« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

На шляху до європейських стандартів. Днями у Києві стартував шведсько-український проект «Вирішення трудових спорів в Україні»

На шляху до європейських стандартів. Днями у Києві стартував шведсько-український проект «Вирішення трудових спорів в Україні»

13 лютого 2012 року Національ­на служба посе­редництва і при­мирення України (НСПП) і Націо­нальна служба посередництва Швеції уклали Угоду про впрова­дження шведсько-українського про­екту «Вирішення трудових спорів в Україні».

У презентації про­екту взяли участь посол Ко­ролівства Швеції в Україні Стефан Гуллгрен, заступник гене­рального директора – старший радник з право­вих питань Національної служби посередництва Швеції Курт Еріксон, рад­ник посольства Королів­ства Швеції в Україні Мір’ї Петерсон, перший заступник міністра соці­альної політики України Василь Надрага, голова Національної служби по­середництва і примирен­ня України Олександр Окіс, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк, ке­рівник апарату ФПУ Зоя Васильова, а також пред­ставники Трудового суду Швеції, Федерації робото­давців України, Міжна­родної організації праці та інших сторін соціаль­ного діалогу.

Основна мета цього грандіозного проекту – розбудова нової україн­ської моделі ефективного вирішення трудових спо­рів, що ґрунтуватиметься на найкращих європей­ських стандартах і прак­тиці, з урахуванням швед­ської системи як орієнтиру.

Відкриваючи захід і ві­таючи присутніх, голова Національної служби по­середництва і примирен­ня Олександр Окіс висло­вив сподівання щодо реа­лізації найближчим ча­сом спільних планів укра­їнської та шведської сто­рін у розробленні нової моделі вирішення трудо­вих спорів в Україні.

«Шведська сторона має значний досвід у вирішен­ні конфліктів та розвитку соціальному діалогу. Тож ми маємо спільно визна­чити проблеми, що потре­бують урегулювання та можуть бути вирішені за­вдяки реалізації проек­ту», – наголосив посол Ко­ролівства Швеції в Украї­ні Стефан Гуллгрен.

Відповідно до домов­леності зацікавлених сто­рін проект «Вирішення трудових спорів в Украї­ні» упроваджуватиметься за двома основними на­прямами: законодавча іні­ціатива та нарощування інституційного потенціа­лу. Щодо законодавчої іні­ціативи має виступити група експертів, аби спри­яти адаптації законодав­ства до стандартів ЄС. В її основу буде покладено нову модель вирішення трудових спорів в Україні, що передбачає внесення необхідних змін до зако­нодавства, а також коре­гування ролі та повнова­жень НСПП.

Наступна складова проекту – нарощування інституційного потенціа­лу зацікавлених сторін, здебільшого НСПП, у сфе­рі трудових спорів. Йдеть­ся про такі питання, як на­дійна статистика щодо ко­лективних договорів і спо­рів, сприяння ефективно­му формуванню заробіт­ної плати, виконання ман­дата, координація зусиль і співпраці між іншими зацікавленими сторона­ми, підготовка посередни­ків та арбітрів.

У ході зустрічі обгово­рювалася низка питань, серед яких, зокрема, робо­та НСПП та її відділень в АР Крим і областях щодо вирішення колективних трудових спорів, запобі­гання їх виникненню, сприяння розвиткові соці­ального діалогу, виро­блення узгоджених про­позицій із розвитку соціально-економічних і трудових відносин в Укра­їні; розроблення концеп­ції запровадження опти­мальної моделі врегулю­вання колективних трудо­вих спорів (конфліктів), гармонізація національ­ного законодавства зі стандартами МОП та ЄС, підвищення рівня право­вої культури учасників соціально-трудових відно­син тощо.

КОМЕНТАР

Сергій КОНДРЮК, заступник голови ФПУ:

– Конкурентна економіка, соціальний прогрес мають базуватися на суспільному порозумінні, а ще краще – суспільній злагоді. найдієвішим ме­ханізмом побудови соціального миру є соціаль­ний діалог – вища форма соціального партнер­ства. завдяки шведським колегам ми набули дуже цікавого досвіду щодо розбудови колективно-договірних відносин іще під час ре­алізації попереднього проекту, який тривав упродовж кількох років. набуті знання та досвід ми вже використали на практиці, зокрема, готу­ючи проект трудового кодексу в частині колективно-договірних відносин. також ФПУ звернулася до Уряду та роботодавців з ініціати­вою (її підтримав віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко) щодо формування стратегічних завдань. так, ми за­пропонували створити спільний стратегічний документ з робочою назвою «дорожня карта входження України в топ–20». Це амбітна мета, яка ставить завдання діагностики реальної ситу­ації в країні та визначення консолідованих за­вдань на цьому шляху.

Україна, безперечно, має власний досвід дій у конфліктних ситуаціях, однак він поки що недо­статньо позитивний. ми впевнені, що, спираю­чись на попередній досвід реалізації шведсько­го проекту в Україні, ми маємо великі шанси від­найти нові форми та методи розв’язання спорів і конфліктів.

 

ОСНОВНІ МОМЕНТИ ПРОГРАМИ

Ідея співпраці у сфері вирішення трудових спорів виникла в рамках проекту «Діалог на ринку праці в Україні», що реалізовували в Україні шведські організації соціальних партнерів з 2004 по 2010 роки. У центрі його уваги були питання вирішення трудових спорів як зворотного боку «медалі» соціаль­ного діалогу, колективні переговори та уго­ди, регулювання ринку праці соціальними партнерами шляхом спільної відповідаль­ності за економічний розвиток і ситуацію, у тому числі й оплату праці.

Унаслідок попере­дньої плідної співпраці за ініціа­тиви та клопотан­ня профспілок, НСПП, роботодавців було вирішено створити й «за­пустити» окремий проект, у рамках якого проаналізува­ти слабкі сторони системи розв’язання конфліктів на українському ринку праці, а шведська система розгля­далася б як орієнтир у євро­пейському контексті. Від­так ми працюватимемо над реалізацією нового шведсько-українського проекту «Вирішення трудових спо­рів в Україні». Він має зро­бити необхідний внесок у забезпечення сталості ре­зультатів допомоги у сфері ринку праці.

Ідея проекту передбачає безпосередню участь орга­нізацій соціальних партне­рів в усіх проектних захо­дах. Для цього в Україні буде створено Наглядову раду, до якої увійдуть пред­ставники НСПП, МІ, ФПУ, ФРУ і яка буде консульта­тивним органом, що ухва­люватиме рішення в межах проекту.

Група експертів діятиме в рамках проекту і розро­блятиме нову модель систе­ми вирішення трудових спо­рів в Україні, а також роз­гляне питання приведення відповідних українських за­конів і правових норм до єв­ропейських стандартів.

Партнери досягли домов­леності про те, що європей­ські стандарти слід розумі­ти так:

1. Роботодавці та проф­спілки відіграють важливу роль у двосторонніх перего­ворах до того, як спеціалізо­вана державна служба або суд остаточно залагодять спір.

2. Існує чітке визначення типів спорів. Певний тип спору передбачає відповід­ну систему правил і засобів його вирішення.

3. Система вирішення спорів ґрунтується на про­стих процедурах з міні­мально можливою кількіс­тю рівнів. Це сприяє швид­кому й ефективному залаго­дженню спорів та ін.

У рамках проекту швед­ські фахівці навчатимуть членів групи експертів і го­туватимуть їх до виконання покладених на неї завдань. Шведські спеціалісти не лише передаватимуть усі свої знання та навички, а й намагатимуться запровади­ти ефективні форми законо­давчої роботи.

Сторінку підготувала Анна РЄПІЧ, «ПВ»

 

26.02.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання