« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

В єдності наша сила

В єдності наша сила

На базі Навчально-методичного центру профспілок Чернігівської області про­довжив свою роботу дансько-український проект «Посилення внеску профспі­лок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівників та демократизацію в Україні». З10 по 15 травня визначали своє місце в профспілковому русі та фор­мували власне бачення учасники групи № 2.

Жанна ПУДЛІК

учасниця групи № 2 дансько-українського проекту

Представни­ки профспілок із різних міст України, різних галузей та не­залежно від досвіду ро­боти зібралися, щоб вчи­тися та формувати влас­ний світогляд, дискуту­вати та знаходити нові форми і шляхи співпра­ці для досягнення спіль­ної мети – захисту людей праці та представництва їхніх інтересів. Я вперше зустріла таку кількість однодумців, молодих та активних профспілков­ців, які бажають вчитися, активно діяти і результа­тивно вирішувати проф­спілкові завдання.

У кожній галузі, в кож­ному колективі є свої про­блеми, свої напрацювання і досягнення. Голови об­ласних галузевих органі­зацій зосереджують свою роботу на згуртованос­ті та дієвості первинних профспілкових організа­цій, виробленні загальних позицій та організаційній ефективності, зростанні профспілкового членства та інформаційному забез­печенні діяльності пер­винки. Голови первинних профспілкових організа­цій, які переважно є не­звільненими від основної роботи, у складних умо­вах намагаються втрима­ти свою первинку, вироби­ти шляхи дієвості та поро­зуміння з адміністрацією, щоб виконувати завдан­ня, поставлені перед ними членами профспілки. І всі вони намагаються досяг­нути основного – захи­щати трудові, соціально-економічні права та ін­тереси членів профспіл­кової громади.

У нас є що сказати, але є про що говорити, є питан­ня, які потрібно порушува­ти, обговорювати і шукати нові шляхи роботи. Не се­крет, що престиж профспі­лок нині не на тому рівні, на якому нам би його хо­тілося бачити; є питання, які ми не можемо, а іноді й не знаємо, як реально ви­рішити; ми втратили, яко­юсь мірою, можливість ді­єво та ефективно працюва­ти на користь профспілки. І хоч би як ми сьогодні го­лосно не заявляли про со­ціальний діалог, досяг­нень у нас не так багато, навіть на рівні ФПУ, про що свідчить вступ у ко­лективний трудовий спір з Урядом і об’єднаннями роботодавців.

Розуміючи відпові­дальність, яка сьогодні лежить на профспілкових працівниках, до яких та­кож належать учасники проекту, ми активно вклю­чились у процес навчан­ня. Нам було цікаво все, про що розповідав тренер Пер Айзенрайх, ми стави­ли йому багато запитань, прагнули отримати гото­ві відповіді та вирішення всіх наших проблем. Як виявилося, проблеми є не тільки в наших профспіл­ках, є вони і в данських профспілках, зокрема в Об’єднаній федерації ро­бітників Данії – 3F. Однак за більш ніж столітній до­свід роботи профспілка 3F показала свою ефектив­ність, здатність представ­ляти інтереси робітників та домагатися вирішення поставлених перед нею за­вдань. І основним із важе­лів роботи профспілок у Данії є вміння вести пере­говори, вести їх ефектив­но, ґрунтуючись на прин­ципах рівності сторін, по­ваги один до одного, розу­міння важливості проце­су з урахуванням дотри­мання інтересів усіх сто­рін діалогу. Ми розуміє­мо, що ринок формує свої правила гри, що процес ведення бізнесу спрямо­ваний на досягнення при­бутку, однак лише праців­ник, якого влаштовують умови праці, у тому чис­лі гідна заробітна плата, належно облаштоване ро­боче місце, повага до ньо­го як до особистості, змо­же працювати ефективно, виконувати свої обов’язки повною мірою та отриму­вати задоволення від ре­зультатів своєї праці, при цьому приносити дохід роботодавцю.

Чудовим прикладом для наслідування в роботі профспілок є вміння Дан­ської профспілки 3F ро­зуміти проблеми кожної галузі, визнавати важли­вість кожної проблеми та підтримувати один одно­го для вирішення як кон­кретних проблем окремих профспілкових організа­цій, так і профспілкового руху в цілому. Нам наво­дили приклади вирішен­ня проблемних ситуацій однієї профспілки за до­помогою іншої, показу­вали зразок узгоджених спільних дій профспілок, про які ми мріємо і хоче­мо досягнути. Не секрет, що на сьогодні у нас кож­на галузь має чимало про­блем і вважає їх особли­вими, намагаючись вирі­шити в першу чергу. Тож іще одним завданням, яке ми поставили перед со­бою під час участі в про­екті, – навчитися поважа­ти проблеми кожного та шукати спільні виходи зі складних ситуацій, бути солідарними у вирішенні профспілкових проблем.

Ми тільки розпочинає­мо навчання в ході проек­ту, лише починаємо усві­домлювати свої завдання та формувати перед собою цілі. Ми маємо певний до­свід, бажання, є люди, у яких ми можемо повчити­ся, і особливо розраховує­мо на досвід свого тренера міжнародних стандартів Пера Айзенрайха. Тож хо­четься побажати всім нам продовжувати свою нелег­ку працю в профспілках і йти цією важливою доро­гою представництва і за­хисту членів профспілки, яку ми вибрали, а нашо­му наставнику – здоров’я, терпіння та професійного натхнення і бажання нас вчити.

 

ПОСИЛЕННЯ ВНЕСКУ ПРОФСПІЛОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ

Учасниця дансько-українського проекту Єв­докименко Катерина Василівна, Профспілка працівників космічного та загального маши­нобудування України, Первинна профоргані­зація ДНВП «Об’єднання комунар», надіслала подяку на ім’я Голови ФПУ Григорія Осового:

«Я беру участь у Дансько-Українському проекті «Посилен­ня внеску проф­спілок у забезпечення гідної праці, захисту прав працівни­ків та демократизацію в Украї­ні». Робота нашої групи розпо­чалася в неділю, 10 травня 2015 року, на базі Навчально-методичного центру профспі­лок Чернігівської області, де все організовано на високому рівні, нас зустріли дуже приві­тно і гостинно. Усі п’ять днів навчання ми перебували в те­плій і затишній атмосфері цен­тру, як у рідній домівці.

Нам викладав через перекла­дача Анну Берегову відомий тренер Данської профспілки ЗF – Пер Айзенрайх. Пан Пер має особливий підхід до ви­кладання, заняття проходять завжди дуже цікаво, ненав’язливо, з великою кількістю пізнавальних прикладів з життя, з яких кожен виніс певний сенс. Пан Пер гарний психолог, тому він добре від­чуває людей і легко знахо­дить з ними спільну мову. У такій манері викладання ін­формація сприймається дуже дохідливо і з легкістю.

На мою думку, одне з головних завдань цього проекту – навчити нас колективізму, оскільки ми багато працюва­ли в групах, виконували різні завдання з вирішення кон­фліктів, знаходження спільної мови, техніки ведення пере­говорів. Такі тренінги згурто­вують людей і спрямовують на активну роботу. Як для мене, молодого фахівця, цей проект дуже цікавий, допо­магає набути мені більше до­свіду, підвищити рівень про­фесіоналізму та здобути бага­то нових знань.

Григорію Васильовичу! Хочу Вам подякувати за реалізацію такого проекту. Дуже сподіва­юсь, що він насправді внесе зміни в роботу і в розвиток профспілок України».

 

ЗМІНИ ЗА РАДИ МАЙБУТНЬОГО

Олександр ГАНІЧ

учасник першої групи проекту, голова Чернігівської міської організації профспілки працівників АПК

У квітні я став учасником першого семінару спіль­ного дансько-українського навчального проекту «Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці, захисту прав пра­цівників та демократизацію в Україні». Семінар, який прохо­див на базі Чернігівського навчально-методичного цен­тру профспілок, організовано ФПУ та Данською профспілкою 3F для профспілкових лідерів.

Захід мав для мене особливу актуальність. Я, як профспілко­вий лідер, який працює в сис­темі профспілки працівників АПК, чітко розумію, що без на­вчання профспілкових кадрів, без використання міжнарод­ного досвіду ведення проф­спілкових справ зміни в струк­турі профспілкового руху Укра­їни неможливі. Адже нині профрух перебуває на склад­ному етапі становлення, по­шуку свого місця в системі но­вих соціально-економічних та суспільних відносин.

Трансформуються традиційні профспілки, використовують­ся нові підходи в роботі. Неоднозначні, а часом супереч­ливі тенденції розвитку проф­спілкового руху, складний процес вироблення механіз­мів взаємодії профспілок, держави та роботодавців у рамках соціального партнер­ства викликають потребу у вивченні та широкому гро­мадському обговоренні профспілкових позицій.

Саме ознайомити з досвідом роботи європейських профспі­лок, з методами їх роботи у політичному, економічному, соціальному напрямах мали на меті організатори семінару, а тому всі учасники першої групи проекту отримали мож­ливість прослухати на семінарі курс лекцій відомого міжна­родного профспілкового ви­кладача Пера Айзенрайха.

Основну увагу учасників семі­нару викладач зосередив на органайзингу членів профспі­лок, техніці ведення колек­тивних переговорів та їх пси­хологічних аспектах, вирішен­ні трудових спорів, викорис­танні маніпуляційних техно­логій, знайомстві з досвідом роботи данських профспілок. Система викладання Пера Ай­зенрайха була побудована так, що всі учасники семінару мали можливість взяти участь у ділових іграх, рольових вправах, виконувати різні практичні завдання, вислов­лювати в групі через публічні виступи своє бачення ситуа­ції, вступати в дискусії.

Після завершення семінару всі профспілкові лідери отримали масу позитивних вражень, а тому є надія, що участь у по­дальших заходах саме моло­дих профактивістів дасть змо­гу профспілкам України досяг­ти більш позитивних результа­тів у своїй діяльності.

Наостанок хотілося б висло­вити велику подяку всім орга­нізаторам спільного дансько-українського проекту.

20.06.2015ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання