« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Етапи соцпартнерства

Етапи соцпартнерства

Завдяки наполяган­ням Федерації профспілок України та піс­ля тривалих консуль­тацій представників профспілок, органів ви­конавчої влади та об’єднань організацій роботодавців було уз­годжено й підписано рекомендації сторо­нам галузевих, регіо­нальних угод та колек­тивних договорів щодо проведення колдоговір­ної кампанії 2011–2012 років. Такі спільні ре­комендації підготовле­но вперше в історії не­залежної України.

З метою уперед­ження негатив­них наслідків оптимізації сис­теми централь­них органів виконавчої влади та задля введення в дію Закону України «Про соціальний діалог в Україні» ФПУ проаналізу­вала, яка ж ситуація може скластися із визначенням сторін галузевих угод. За підсумками цього аналізу підготовлено аналітичну записку членам Президії ФПУ. Цей документ став основою для звернення до Кабінету Міністрів Укра­їни з метою забезпечен­ня правонаступництва за укладеними угодами і нормативно-правового закріплення обов’язкової участі міністерств та ін­ших центральних орга­нів виконавчої влади в укладенні відповідних галузевих угод. Чітка й конкретна відповідь на звернення ФПУ буде ва­гомим аргументом при залученні центральних органів виконавчої влади до ведення колективних переговорів з укладення нових галузевих угод та забезпечення виконання чинних.

Федерація профспілок України вперше викорис­тала таку форму роботи, як направлення до Кабі­нету Міністрів України та СПО роботодавців подання про виявлення фактів порушень ви­конання Генеральної угоди на 2010–2012 роки та необхідність вжити за­ходів щодо їх усунення.

Як результат, за іні­ціативою профспілок 12 липня 2011 року було проведено тристоронні консультації й вироблено додаткові заходи, спрямо­вані на виконання домов­леностей за Генеральною угодою. Це посприяло реалізації положень Ге­неральної угоди, зокрема щодо забезпечення робо­ти громадської експерт­ної ради з питань індек­сації грошових доходів населення, відновлення фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, упорядкування сертифікації (атестації) дитячих закладів оздо­ровлення й відпочинку в рамках міжвідомчої ро­бочої групи тощо.

Водночас рішення за підсумками консульта­цій представників сторін протокольних рішень, що стосуються визначення мінімальної заробітної плати, рівня мінімально­го заробітку та величини прожиткового мінімуму, забезпечення своєчасної і повної виплати вина­городи за працю та по­вернення заборгованості, виконано здебільшого формально.

ПРОФСПІЛКИ ДІЮТЬ РІШУЧЕ

У зв’язку з порушен­ням законодавства Укра­їни та зобов’язань за Ге­неральною угодою щодо формування прожит­кового мінімуму, ФПУ звернулася до Окруж­ного адміністратив­ного суду м. Києва з відповідним позовом до Міністерства соціальної політики України.

Незважаючи на неодноразові звернення профспілкової сторони до керівництва уряду, досі так і не вдалося підбити підсумки ви­конання Генеральної угоди, що є порушенням Регламенту здійснення контролю за виконан­ням Генеральної угоди (п. 2). Сторона власників не спромоглася вироби­ти консолідованої оцін­ки стану виконання до­мовленостей, визначити своїх представників для здійснення контролю за виконанням Генераль­ної угоди. Багаторазові спроби з’ясувати склад робочих груп від сторо­ни власників виявилися безрезультатними. Усе це значно ускладнило роботу з організації ви­конання двосторонніх домовленостей.

Із метою забезпечити виконання Генеральної угоди на 2010–2012 роки та ухвалити узгоджене рішення на засіданні СПО профспілок учасни­ки обговорили подальші дії. Уперше профспіл­ки ухвалили рішення звернутися до суду для притягнення до від­повідальності за не­виконання положень Генеральної угоди (ст. 18 Закону України «Про колективні договори і угоди»). Про це поінфор­мовано Прем’єр-міністра України М. Азарова та керівника Спільного представницького орга­ну сторони роботодавців на національному рівні Д. Фірташа.

 

 

ГЕНЕРАЛЬНА УГОДА КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕАЛІЙ

Позитиви

Найбільшими позитивами виконання чинної Генераль­ної угоди є суттєве збільшен­ня реальної заробітної плати (в 2010 році – на 9,2%, а в першому кварталі поточного року – на 10,8%, що вдвічі пе­ревищило зростання внут­рішнього валового продук­ту), а також підвищення рівня оплати праці працівників бюджетної сфери (для цього було виділено додаткових коштів із державного бюдже­ту на суму 2,4 млн гривень).

Упродовж січня – липня 2011 року понад 69 тис. трудівни­ків, які працюють на еконо­мічно активних підприємс­твах, погашено заборго­ваність із заробітної плати.

Негативи

Однак певні положення Ген-угоди потребують додатко­вого опрацювання. Ідеться про низку негативів у ре­алізації приписів Генераль­ної угоди.

Передусім це невиконання домовленостей щодо збіль­шення заробітної плати де­ржавним службовцям, зок­рема працівникам органів державного управління. Ця тенденція вочевидь продов­житься й у 2012 році. Також не повною мірою реалізова­но домовленості щодо міні­мальних гарантій в оплаті праці: лише 22% працівників у колективних договорах встановлено вищу, ніж передбачено законодавством, мінімальну тарифну ставку (оклад).

Через низькі темпи зростан­ня мінімальної заробітної плати погіршилось її співвід­ношення із середньою (у січ­ні ц. р. – 40,9%, липні –34,9%, тоді як угодою передбачено 45%).

Досі не вирішено проблему погашення заборгованості із заробітної плати 134 тис. працівників економічно ак­тивних підприємств. На де­ржавних підприємствах за­боргованість зросла майже на 30%.

Уже вкотре ігнорується попе­редня домовленість щодо розгляду на засіданні уряду за участю сторін соціального діалогу питання умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні.

Значно зменшилися обсяги оздоровлення працівників у санаторно-курортних закла­дах за рахунок Фонду со­ціального страхування з тимчасової втрати працездатності (з 230 тис. до 80 тис. людей).

ФПУ є одним із головних со­ціальних партнерів держави та роботодавців і гідно виконує всі свої зобов’язання.

Федерація профспілок запропо­нувала Президентові й Кабміну безліч цікавих проектів для спільної реалізації... Вони допо­могли б Главі держави збагати­ти свою діяльність проектами, корисними для країни та лю­дей. Але Адміністрація Президента та уряд в особі Міністерства соціальної політики відкинули всі наші пропозиції або спря­мували їх у такому напрямі, де не можна досяг­ти бажаного ефекту.

З інтерв’ю голови ФПУ Василя ХАРА

Сторінку підготував департамент соціально-економічного захисту ФПУ

09.10.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання