« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Діалог: соціальна Європа

Діалог: соціальна Європа

Днями Федерація профспілок України спільно з Фондом ім. Фрідріха Еберта та Київським національним еконо­мічним університетом ім. Вадима Гетьмана провели Міжнародну кон­ференцію «Україна на шляху до євро­пейської соціальної держави». Головна увага учасників дискусії сконцентрува­лася на пошуках шляхів реалізації со­ціальної політики в контексті інтег­рації України до Європейського союзу.

НА СТАРТІ

Відкриваючи конфе­ренцію, Голова Федерації профспілок України Ва­силь Хара наголосив, що побудова європейської соціальної держави для України є особливо важ­ливим питанням: «Стат­тя 1 Конституції України стверджує, що Україна є де­мократичною, соціальною та правовою державою. Од­нак, не було зроблено прак­тично жодного кроку, щоб реалізувати цю конститу­ційну вимогу. Наразі здій­снюються спроби втілити її у життя».

Нещодавно Верховна Рада ухвалила Закон, який зобов’язує адаптувати зако­нодавство України до норм Європейського союзу. А очолюваний Василем Хара Комітет Верховної Ради з питань соціальної політи­ки та праці розробляє за­конопроект про соціальну модель нашої держави. У ньому будуть визначе­ні механізми досягнення цієї мети та передбачена організаційно-фінансова складова процесу переходу до соціальної моделі.

«Соціальна держава – це насамперед держава, в якій справедливо розподіля­ються результати суспіль­ної праці. Минулого тижня на другому засіданні Ради Федерації профспілок, за­тверджуючи комплекс дій на п’ятирічку, було при­йнято цільову програму «Профспілки – за розви­ток соціальної держави в Україні». Але це завдання не лише ФПУ. Кожен, хто прагне цієї мети, має попу­ляризувати в суспільстві ідею побудови соціальної держави: досягати згоди з соціальними партнерами, ухвалювати відповідну програму та розпочинати її втілення. Тим більше, що в нас є козирна карта – Програма економічних реформ Президента Украї­ни «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна дер­жава», в якій Віктор Януко­вич обіцяє за десять років не лише поставити Украї­ну в один ряд із провідни­ми країнами Європи, а й зайняти місце в двадцятці кращих. Звичайно, цього дуже складно досягти, але максимально наблизитися до показників, які мають розвинуті країни Європи, ми зобов’язані», – наголо­сив Василь Хара.

КРІЗЬ ТЕРНИ – ДО ЄВРОПИ

У рамках конференції працювали чотири секції за тематиками: «Соціальна політика в Україні та ЄС», «Становлення і розвиток національних систем соці­ального забезпечення: до­свід реалізації соціальної політики в країнах ЄС», «Шлях України до європей­ської соціальної держави» та «Громадянське суспіль­ство (профспілки, організа­ції роботодавців, політичні партії, недержавні громад­ські організації) і соціаль­на держава: відповідаль­ність та участь». У кожній секції відбувалися палкі дискусії щодо базових цін­ностей європейської соці­альної моделі, розвитку со­ціальних систем у країнах Центральної та Східної Європи, моделі соціальної держави, найближчої до України, впливу громадян­ського суспільства на со­ціальну політику держави та його ефективності в про­цесах зближення України з ЄС, корпоративної відпові­дальності бізнесу тощо.

Щодо соціальної моделі, то вона має ґрунтуватися на п’яти підвалинах, пер­шою з яких є такі цінності, як солідарність та соціаль­на згуртованість, свобода пересування, рівність шан­сів та відсутність дискри­мінації, загальний доступ до освіти та медичного об­слуговування, сталий со­ціальний та екологічний розвиток. Другою – євро­пейське законодавство. Третьою – солідарність із країнами, що характеризу­ються певною відсталістю в розвитку та потребують підтримки. Четвертою під­валиною є соціальний діа­лог – як на європейському, так і національному рівні, що відіграє істотну роль у створенні концепції, про­веденні та суспільному визнанні реформ. І, насам­кінець, п’ятою підвалиною є координація національ­них політик у тих сферах, у яких ЄС не може діяти на законодавчому рівні. Ме­тод відкритої координації насправді служить тому, щоб держави – члени ЄС спільно ставили собі пев­ні цілі у відповідній сфері політики і проводили оці­нювання країни, в межах якого порівнювали б свої поступи і тим самим сти­мулювали себе до подаль­ших дій та вчилися одна в одної.

У ПОШУКАХ ШЛЯХУ

Заступник Голови ФПУ Григорій Осовий, відкрива­ючи четверту секцію кон­ференції, наголосив: «Ми дуже сміливо підійшли до назви конференції, за­значивши, що Україна вже перебуває на шляху до по­будови європейської держа­ви. Чи варто в кінці стави­ти знак запитання, і яким саме шляхом ми йдемо, маємо з’ясувати. До того ж Європа нині досить розріз­нена, тобто єдиних формат­них підходів до побудови соціальної держави немає. Кожна країна в контексті своїх історії, можливостей, сил та спроможностей ви­рішує ті чи інші соціальні питання. Хоча, безумовно, такі документальні посту­лати, як Європейська со­ціальна хартія, Директива Євросоюзу спонукають кожну країну шукати спо­сіб уніфікації соціальної політики».

Для створення активної соціальної політики безпо­середньо в Україні необхід­но ще багато зробити. Тому одне з головних завдань урядових структур, парла­менту, організацій робото­давців та профспілок по­лягає в тому, щоб зробити все для того, аби соціальна політика дійсно стала міц­ним підґрунтям суспіль­ства. Крім того, оновлення соціальної політики лише тоді увінчається успіхом, коли знайде необхідну під­тримку в суспільстві. По­трібно досягти суспільно­го консенсусу, тобто згоди щодо діагнозу і необхід­ності змін, а також змісту та цілей реформ.

Свою думку з цього при­воду висловив заступник Голови ФПУ Сергій Кон­дрюк: «Дуже хотілося б, щоб усе озвучене на конфе­ренції набуло публічності та практичності. Однак, готуючись до розробки Генеральної угоди, ми ви­йшли з ініціативою до ро­ботодавців і влади про під­писання Пакту про спільні соціально-економічні цілі і завдання на перспективу. Адже маємо довести, що со­ціальний діалог має сенс, і в перспективі принесе ко­рисний результат. Однак, зазначену ініціативу про­ігнорувало Міністерство соціальної політики і робо­тодавці. Хочу наголосити, що це спонукає до роздумів з приводу того, чи є у нас взагалі спільні середньо­строкові та далекострокові цілі й інтереси з владою та бізнесом».

Підбиваючи підсумки заходу, учасники одно­стайно висловилися за те, що Україна має проводити потужну соціальну політи­ку, зокрема сприяти розви­тку соціально спрямованої ринкової економіки, забез­печувати стабільно висо­кий рівень і якість життя, продуктивну зайнятість населення, високу оплату праці, реальне здійснення прав і свобод громадян, створення сучасної та до­ступної кожному системи освіти, охорони здоров’я, культури, соціального забезпечення й обслуго­вування, підтримку ма­лозабезпечених верств на­селення. Цього можливо досягти лише тоді, коли і влада, і роботодавці, і громадські організації ді­ятимуть злагоджено і ма­тимуть спільну мету – до­бробут українців.


ОПОРА ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

Усі присутні були одностайні в тому, що якщо соціаль­на політика не посяде центрального місця в суспіль­ній політиці України, то політичний процес у країні втратить свою основну опору. Вона є головним підґрунтям суспільної політики і символом соціальної згуртованості. Усі європейські суспільства сьогодні переживають далекосяжні зміни, що здебільшого є наслідком трьох ключових чинників: нових техноло­гій, демографії та глобалізації. тому, щоб бути життє-здатною в майбутньому, соціальна політика має реа­гувати на подібні зміни, тобто розвивати свій зміст та інструменти. це стосується як національної, так і за­гальноєвропейської соціальної політики.

02.06.2011


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання