« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У ДІЇ

СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ У ДІЇ

К онсолідувати по­зиції профспілко­вої сторони та сто­рони роботодавців в Національній тристоронній соціально- економічній раді щодо пи­тань, які турбують людей, зокрема підвищення цін та тарифів, змін у трудово­му законодавстві, закли­кали 25 жовтня учасники зустрічі керівництва СПО об’єднань профспілок, СПО сторони роботодавців та координаторів сторін у складі НТСЕР.

Відкриваючи зустріч, Співголова НТСЕР із проф­спілкової сторони, Голова Федерації профспілок Украї­ни Григорій Осовий поінфор­мував про діяльність проф­спілок у зв’язку з реалізаці­єю вимог учасників Всеукра­їнської попереджувальної акції протесту та зустрічей профспілкової делегації з ке­рівництвом Уряду і Верхо­вної Ради України.

Голова ФПУ зазначив, що профспілкова сторона опра­цювала кожний пункт вимог, навела відповідну аргумен­тацію до них і підготувала проєкти рішень комітетів НТСЕР. Наразі треба визна­чити час і порядок їх обгово­рення. Необхідно вирішити також питання, чи самі комі­тети надсилають свої рішен­ня до Кабміну, чи це робить Президія НТСЕР на базі рі­шень комітетів.

Григорій Осовий повідо­мив, що продовжується робо­та й щодо підготовки зустрі­чі з Головою Верховної Ради України стосовно питань, що розглядаються. Щодо комп­лексу питань з трудового за­конодавства, підкреслив він, профспілки запропонували призупинити турборежим у прийнятті законопроєктів, провести зустріч на майдан­чику Верховної Ради і до цьо­го моменту подумати, як ор­ганізувати надалі роботу з їх опрацювання. При цьому за­лишається питання Трудово­го кодексу. На зустрічах в Уряді і Верховній Раді визна­ють необхідність цього про­цесу. В рамках НТСЕР уже створено робочу групу фахів­ців з даного питання, яку до­цільно посилити членами НТСЕР. Є в цьому процесі і зацікавленість міжнародних організацій, які могли б до­помогти. Головне тут – полі­тична воля всіх сторін.

Григорій Осовий торкнувся також тем соціального стра­хування, проєкту Держбюдже­ту, підвищення цін і тарифів, які викликають багато запи­тань та турбують людей.

Голова НТСЕР, голова Об’єднання організацій робо­тодавців України, президент УСПП Анатолій Кінах зазна­чив, що від позиції та діяль­ності НТСЕР багато що зале­жить у вирішенні болючих проблем сьогодення, таких як падіння виробництва, ано­мально високі ціни на енерго­носії, реформування трудових відносин. Що стосується під­ходів до вирішення питань, він закликав діяти макси­мально адресно, систематич­но, виходячи з тих норматив­них документів, які є на сьо­годні. У даному випадку йдеться про Протокол, затвер­джений Прем’єр-міністром України. Анатолій Кінах за­пропонував визначити дату засідання Президії НТСЕР і внести спільні пропозиції на базі напрацювань комітетів саме від Президії, щоб це був інтегральний, консолідова­ний пакет пропозицій.

Голова НТСЕР наголосив на посиленні конструктивної роботи з вирішення питань, що турбують людей. При цьо­му має бути адресний контроль над виконанням вимог учасників Всеукраїнської ак­ції протесту профспілок 7 жовтня, доручень Голови Уряду за підсумками зустрі­чі з представниками сторін профспілок і роботодавців. Він підкреслив, що потрібно ретельно готувати подальші зустрічі з Прем’єр - міністром та Головою Верховної Ради України, під час яких обгово­рюватимуться пропозиції, вироблені як консенсус у ко­мітетах НТСЕР. Анатолій Кі­нах вважає доцільним підпи­сання Меморандуму між НТСЕР і Верховною Радою України щодо співпраці з пи­тань законодавчого регулю­вання економічних, трудо­вих і соціальних відносин.

Голова НТСЕР закликав до консолідації позицій проф­спілок та роботодавців з пи­тань, що турбують людей.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

06.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання