« на головну 20.07.2019
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1008)
20
Червень
 
Інтерв’ю
 
Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка

Лабораторії ДІЛА нададуть знижки власникам Соціального профспілкового квитка


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Готові до пошуку компромісів

Готові до пошуку компромісів

20 лютого відбулося перше засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України, на якому було розглянуто й узгоджено пріори­тетні напрями діяльності НТСЕР на 2012 рік, а також визначено спільні позиції у веденні соціального діалогу.

У роботі засідання взяли участь голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради, голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ, співголова НТСЕР від проф­спілкової сторони, Голова Федерації профспілок Укра­їни Юрій Кулик, співголова НТСЕР від органів вико­навчої влади, віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

Головував на засі­данні співголова НТСЕР Юрій Кулик. Під час на­ради було затверджено регламент НТСЕР, Типо­ве положення про тери­торіальну тристоронню соціально-економічну раду, про взаємодію НТСЕР із Комітетом економічних ре­форм у процесі запроваджен­ня економічних реформ згід­но з Національним планом дій на 2012 рік, Національну стратегію тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу в сфері праці на 2012–2017 роки тощо.

Пріоритети діяльності

У 2012 році діяльність На­ціональної тристоронньої соціально-економічної ради пропонується спрямувати на вироблення консолідо­ваної позиції, розробку та надання пропозицій сторін Президентові, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України щодо шляхів та за­собів реалізації завдань, визначених у Програмі Пре­зидента України «Заможне суспільство, конкуренто­спроможна економіка, ефек­тивна держава», сприяння зайнятості населення та роз­витку ринку праці, форму­вання державної політики в сфері збереження та розви­тку трудового потенціалу, створення конкурентного бізнес-середовища та під­тримки національного това­ровиробника, реформування системи оплати праці та по­гашення заборгованості із зарплат.

Не менш важливими на­прямами діяльності НТСЕР у 2012 році будуть підви­щення ефективності ве­дення соціального діалогу, вдосконалення діяльності його інституцій та системи соціально-трудових відно­син, подальша співпраця з Європейським соціально-економічним комітетом, соціально-економічними ра­дами країн ЄС і Міжнарод­ною асоціацією соціально-економічних рад, створення Спільної платформи грома­дянського суспільства в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Реформування соціальної сфери

У програмі економічних реформ на 2010–2014 роки визначено основні завдання органів виконавчої влади в проведенні реформ соці­альної сфери. Серед них – здійснення реформування системи соціального стра­хування, модернізація сис­теми соціальної підтримки населення, вдосконалення системи захисту прав дітей, які потребують соціальної підтримки, реформування трудового законодавства та вдосконалення системи механізмів підтримки за­йнятості населення. Про це йшлося у виступі співголови НТСЕР Сергія Тігіпка, при­свяченому співпраці НТСЕР із Комітетом економічних реформ згідно з Національ­ним планом дій на 2012 рік. Він наголосив на актуаль­них питаннях і пріоритетах взаємодії влади, профспілок і роботодавців.

Сергій Тігіпко також розповів про нинішній стан вітчизняної економі­ки та перспективи подо­лання негативних явищ, особливо в системі соці­ального страхування. За його словами, в напрямі подальшого реформування системи соцстраху влада передбачила низку заходів, спрямованих на стабілізацію солідарної системи пенсійно­го страхування, створення умов для запровадження загальнообов’язкового дер­жавного пенсійного страху­вання, підвищення ефектив­ності управління пенсійним та іншими видами страху­вання.

У напрямі модернізації системи соцпідтримки на­селення будуть здійснюва­тися заходи з розроблення нормативно-правових актів щодо впровадження нових підходів до оцінки доходів громадян, які претендують на отримання соціальної підтримки, методичних ре­комендацій щодо нової тех­нології надання громадянам соцпідтримки за принципом «єдиного вікна».

У 2012 році також запла­новано продовжити роботу з реформування системи соціальних послуг, удоско­налення системи захисту прав дітей, які потребують державної підтримки, меха­нізмів підтримки зайнятос­ті населення.

У свою чергу, профспіл­кова сторона внесла низ­ку зауважень до програми економічних реформ, які стосувалися нетипових форм зайнятості населення, проблеми виплати боргів із зарплати, невиплат суб­венцій автоперевізникам на обслуговування пільгових категорій населення.

Соціальний діалог в Україні

У жвавій дискусії про­йшло обговорення питання про стан упровадження та реалізації Закону «Про со­ціальний діалог в Україні», зокрема щодо репрезента­тивності профспілкових та об’єднань організацій робо­тодавців.

Сторони профспілок і ро­ботодавців наголошували на необхідності ретельного підходу до питання репре­зентативності громадських організацій, проведення на­вчальної та роз’яснювальної роботи серед представників сторін соціального діалогу на всіх рівнях.

Підбиваючи підсумки на­ради, співголова НТСЕР від профспілкової сторони Юрій Кулик оприлюднив позицію профспілок щодо подальшо­го розвитку соціального діа­логу. «Влада, роботодавці і профспілки повинні разом шукати шляхи подолання соціальної несправедливос­ті, бідності, зубожіння», – на­голосив Юрій Кулик. За його словами, профспілки й нада­лі активно захищатимуть за­конні права та інтереси лю­дей праці. «Дуже добре, що останнім часом налагоджу­ється плідна співпраця в рам­ках Національної тристорон­ньої соціально-економічної ради. Це допоможе владі при проведенні масштабних соціально-економічних ре­форм дотримуватися прин­ципу соціальної справедли­вості, сприятиме вирішенню стратегічних завдань у та­ких сферах, як зайнятість, безпека праці, соціальний захист, соціальні і трудові відносини», – зазначив Голо­ва ФПУ.

Юрій Кулик звернувся до Сергія Тігіпка з пропози­цією посприяти включенню до складу Комітету еконо­мічних реформ співголів НТСЕР від профспілок і ро­ботодавців з метою співро­бітництва на вищому рівні.

З окреслених питань було ухвалено відповідні постанови з урахуванням поправок сторін соціально­го діалогу.

  • ІЗ ВИСТУПІВ

Сергій ТІГІПКО, віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України:

– Нині існує багато суперечок навколо трудового законодавс­тва. Уряд запропонував внести зміни до Трудового кодексу, але профспілки відмовилися. Уряд пішов на деякі поступки, однак ще залишилися кілька позицій, по яких ми не можемо дійти згоди. Та компроміс знай­ти треба. Жити за старим ко­дексом неможливо. Пропози­ція тут полягає в наступному: прийняти Трудовий кодекс, а потім повернутися до цього пи­тання місяців через 9–10. І тоді побачимо, як він працює. Ми повинні чути один одного.

Григорій ОСОВИЙ, заступник Голови ФПУ:

– Сьогодні треба акцентувати увагу на тих питаннях соціаль­ного діалогу, над якими ще тре­ба працювати. Перше питання – це створення територіальних органів НТСЕР. Друге питання – проаналізувати практику засто­сування Закону України «Про соціальний діалог» разом із НСПП. Третє питання – розроб­ка навчальних програм із прак­тики ведення соціального діа­логу. Четверте питання – замов­лення у національних теле­радіокомпаній ефірного часу для програм, присвячених со­ціальному діалогу.

Олексій МІРОШНИЧЕНКО, віце-президент Конфедерації роботодавців України:

– З огляду на практику застосу­вання ЗУ «Про соціальний діа­лог» існує соціальна проблема, яку потрібно невідкладно вирі­шувати. Закон про соцдіалог бачить тільки репрезентативні організації профспілок, робо­тодавців. Практика колдоговір­ної роботи бачить спільні пред­ставницькі організації. Треба добре подумати, щоб не стало­ся потім так, що Генеральну угоду на наступний період ук­ладатимуть репрезентативні організації на національному рівні, а не спільні представни­цькі органи.

Олександр РЯБКО, заступник голови ЦК ПМГУ:

– Форма нелегальної, або тіньо­вої, зайнятості набула значного поширення в умовах кризи. Вона є досить актуальною про­блемою для виробничих галу­зей, зокрема металургії. Сьо­годні з’являються агентства-по­середники, які беруть безпосе­редню участь в укладенні ко­лективних договорів. І у них відрахування до фондів соцстраху зовсім інші. У результаті їхньої діяльності людина, яка працює у важких умовах, втра­чає будь-які соціальні гарантії. Тому НТСЕР необхідно звернути увагу на ці питання.

26.02.2012


Тетяна РУБАН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

21.06.2019 23:41

21.06.2019 23:38

21.06.2019 23:07

21.06.2019 23:07

10.06.2019 00:21

10.06.2019 00:20

27.05.2019 00:32

27.05.2019 00:20

27.05.2019 00:16

21.05.2019 21:43

Усі новини


Опитування

Чи подобається вам новий дизайн газети?

Так
- 63,89 %
Ні
- 31,94 %
Усього: 72 голосів


Аккумуляторы для ноутбуков
Интернет-магазин по продаже батарей и блоков питания.


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2018©

01042, Украіна, м. Київ
бульвар Дружби народів, 5.
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання