« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Український дебют. 50-та сесія комісії соціального розвитку економічної та соціальної ради ООН

Український дебют. 50-та сесія комісії соціального розвитку економічної та соціальної ради ООН

ПРОГРАМА МАКСИМУМ

У Нью-Йорку (США) відбулася 50-та сесія Комі­сії соціального розвитку економічної та соціальної ради ООН (ЕКОСОР). Се­ред основних питань, які розглядалися на сесії, – викорінення бідності, без­робіття серед молоді та соціальна політика.

Під час засідання комі­сії відбулися дискусії щодо здійснення ефектив­ної політики з найважли­віших питань соціального розвитку, враховуючи су­часні виклики, які стоять перед суспільством, серед яких, зокрема, глобальна економічна криза та клі­матичні зміни.

Особливу увагу комісія приділила питанням моло­ді, яка найбільше потерпає від безробіття. Згідно з останніми даними ООН ймовірність втратити робо­ту для молоді втричі вища, ніж для осіб старшого віку. Тільки минулого року 75 млн молодих людей за­лишилися без заробітку.

«Майже кожна четвер­та молода людина в розви­нених країнах – безробіт­на, а більшість молодих робітників у країнах, що розвиваються, працюють у неформальному секторі економіки. Світ пережи­ває кризу безробіття серед молоді, що може призвес­ти до соціальної неста­більності», – сказав по­стійний представник Сло­ваччини і голова еконо­мічної і соціальної ради Мілош Котерес.

У ході сесії були роз­глянуті питання мобіліза­ції внутрішніх і міжна­родних ресурсів задля со­ціального розвитку, парт­нерства в інтересах розви­тку Африки, запроваджен­ня програми із активізації зусиль африканських кра­їн щодо подолання відста­лості та ізоляції від світо­вої економіки.

МІСІЯ ФПУ

Уперше за історію профспілкового руху України у роботі комісії взяла участь делегація Федерації профспілок України на чолі з Головою ФПУ Юрієм Куликом.

Участь у роботі органів ЕКОСОР стала можливою завдяки тому, що 2009 року ФПУ дістала спеці­альний консультативний статус при цій установі ООН. Слід зазначити, що такий статус мають лише 7 профспілкових організа­цій у світі. Серед них най­потужнішими та найвпли­вовішими є Міжнародна та Загальна конфедерації профспілок, Федерація не­залежних профспілок Ро­сії та Федерація профспі­лок України.

На засіданні сесії було заслухано доповідь Гене­рального секретаря ООН Пан Гі Муна «Викорінен­ня бідності», у якій, зокре­ма, наголошувалося на тому, що «міжнародна спільнота повинна під­тримувати національні зусилля з викорінення бід­ності шляхом створення сприятливих для цього умов на міжнародному рівні та забезпечення ви­сокого ступеня узгодже­ності макроекономічної, торговельної та соціаль­ної політики».

В обговоренні доповіді взяли активну участь представники організацій громадянського суспіль­ства та профспілок, серед яких Голова ФПУ Юрій Кулик і Генеральний се­кретар Загальної конфе­дерації профспілок Воло­димир Щербаков. Окрім того, делегати сесії схва­лили рекомендації Фору­му громадянського сус­пільства, який відбувся напередодні.

 

ФОРУМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Делегація ФПУ на чолі з Головою ФПУ Юрієм Куликом узяла участь у Форумі громадянського суспільства, який від­бувся у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку (США) за сприяння Фонду ім.  Фрідріха Еберта.

Проведення форуму передувало 50-й сесії Комісії соціального розвитку еко­номічної і соціальної ради ООН.

Федерація профспілок України взяла активну участь у підготовці рекоменда­цій форуму Генеральній Асамблеї ООН та їх обговоренні, серед яких, зокрема:

– усунути головні причини бідності, сприяти системним змінам і ліквідації нерівності задля досягнення справед­ливого та продуктивного суспільства для всіх;

– інвестувати кошти у фізичну та соці­альну інфраструктури, створювати сприятливі умови та виділяти необхідні ресурси для тих, хто бере участь у ви­робництві сільськогосподарської про­дукції та її розподілі;

– реалізовувати соціально-економічну політику та програми, які б дали змогу дрібним землевласникам, робітникам і жінкам заробити собі на життя;

– передбачати у національних бюджетах країн, що розвиваються, 4% ВВП на за­безпечення загального мінімального рів­ня соціального захисту своїх громадян;

– запровадити податок на фінансові операції як інноваційне джерело фі­нансування, зокрема, розробити про­граму протидії та пристосування до кліматичних змін;

– включити в оцінку політики та інвес­тиційне планування урядів усіх країн потрійний критерій – соціальний, еко­номічний та екологічний;

– Генеральній Асамблеї ООН зробити необхідні кроки щодо створення Світо­вої економічної ради, яка відповіда­тиме за досягнення консенсусу між урядами та вдосконалення світового економічного управління.

У перерві між засіданнями відбулася робоча зустріч Голови ФПУ та Гене­рального секретаря Загальної конфе­дерації профспілок Володимира Щер­бакова, під час якої дана висока оцінка прогресу в зміцненні соціального діа­логу в Україні завдяки зусиллям ФПУ.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ РОБОТИ АПАРАТУ ФПУ

 

ЗАЯВА

2 лютого ц. р. у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку в рамках роботи 50-ї сесії Комісії ООН із соціального розвитку Голова Федерації Юрій Кулик виступив із Заявою Федерації профспі­лок України щодо пункту 3 (а) «Викорінення злиднів».

Шановна пані голово!

Від імені україн­ської профспіл­кової делегації щиро вітаємо Вас з обранням на посаду голови 50-ї сесії Комі­сії соціального розвитку.

Шановні пані та панове!

Світова фінансова криза, полі­тична нестабільність поро­дили серйозні ризики для по­ступального розвитку еконо­мік переважної більшості кра­їн світу. Стрімко знижується рівень та якість життя лю­дей, зростає соціальна напру­га й невпевненість у завтрашньому дні.

У профспілок України, які об’єднують понад 8 млн осіб, соціально-економічна нерів­ність і поширення бідності ви­кликають особливу стурбова­ність. Так, в Україні співвідно­шення середнього доходу най­бідніших 10% населення та 10% його найзаможнішої час­тини становить 5,3 раза, у тому числі серед міського насе­лення – 5,4 раза, сільського – 4,6 раза. За оцінками незалежних експертів, реальна ситуація з диференціацією доходів іще гір­ша – співвідношення доходів 10% найбідніших і найбагат­ших верств населення оціню­ється у більш ніж 40 разів! Ось чому першим Указом новообра­ного Президента України Ві­ктора Януковича був Указ «Про боротьбу з бідністю».

Зростання бідності та нерів­ності у суспільстві пов’язане, перш за все, з нерівномірним розподілом доходів унаслідок економічного зростання, низь­ким рівнем оплати праці, по­гіршенням умов життя пенсі­онерів, багатодітних родин, молоді.

Найвищий рівень бідності спо­стерігається у багатодітних сім’ях. Наприклад, у родинах із трьома і більше дітьми рівень бідності сягає 70%, а в домо­господарствах, де є діти і без­робітні, – 40%.

В умовах розгортання другої хвилі фінансової кризи, деста­білізації цінової ситуації на ринку енергоресурсів і продо­вольства виникає реальна за­гроза подальшого загострен­ня негативних процесів у всьо­му світі.

Це потребує від світової спіль­ноти підвищеної уваги і вжит­тя конкретних дій зі стабілі­зації соціально-економічної си­туації та зменшення нерівно­сті. Ми, профспілки, домагає­мося соціально справедливого оподаткування доходів, ефек­тивної системи соціальної підтримки і доступності по­слуг соціальної сфери, якісної освіти та охорони здоров’я, запровадження міжнародного податку на фінансові операції, що дасть змогу ефективно бо­ротися з бідністю.

Важливим стимулюючим фак­тором сталого економічного зростання та пом’якшення нерівності має стати продук­тивна зайнятість і справед­ливий гарантований дохід, до­тримання міжнародних тру­дових норм і стандартів.

Політика урізання соціальних виплат і макроекономічних об­межень, запровадження режиму жорсткої економії замість вжиття заходів для підтри­мання купівельної спроможнос­ті населення, ігнорування наці­ональних інтересів на догоду рекомендаціям міжнародних фінансових інститутів при­зводять до збільшення нерівно­сті та розширення бідності.

Профспілки вимагають прове­дення масштабних соціально-економічних реформ на прин­ципах соціальної справедли­вості, пріоритетного вирі­шення стратегічних завдань у таких сферах, як зайнятість, соціальний захист, трудові права та оподаткування.

20 лютого ц. р. світове спів­товариство відзначатиме Всесвітній день соціальної справедливості. В Україні згід­но з Указом Президента Украї­ни цей день буде відзначатися на державному рівні. Більш того, за пропозицією Федера­ції профспілок України 2012 рік оголошено Роком соціальної справедливості. Ми впевнені, що це дасть змогу профспіл­кам України привернути увагу громадськості до необхіднос­ті спільної побудови в Україні суспільства соціальної спра­ведливості та активного впровадження в життя полі­тики та стратегій, спрямо­ваних на скорочення масшта­бів бідності та злиднів, змен­шення розшарування населен­ня за доходами й рівнем жит­тя, забезпечення можливості розширеного відтворення ро­бочої сили на основі зростан­ня частки оплати праці в структурі витрат на вироб­ництво.

Після виступу Юрія Кулика головуюча на засіданні висло­вила вдячність ФПУ за участь делегації у роботі сесії і щирі сподівання, що ФПУ братиме активну участь у роботі функ­ціональних комісій ЕКОСОР, її постійних комітетах, регіо­нальних комісіях тощо. Адже досвід, потенціал і приклад діяльності профспілок – запорука поліпшення життя лю­дей у всьому світі.

 

13.02.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання