« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Соціальний діалог у дії: уряд почув профспілки

Соціальний діалог у дії: уряд почув профспілки

Соціально-економічний розвиток, підви­щення добробуту й безпеки громадян, ре­гулювання трудових відносин, посилення взаємодії профспілок і влади в процесі масштабних реформ – ці та багато інших питань розглядали­ся на зустрічі Прем’єр-міністра України Миколи Аза­рова з всеукраїнськи­ми профспілками, яка відбулася напри­кінці січня ц. р. Ми­нув майже місяць і вже бачимо перші ре­зультати реагуван­ня Кабінету Міні­стрів України на звернення профспі­лок. Докладніше – у нашому матеріалі.

У ході зустрічі, на якій обговорюва­лися питання по­силення соціаль­ного діалогу між органами державної влади та профспілками у процесі реалізації реформ в еконо­мічній і соціальній сферах, сторони досягнули домов­леностей щодо подальших кроків у розвитку соціаль­ного партнерства.

Прем’єр-міністрові були передані узагальнені пропозиції, що мають між­галузевий характер або по­требують солідарного ви­рішення; пропозиції проф­спілок із вирішення про­блемних галузевих і регіо­нальних питань. Слід зау­важити, що найбільше їх надійшло від всеукраїн­ських профспілок вироб­ничої сфери – 96, майже вдвічі менше – 50 – від профспілок бюджетної сфери, 9 – від первинних профспілкових організа­цій і 2 – від територіаль­них профоб’єднань. Очіль­никові Уряду передали та­кож перелік підприємств, яким необхідно прискори­ти відшкодування податку на додану вартість; список підприємств-боржників із виплати заробітної плати; пропозиції щодо розгляду та прийняття Кабінетом Міністрів України проекту постанови «Про день соці­альної справедливості» та проекту відповідних дору­чень Прем’єр-міністра України. Документи міс­тили також три проекти законів України, зокрема, про внесення змін до дея­ких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності робото­давців за порушення стро­ків виплати заробітної плати; про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо забезпечен­ня діяльності профспілко­вих організацій); про вне­сення змін до Закону Укра­їни «Про Державний бю­джет України на 2012 рік» (щодо забезпечення соці­альних гарантій працівни­ків охорони здоров’я).

Прем’єр-міністр Украї­ни Микола Азаров дав до­ручення міністрам і керів­никам інших центральних органів виконавчої влади відповідно до компетенції розглянути вищезгадані пропозиції та у разі необ­хідності прийняття рішень Уряду внести в установле­ному порядку узгоджені проекти. Копії цих дору­чень направлені СПО проф­спілок усім заявникам.

Слід зазначити, що дея­кі з доручень керівника Уряду вже перебувають у роботі. Так, 7 лютого ц. р. відбулася міжгалузева ро­боча нарада голів первин­них профспілкових органі­зацій всеукраїнських проф­спілок оборонно-промис-лового комплексу, на якій обговорювалися питання профспілкового членства та були розроблені попере­дні заходи щодо взаємодії профспілок із Державним концерном «Укроборонпром».

21 лютого під голову­ванням віце-прем’єр-міністра – міністра соцпо­літики Сергія Тігіпка від­булося засідання Комісії з питань погашення забор­гованості із виплати заро­бітної плати (грошового забезпечення), пенсій, сти­пендій та інших соціаль­них виплат.

28 лютого у приміщенні Академії праці та соціаль­них відносин ФПУ проведе­но круглий стіл на тему: «Ризики обов’язкової нако­пичувальної пенсійної сис­теми та дії щодо їх уперед­ження». Враховуючи важ­ливість і складність про­блем, які виникають на II рівні пенсійного страху­вання, під час засідання були обговорені та вироблені спільні пропозиції, спрямовані на запобігання виникненню негативних наслідків у зв’язку із запро­вадженням цієї системи.

Слід нагадати, що Уряд підтримав пропозиції ФПУ щодо відзначення в Украї­ні на державному рівні 20  лютого Дня соціальної справедливості.

Ще однією перемогою слід вважати те, що ще у ході свого виступу Микола Азаров доручив Міністер­ству економічного розви­тку і торгівлі та Міністер­ству соціальної політики ретельно вивчити питання економічно обґрунтовано­го збільшення рівня опла­ти праці та запропонувати відповідні механізми сти­мулювання зростання част­ки оплати праці. Він також пообіцяв обговорити це пи­тання із соціальними парт­нерами та суспільством, аби визначити виважену траєкторію справедливого зростання трудових дохо­дів. «Рух має бути зустріч­ним: держава створює умо­ви – бізнес відповідає спра­ведливим збільшенням оплати праці», – наголосив Прем’єр-міністр України.

Наразі постійно відбу­ваються зустрічі голів облдержадміністрацій із проф­спілковим активом.

ДОТРИМАННЯ КОЛДОГОВОРУ

15 лютого на засіданні кабінету міністрів України під час розгляду інформа­ції «Про результати діяльності Державної фінансової інспекції у 2011 році» заступник голови ФПУ григорій осовий порушив питання щодо врегулю­вання конфліктної ситуації на державних підприємствах, яка виникла після надання роз’яснення Державною фінансовою інспекцією України (лист від 01.12.2011 № 32-18/33) унаслідок обмеження фінансування окремих господарських операцій, до яких віднесено й фінансування зобов’язань за колективними договорами.

З цього приводу на адресу ФПУ надходять звернення від членських органі­зацій ФПУ.

Профспілки підтримують позицію Уряду щодо першочергового спрямуван­ня коштів на виплату заробітної плати та ліквідацію наявної заборгованості з її виплати, однак, щоб уникнути порушень законодавства, зокрема кодек­су законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди» та ін., профспілками було запропоновано внести зміни до вищезаз­наченого листа Інспекції, щоб до поточних витрат державних підприємств віднести витрати на фінансові зобов’язання роботодавця, які передбачені колективним договором.

Після обговорення Прем’єр-міністр України Микола Азаров дав доручення оперативно врегулювати зазначене питання.

 

Прошу відповідно до компетенції розглянути про­позиції всеукраїн­ських профспілок і профспілкових об’єднань, які було подано під час зу­стрічі Прем’єр-міністра України з профспілковим активом 27 січня ц. р. Про резуль­тати поінформу­вати Спільний представницький орган профспілок на національному рівні та Кабінет Міністрів.

Микола Азаров

(З документа, адресованого Сергію Тігіпку, міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади)

 

 

04.03.2012


Анна РЄПІЧ, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання