевому та регіональ­ному». На завершення ви­ступу Юрій Кулик подяку­вав членам Ради ФПУ за ро­зуміння, підтримку та плідну співпрацю.

На засіданні Ради обговорювалося питання про позицію профспілок щодо державної політики оплати праці та посилен­ня колективно-договірного регулювання оплати праці. Із доповіддю висту­пив голова постійної комі­сії Ради ФПУ з питань соціально-економічного захисту членів профспі­лок, голова Профспілки працівників хімічних і на­фтохімічних галузей про­мисловості України Ва­силь Мойсюк. Він наголо­сив, що одним з основних пріоритетів діяльності ФПУ має бути активізація дій профспілок усіх рівнів щодо економічно обґрун­тованого підвищення роз­мірів заробітної плати, своєчасності її виплати, підвищення рівня договір­них і державних гарантій. Зокрема, він зазначив: «Реалізуючи заходи, пе­редбачені цільовою про­грамою «Гідна оплата пра­ці», ФПУ спрямувала свою діяльність на активізацію соціального діалогу щодо вирішення зазначених пи­тань з усіма гілками вла­ди та роботодавцями».

На завершення виступу Василь Мойсюк підсуму­вав: «Нині в Україні необ­хідна нова, добре проду­мана й прорахована полі­тика зростання трудових доходів населення, за ра­хунок чого буде досягнуто скорочення існуючої не­справедливості соціаль­ної диференціації суспіль­ства». Оскільки реформу­вання оплати праці наразі вважається одним із голо­вних напрямів подальших перетворень національної економіки, то ФПУ та її членські організації ма­ють сконцентрувати зу­силля на проведенні кон­сультацій і колективних переговорів у рамках соці­ального діалогу для вирі­шення таких питань:

– визначення розміру мінімальної заробітної плати на рівні фактично­го прожиткового мініму­му для працездатної осо­би, що має, зокрема, вклю­чати витрати на соціальне страхування, сплату по­датку з фізичних осіб, на­копичення на придбання чи оренду житла та сімей­ну складову;

– запровадження галузе­вих стандартів оплати пра­ці та умов її зростання;

– легалізація зайнятос­ті працівників і заробіт­них плат;

– створення економіч­ного механізму гаранту­вання своєчасної виплати заробітної плати;

– забезпечення права працівників на позачергове (перед розрахунками з бю­джетом та іншими обов’язковими платежами) отри­мання заробітної плати;

– встановлення адек­ватної компенсації пра­цівникові заборгованої за­робітної плати (пеня у роз­мірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день затримки);

– вдосконалення зако­нодавства щодо оплати праці.

Реалізація цих заходів сприятиме зростанню за­робітної плати, наповне­нню державного та місце­вих бюджетів, Пенсійного та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Досі не вирішено про­блему вчасної виплати зарплати. Сума заборгова­ності на початку 2012 року становила близько 1 млрд грн, що в умовах тотально­го подорожчання життя ставить працівника та чле­нів його родини на межу виживання. Це питання пе­ребуватиме під пильним контролем ФПУ і кожної членської організації. У січні ц. р., за оперативною інформацією членських організацій, ФПУ направи­ло віце-прем’єр-міністру – міністру соціальної полі­тики Сергію Тігіпку пере­лік найбільших підприємств-боржників із випла­ти заробітної плати. Ана­логічний перелік разом із пропозиціями ФПУ було вручено Прем’єр-міністру Миколі Азарову під час зу­стрічі 27 січня 2012 року.

В обговоренні цього пи­тання на засіданні Ради взяв активну участь Сер­гій Тігіпко, який розповів про реформи, що їх прово­дить Уряд у соціальній сфері. Міністр, зокрема, зазначив, що позиція Ка­бінету Міністрів дуже близька до позиції проф­спілок. Важливою також є програма нових соціаль­них ініціатив Президента Віктора Януковича, тож Уряд наразі шукає кошти на їх фінансування. Од­нак, допоки не вирішить­ся питання з офшорними зонами та газовим контрактом, доки не буде за­проваджено податок на багатство, доти реалізува­ти ці реформи буде над­звичайно важко. На завер­шення виступу Сергій Ті­гіпко зазначив, що пози­ція профспілок та їх ініці­ативи щодо розв’язання тих чи інших злободенних питань – дуже важливі у процесі реформування со­ціальної сфери.

Відповідно до порядку денного на засіданні Ради розглядалося також пи­тання про обрання заступ­ників Голови ФПУ (після голосування першим за­ступником Голови ФПУ обрано Валерія Горбато­ва); прийнято до відома ін­формацію про хід реаліза­ції рішень VI з’їзду ФПУ її членськими організація­ми; затверджено зміни у складі постійних комісій Ради ФПУ; прийнято рі­шення делегувати Прези­дії Федерації повноважен­ня щодо затвердження зві­ту про виконання бюдже­ту ФПУ за 2011 рік і затвер­дження бюджету–2012.

Рада підтримала захо­ди щодо організаційного зміцнення Федерації проф­спілок України. Із цього питання доповідав голова постійної комісії Ради ФПУ з організаційної робо­ти, голова Профспілки пра­цівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування Украї­ни Василь Дудник. Так, основним завданням ФПУ, її членських організацій залишається поліпшення рівня життя громадян, за­хист трудових, соціально-економічних прав і гаран­тій працівників, зростання ролі профспілок у суспільно-політичному житті кра­їни. У свою чергу, запору­кою міцності Федерації є спільні дії членських орга­нізацій, спрямовані на ор­ганізаційне зміцнення, ре­алізацію рішень виборних органів, чітке виконання Статуту. Реалії сьогодення потребують від профспі­лок принципово нових під­ходів до вирішення назрі­лих проблем. Одним із пер­шочергових кроків до їх реалізації є зміцнення ор­ганізаційної структури профспілок.

На завершення засідан­ня Юрій Кулик вручив на­грудні знаки Федерації профспілок України «За досягнення в організації оздоровлення та відпочин­ку дітей» профспілковим активістам, які доклада­ють максимум зусиль для оздоровлення дітей.


Нам вдалося зупинити проти­стояння з органами державної влади та силовими структурами і перейти від конфронтації до партнерських стосунків та конструк­тивного діалогу. Це відкрило можливості для спільного напрацювання рішень, реалізації яких чекають від нас члени профспілок.

Юрій Кулик, голова Федерації професійних спілок України

27.03.2012


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання