« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ МАЮТЬ БУТИ В ОДНОМУ ЧОВНІ

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ МАЮТЬ БУТИ В ОДНОМУ ЧОВНІ

В умовах нинішньої складної соціально-економічної ситуа­ції у державі вкрай важливо виробити тактику консолідо­ваних дій як на національному рівні, так і на місцях, щоб зу­пинити руйнування економіки, падіння реальної заробітної плати, зубожіння працюючих людей, знищення соціального страхування.

Не менш важливо виробити тактику протидії агресивному наступу на права та соціальні гарантії працюю­чих, а також на права найбільш масо­вої, потужної і впливової громадської органі­зації – ФПУ. Для ефективного соціально-еко­номічного захисту трудящих ФПУ узгодила свої дії зі спільним представницьким орга­ном профспілок, підписала угоди і меморан­дум про співпрацю з депутатськими фракці­ями і комітетами Верховної Ради, окремими міністерствами з метою посилення впливу на реформи. Владою задекларовано понад 200 реформ, у т.ч. зміни до Конституції України, державного управління, децентралізації вла­ди, зміни в економіці, соціальній та трудовій сферах.

Реформи – це насамперед оновлення зако­нодавства. Тому це є перший важливий для профспілок рубіж обстоювання і захисту ін­тересів спілчан.

Спеціалісти ФПУ здійснили експертизу понад 300 законопроектів, захищали їх в уря­дових та парламентських комітетах, де ма­ють своїх представників. На жаль, лише за­вдяки цим інструментам не завжди можна досягти успіху, адже практично більшість домовленостей профспілок із парламент­ськими комітетами блокується Кабінетом Міністрів. Незважаючи на те, що рішучі ціле­спрямовані дії ФПУ дали можливість ініцію­вати вступ у Національний трудовий кон­флікт, консолідувати завдяки цьому дії ще п’яти національних профспілкових об’єднань, тобто об’єднати профспілковий рух, зміцнити його і добитися позитивних зрушень в оплаті праці (підвищення заробіт­ної плати на три місяці раніше передбачено­го бюджетом 2015 року терміну), все ж проф­спілки не досягли очікуваної дієвої підтрим­ки від Національної ради роботодавців. І не лише тому, що її стосунки з Урядом у соці­альному діалозі теж доволі напружені й не­результативні і що Уряд не відреагував на­лежним чином на План модернізації України до 2030 року «Від кризи до економічного зрос­тання», а тому що інтереси роботодавців не збігаються з інтересами трудового народу, який представляють профспілки.

Про те, наскільки ефективно Уряд управ­ляє економікою держави, державною власніс­тю, красномовно свідчать такі цифри: станом на 01.07.2015 р. підприємств державної влас­ності в Україні – 3,5 тисячі, із них не працюва­ло – 1170 (приблизно 40%) суб’єктів господа­рювання, 355 (10%) – банкрути, 675 (20%) пере­бувають у стадії реорганізації або ліквідації, заборгованість із заробітної плати перевищи­ла 560 млн грн.

Адже Національна соціально-економічна рада має бути ефективною моделлю управ­ління державними справами, і у складі цього органу – тріумвірат. Уряд, роботодавці, проф­спілки мають чітко і злагоджено вирішувати делеговані їм народом повноваження, а на­справді маємо щось схоже на байку про лебе­дя, рака та щуку. Соціальний діалог, діловий, результативний, як це має бути на найвищо­му державному рівні, відсутній. Тому так довго і так важко просувається робота з укла­дення Генеральної тарифної угоди, яка мала б дати новий імпульс до удосконалення цієї роботи на всіх рівнях у державі.

Відбувається агресивний наступ на права профспілок, намагання позбавити їх майна, матеріальної бази, фінансових ре­сурсів, урізання прав і повноважень на представництво і захист праців­ників. Яскравим підтвердженням цього став законопроект № 2983 щодо державної реєстрації, яким деклару­вав намір профспілкові організації всіх рівнів взяти під тотальний контроль органів юстиції, у т.ч. ста­тутні норми, всупереч закону про профспілки. Уникнути цього «покрі­пачення» профспілок вдалося завдя­ки неймовірним зусиллям ФПУ, ЦК профспіл­ки при масовій підтримці з місць членів проф­спілок та виборних органів і особливо – Між­народної конфедерації профспілок та Міжна­родної організації праці, парламентського Уповноваженого з прав людини та низки комі­тетів Верховної Ради і депутатів.

Нині триває боротьба проти суттєвого об­меження прав студентських організацій профспілок. ФПУ почала реєструвати випад­ки порушення прав профспілок, встановила звітність з цього питання. Кожен випадок не лише порушень, а навіть спроб це зробити, має одержати належну, обґрунтовану зако­ном оцінку.

Прорахунки в соціально-економічному розвитку країни, різке збідніння трудового люду створюють соціальну напругу не лише у трудових колективах, а й серед незайнятого населення. За умов відсутності будь-яких дій урядової сторони, спрямованих на залаго­дження конфлікту, навіть відмова Уряду від робочих зустрічей із профспілковими лідера­ми галузевих профспілок, відмова Прем’єр-міністра від участі у всеукраїнських зборах голів профспілкових організацій, небажання почути їх, поспілкуватися не через телеекран, а напряму, трудовий спір з Урядом мо­жуть перерости у загальнонаціональний страйк. Опитування, проведені соціологами Академії праці України у квітні – серпні 2015 р., засвідчили, що кількість спілчан, готових вийти на страйк, зросла удвічі порівняно з попереднім опитуванням і становить 26%.

Освітяни Кіровоградщини активно підтри­мують дії ФПУ, що проводяться у рамках тру­дового спору, брали участь у всіх акціях про­тесту всеукраїнського та місцевого рівнів. 1 травня 2015 р. відбувся велелюдний мітинг освітян області на підтримку дій ФПУ, було внесено пропозиції до проектів законів про державний бю­джет 2016 р. і «Про освіту», до проек­тів Податкового і Трудового кодек­сів. Проти урядового законопроекту «Про освіту» зібрано 14 тисяч підпи­сів освітян області, які було долуче­но до 687 тисяч підписів і передано до Верховної Ради у день проведення парламентських слухань на тему «Правове забезпечення реформи освіти в Україні» (9 грудня 2015 р.).

Профспілкові організації працівників осві­ти області підтримують позицію Федерації профспілок України у трудовому спорі з Уря­дом, вимоги і план дій щодо забезпечення про­ходження всіх етапів трудового конфлікту, супровід його акціями протесту та іншими протестними заходами, а також висловлюють позитивне ставлення до вимог ФПУ, озвуче­них на всеукраїнських зборах голів первинних профспілкових організацій. Якщо ми прийма­ємо рішення про всеукраїнську акцію, то всі без виключення маємо взяти у ній участь – і в містах, і в районах, і в столиці. Результати не приходять самі по собі – потрібно діяти.

В єдності наша сила!

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Про те, наскільки ефективно Уряд управляє економікою держа­ви, державною власністю, красномовно свідчать такі цифри: станом на 01.07.2015 р. підприємств державної власності в Україні – 3,5 тисячі, із них не працювало – 1170 (приблизно 40%) суб’єктів господарювання, 355 (10%) – банкрути, 675 (20%) пе­ребувають у стадії реорганізації або ліквідації, заборгованість із заробітної плати перевищила 560 млн грн.

 

УРЯД ВІДРЕАГУВАВ НА АКЦІЇ ПРОТЕСТУ ШАХТАРІВ

Голова ФПУ Григорій Осовий про­коментував рішення Уряду, ухвале­не 13 січня на першому в цьому році засіданні.

Як повідомляє прес-центр ФПУ, прийня­то постанову КМУ про порядок ви­користання коштів, передбачених у Держ­бюджеті на поповне­ння обігових коштів або збільшення ста­тутних фондів вугле­добувних підпри­ємств для погашення заборгованості із заро­бітної плати праців­никам, що утворилася на 1 січня 2016 року.

«Таким чином, ство­рено механізм витра­чання коштів, перед­бачених бюджетом на ці цілі, – зазначив Голова ФПУ. – Це дуже важливо, тому що заборгованість перед шахтарями на початок поточного року становить май­же 800 млн грн, із яких 56, 1 млн – ще за позаминулий 2014 рік і 742,5 млн – за 2015 рік. Ухвалено відпо­відні бюджетні про­грами з погашення боргів, реалізація яких відтепер регла­ментуватиметься прийнятою постано­вою, у чому проф­спілки вбачають позитив».

 

НЕОБХІДНІСТЬ АКТИВІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ В УМОВАХ АНТИСОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

15 грудня у приміщенні центрально­го офісу Ре­гіонального представни­цтва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні відбулася робоча зустріч Голови ФПУ Григорія Осового з дирек­тором Фонду Ште­фаном Мойзером.

Як повідомляє Департамент міжнародних зв’язків апа­рату ФПУ, зустріч ініціював Голова ФПУ у зв’язку з необ­хідністю підбити під­сумки співпраці ФПУ з Фондом та коорди­нації планів роботи на поточний рік.

Григорій Осовий по­інформував Штефана Мойзера про діяль­ність Федерації проф­спілок України, її членських організа­цій, висловив поба­жання щодо необхід­ності подальшої активізації спільної співпраці в умовах, коли в Україні здій­снюється непопуляр­на антисоціальна еко­номічна політика.

 

 

 

22.01.2016ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання