« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Рівняння – на генугоду

Рівняння – на генугоду

ФПУ запропонувала членським організаціям привести норми та поло­ження галузевих і регіональних угод, колективних договорів у відповід­ність до норм Генеральної угоди на 2010–2012 роки.

При цьому галузе­ві угоди, порів­няно з Генераль­ною, не можуть погіршувати ста­новище трудящих (соці­альні гарантії, компенса­ції, пільги), а угоди на ре­гіональному рівні пови­нні поліпшувати його.

Федерація профспілок України підготувала та надіслала членським ор­ганізаціям рекомендації щодо імплементації норм Генеральної угоди на 2010–2012 роки. Більшість обласних профцентрів розповсюдили ці рекомен­дації або розробили влас­ні посібники з питань про­ведення колдоговірної кампанії у 2011 році з ура­хуванням положень чин­ної Генугоди.

У Житомирській, Кіро­воградській, Львівській, Миколаївській областях регіональні профоб’єднання ФПУ ініціювали вне­сення на розгляд обласних тристоронніх соціально-економічних рад питання про приведення регіональ­них угод у відповідність до Генеральної. Окремими профоб’єднаннями розро­блено нові редакції регіо­нальних угод, які врахову­ють положення Генугоди на 2010–2012 роки. Таку 28  січня 2011 року підписа­но Федерацією профспілок Волинської області.

3 лютого 2011 року укла­дено регіональну угоду на 2011–2012 роки Донецькою обласною радою профспі­лок. У ній зокрема перед­бачені зобов’язання сторін щодо зниження рівня без­робіття не менш ніж на 0,5% порівняно з попереднім роком, здійснення контролю за встановлен­ням тарифів на послуги, що надають підприємства-монополісти, а також ство­рення комісії з метою пе­ревірки діяльності кому­нальних підприємств. Ро­ботодавці зобов’язалися виділяти кошти в розмірі не менше 3% від фонду оплати праці на професій­ну підготовку і перепідго­товку робітничих кадрів. Угодою визначено розмір тарифної ставки робітни­ка першого розряду – 120% від мінімальної заробітної плати з урахуванням регіонального коефіцієнта 1,15. У свою чергу проф­спілки зобов’язались пе­редбачати в колективних договорах норму нараху­вання пені за затримку ви­плати заробітної плати в розмірі подвійної ставки НБУ за кожен день такої затримки.

Більшість обласних профоб’єднань ініціюва­ли початок переговорів із метою внесення змін чи доповнень до чинних регі­ональних угод. Конкрет­них результатів вдалося досягти Федерації неза­лежних профспілок Кри­му. За рішенням від 11 січ­ня 2011 року, роботодавці АРК зобов’язалися підви­щити рівень зайнятості на 0,4%, середньомісячну за­робітну плату на 20%, кількість працівників, що отримують нараховану за­робітну плату в розмірі трьох прожиткових міні­мумів, – на 10%. Профспіл­ки Криму, в свою чергу, зобов’язали органи вико­навчої влади щорічно пе­редбачати в розрахунках кошторисів бюджетних організацій окремим ряд­ком витрати на проведен­ня культурномасової, фіз­культурної та оздоровчої роботи.

Наразі триває перего­ворний процес щодо вне­сення змін або укладення нових угод у Дніпропе­тровській, Закарпатській, Київській, Луганській, Сумській, Тернопіль­ській, Черкаській, Харків­ській, Херсонській та ін­ших областях.

На жаль, лише 3 всеукраїнські галузеві проф­спілки (із 44, що входять до складу ФПУ) повідомили про вжиті заходи щодо імплементації норм Гене­ральної угоди на 2010–2012 роки в галузеві угоди та ко­лективні договори. Зна­чною мірою така ситуація викликана проведенням у країні адміністративної ре­форми. Внаслідок цього пе­реговори про внесення змін та доповнень до галузевих угод, розпочаті в грудні 2010 року, було призупине­но. Проте, при підготовці галузевої угоди між Мініс­терством соціальної полі­тики України та профспіл­ками працівників соціаль­ної сфери і працівників державних установ на 2011–2013 роки вдалося врахува­ти норми і положення Ге­неральної угоди.


СПО – В ДІЇ

Спільний представницький орган профспілок 20 грудня 2010 року затвердив план заходів профспілкової сторони щодо виконання генугоди на 2010–2012 роки та направив його стороні власників. кабмін надіслав на погодження про­ект розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо реалізації органа­ми виконавчої влади положень генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відно­син в україні на 2010–2012 роки», до якого були надані суттєві зауваження профспілок.

Протягом січня–лютого п. р. відбулися консультації спільних робочих груп з метою врахування зауважень СПО профспілок та СПО роботодавців. Профспіл­кові пропозиції було частково враховано, зокрема щодо визначення конкрет­них термінів виконання зобов’язань, створення робочих груп із відповідних питань, а також зміни рекомендаційних заходів на заходи прямої дії та ін.

 

Вирішено 67 трудових спорів

Таку кількість (67 із 160) колективних трудо­вих спорів було вирішено в 2010 році завдяки співпраці профспілок та Національної служби посередництва і примирення (НСПП).

В останні 5 років кіль­кість зареєстрова­них колективних трудових спорів по­ступово зменшила­ся. Якщо в 2006 році на контролі НСПП перебувало 246 трудових суперечок, то у 2010му – 160.

Основними причинами їх виникнення найчастіше є зарплатні борги. Крім того, працівниками висува­лися вимоги щодо встанов­лення нових або зміни існу­ючих соціально-економічних умов праці та виробни­чого побуту, щодо укладан­ня, зміни або виконання ко­лективного договору, а та­кож виконання вимог зако­нодавства про працю.

У 2010 році найбільш ак­тивно використовували ко­лективні трудові спори у обстоюванні прав та інтересів у Луганській області – 11, Кіровоградській – 8, Донецькій – 5. У Дніпропе­тровській, Львівській, Ми­колаївській, Одеській, Пол­тавській, Чернігівській об­ластях та Києві – по 3 тру­дові спори, у Вінницькій, Закарпатській, Київській, Сумській, Тернопільській, Черкаській та Чернівець­кій – по 2.

Для запобігання виник­ненню колективних трудо­вих спорів, сприяння їх своєчасному і справедливо­му вирішенню та поліп­шення стану соціально-трудових відносин у липні 2010 року між ФПУ та НСПП підписано Угоду про співпрацю. Аналогічні угоди укладено територіальними об’єднаннями.

Найбільш ефективною формою співпраці терито­ріальних профоб’єднань ФПУ з відділеннями НСПП були спільні виїзди на під­приємства, де виникла за­гроза конфліктної ситуації. Це дало можливість об’єктивно вивчити стан на міс­цях, надати роз’яснення щодо застосування чинно­го законодавства і таким чином не допустити трудо­вого спору.

Завдяки співпраці проф­спілок з НСПП, приміром, у Херсонській області змен­шено заборгованість із зарп­лати, в Івано-Франківській – погашено борг із зарплати працівникам ВАТ «Пресмаш», сума якого становила 562,5 тис. грн, в АР Крим спільними зусиллями Се­вастопольської міської ор­ганізації профспілки ЖКГ та первинки КП «Севтепло­енерго» ліквідовано забор­гованість із зарплати пра­цівникам цього комуналь­ного підприємства. За пові­домленням Херсонської об­ласної міжгалузевої ради профспілок, на підприєм­ствах, де діють профоргані­зації ФПУ, в 2010 році не ви­никало колективних трудо­вих спорів узагалі.

Сторінка підготовлена за інф. департаменту ФПУ з питань економічного захисту

 

24.02.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання