« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Готові до пошуку компромісів

Готові до пошуку компромісів

20 лютого відбулося перше засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України, на якому було розглянуто й узгоджено пріори­тетні напрями діяльності НТСЕР на 2012 рік, а також визначено спільні позиції у веденні соціального діалогу.

У роботі засідання взяли участь голова Національної тристоронньої соціально-економічної ради, голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ, співголова НТСЕР від проф­спілкової сторони, Голова Федерації профспілок Укра­їни Юрій Кулик, співголова НТСЕР від органів вико­навчої влади, віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко.

Головував на засі­данні співголова НТСЕР Юрій Кулик. Під час на­ради було затверджено регламент НТСЕР, Типо­ве положення про тери­торіальну тристоронню соціально-економічну раду, про взаємодію НТСЕР із Комітетом економічних ре­форм у процесі запроваджен­ня економічних реформ згід­но з Національним планом дій на 2012 рік, Національну стратегію тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу в сфері праці на 2012–2017 роки тощо.

Пріоритети діяльності

У 2012 році діяльність На­ціональної тристоронньої соціально-економічної ради пропонується спрямувати на вироблення консолідо­ваної позиції, розробку та надання пропозицій сторін Президентові, Верховній Раді та Кабінету Міністрів України щодо шляхів та за­собів реалізації завдань, визначених у Програмі Пре­зидента України «Заможне суспільство, конкуренто­спроможна економіка, ефек­тивна держава», сприяння зайнятості населення та роз­витку ринку праці, форму­вання державної політики в сфері збереження та розви­тку трудового потенціалу, створення конкурентного бізнес-середовища та під­тримки національного това­ровиробника, реформування системи оплати праці та по­гашення заборгованості із зарплат.

Не менш важливими на­прямами діяльності НТСЕР у 2012 році будуть підви­щення ефективності ве­дення соціального діалогу, вдосконалення діяльності його інституцій та системи соціально-трудових відно­син, подальша співпраця з Європейським соціально-економічним комітетом, соціально-економічними ра­дами країн ЄС і Міжнарод­ною асоціацією соціально-економічних рад, створення Спільної платформи грома­дянського суспільства в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Реформування соціальної сфери

У програмі економічних реформ на 2010–2014 роки визначено основні завдання органів виконавчої влади в проведенні реформ соці­альної сфери. Серед них – здійснення реформування системи соціального стра­хування, модернізація сис­теми соціальної підтримки населення, вдосконалення системи захисту прав дітей, які потребують соціальної підтримки, реформування трудового законодавства та вдосконалення системи механізмів підтримки за­йнятості населення. Про це йшлося у виступі співголови НТСЕР Сергія Тігіпка, при­свяченому співпраці НТСЕР із Комітетом економічних реформ згідно з Національ­ним планом дій на 2012 рік. Він наголосив на актуаль­них питаннях і пріоритетах взаємодії влади, профспілок і роботодавців.

Сергій Тігіпко також розповів про нинішній стан вітчизняної економі­ки та перспективи подо­лання негативних явищ, особливо в системі соці­ального страхування. За його словами, в напрямі подальшого реформування системи соцстраху влада передбачила низку заходів, спрямованих на стабілізацію солідарної системи пенсійно­го страхування, створення умов для запровадження загальнообов’язкового дер­жавного пенсійного страху­вання, підвищення ефектив­ності управління пенсійним та іншими видами страху­вання.

У напрямі модернізації системи соцпідтримки на­селення будуть здійснюва­тися заходи з розроблення нормативно-правових актів щодо впровадження нових підходів до оцінки доходів громадян, які претендують на отримання соціальної підтримки, методичних ре­комендацій щодо нової тех­нології надання громадянам соцпідтримки за принципом «єдиного вікна».

У 2012 році також запла­новано продовжити роботу з реформування системи соціальних послуг, удоско­налення системи захисту прав дітей, які потребують державної підтримки, меха­нізмів підтримки зайнятос­ті населення.

У свою чергу, профспіл­кова сторона внесла низ­ку зауважень до програми економічних реформ, які стосувалися нетипових форм зайнятості населення, проблеми виплати боргів із зарплати, невиплат суб­венцій автоперевізникам на обслуговування пільгових категорій населення.

Соціальний діалог в Україні

У жвавій дискусії про­йшло обговорення питання про стан упровадження та реалізації Закону «Про со­ціальний діалог в Україні», зокрема щодо репрезента­тивності профспілкових та об’єднань організацій робо­тодавців.

Сторони профспілок і ро­ботодавців наголошували на необхідності ретельного підходу до питання репре­зентативності громадських організацій, проведення на­вчальної та роз’яснювальної роботи серед представників сторін соціального діалогу на всіх рівнях.

Підбиваючи підсумки на­ради, співголова НТСЕР від профспілкової сторони Юрій Кулик оприлюднив позицію профспілок щодо подальшо­го розвитку соціального діа­логу. «Влада, роботодавці і профспілки повинні разом шукати шляхи подолання соціальної несправедливос­ті, бідності, зубожіння», – на­голосив Юрій Кулик. За його словами, профспілки й нада­лі активно захищатимуть за­конні права та інтереси лю­дей праці. «Дуже добре, що останнім часом налагоджу­ється плідна співпраця в рам­ках Національної тристорон­ньої соціально-економічної ради. Це допоможе владі при проведенні масштабних соціально-економічних ре­форм дотримуватися прин­ципу соціальної справедли­вості, сприятиме вирішенню стратегічних завдань у та­ких сферах, як зайнятість, безпека праці, соціальний захист, соціальні і трудові відносини», – зазначив Голо­ва ФПУ.

Юрій Кулик звернувся до Сергія Тігіпка з пропози­цією посприяти включенню до складу Комітету еконо­мічних реформ співголів НТСЕР від профспілок і ро­ботодавців з метою співро­бітництва на вищому рівні.

З окреслених питань було ухвалено відповідні постанови з урахуванням поправок сторін соціально­го діалогу.

  • ІЗ ВИСТУПІВ

Сергій ТІГІПКО, віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України:

– Нині існує багато суперечок навколо трудового законодавс­тва. Уряд запропонував внести зміни до Трудового кодексу, але профспілки відмовилися. Уряд пішов на деякі поступки, однак ще залишилися кілька позицій, по яких ми не можемо дійти згоди. Та компроміс знай­ти треба. Жити за старим ко­дексом неможливо. Пропози­ція тут полягає в наступному: прийняти Трудовий кодекс, а потім повернутися до цього пи­тання місяців через 9–10. І тоді побачимо, як він працює. Ми повинні чути один одного.

Григорій ОСОВИЙ, заступник Голови ФПУ:

– Сьогодні треба акцентувати увагу на тих питаннях соціаль­ного діалогу, над якими ще тре­ба працювати. Перше питання – це створення територіальних органів НТСЕР. Друге питання – проаналізувати практику засто­сування Закону України «Про соціальний діалог» разом із НСПП. Третє питання – розроб­ка навчальних програм із прак­тики ведення соціального діа­логу. Четверте питання – замов­лення у національних теле­радіокомпаній ефірного часу для програм, присвячених со­ціальному діалогу.

Олексій МІРОШНИЧЕНКО, віце-президент Конфедерації роботодавців України:

– З огляду на практику застосу­вання ЗУ «Про соціальний діа­лог» існує соціальна проблема, яку потрібно невідкладно вирі­шувати. Закон про соцдіалог бачить тільки репрезентативні організації профспілок, робо­тодавців. Практика колдоговір­ної роботи бачить спільні пред­ставницькі організації. Треба добре подумати, щоб не стало­ся потім так, що Генеральну угоду на наступний період ук­ладатимуть репрезентативні організації на національному рівні, а не спільні представни­цькі органи.

Олександр РЯБКО, заступник голови ЦК ПМГУ:

– Форма нелегальної, або тіньо­вої, зайнятості набула значного поширення в умовах кризи. Вона є досить актуальною про­блемою для виробничих галу­зей, зокрема металургії. Сьо­годні з’являються агентства-по­середники, які беруть безпосе­редню участь в укладенні ко­лективних договорів. І у них відрахування до фондів соцстраху зовсім інші. У результаті їхньої діяльності людина, яка працює у важких умовах, втра­чає будь-які соціальні гарантії. Тому НТСЕР необхідно звернути увагу на ці питання.

26.02.2012


Тетяна РУБАН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання