« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Соціальні чинники головного кошторису. ФПУ наполягає на врахуванні соціальних гарантій у проекті Бюджету–2012

Соціальні чинники головного кошторису. ФПУ наполягає на врахуванні соціальних гарантій у проекті Бюджету–2012

17 лютого 2011 року Президія ФПУ прийняла постанову «Про пропози­ції ФПУ до проекту основних напря­мів бюджетної політики на 2012 рік». Постанова зобов’язує схвалені до зазначеного проекту пропозиції надіслати до Мінфіну для їх ураху­вання. Керівництво ФПУ має забез­печити участь представників профспілок у тристоронніх кон­сультаціях щодо визначення пріо­ритетних напрямів бюджетної по­літики. Представники ФПУ в Наці­ональній тристоронній соціально-економічній раді при Президентові України ініціюватимуть розгляд питання про стан урахування про­позицій профспілок у проекті Осно­вних напрямів бюджетної політи­ки на 2012 рік.

Департамент ФПУ з питань еко­номічного захисту узагальнив ві­сім основних цілей, досягнення яких має забезпечити зростання рівня життя громадян, а також розви­ток реального сектору національ­ної економіки.

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ

Необхідно вивести лю­дину праці із зони бідності завдяки забезпеченню їй мінімальної заробітної плати на рівні прожитко­вого мінімуму. Також ма­ють бути реалізовані поло­ження Єдиної тарифної сіт­ки в оплаті праці бюджет­ної сфери на основі базово­го окладу (ставки) праців­ника першого тарифного розряду на рівні мінімаль­ної заробітної плати з по­ступовим збільшенням цього окладу. Необхідно легалізувати тіньову заро­бітну плату та зайнятість, а також упорядкувати оплату праці середньої ланки державних службов­ців і працівників соціаль­ної сфери.

СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ТА ГАРАНТІЇ

Необхідно забезпечити виконання встановлених Конституцією України й іншими законами України соціально-економічних прав, зокрема дотримання конституційних вимог щодо недопущення зву­ження змісту та обсягу іс­нуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних.

Планується передбачи­ти видатки на заходи щодо компенсації громадянам знецінених заощаджень Ощадбанку СРСР, вкладе­них до 2 січня 1992 року, а також забезпечити надан­ня державної допомоги на рівні не нижче прожитко­вого мінімуму.

Також серед пропозицій запровадження єдиної ме­тодики обчислення сукуп­ного доходу сім’ї для при­значення державної соці­альної допомоги без ураху­вання в ньому сплачених податків і обов’язкових зборів.

СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

Тут пріоритетом має стати:

– відшкодування витрат Фонду соціального страху­вання з тимчасової втрати працездатності в сумі 100,4 млн грн, вилучених у 2006 році для забезпечення дер­жавних зобов’язань з ви­плати допомоги при наро­дженні дитини незастрахо­ваним особам;

– відшкодування з держ­бюджету Фонду соціально­го страхування від нещас­них випадків на виробни­цтві та професійних захво­рювань України 301,7 млн грн, вилучених із Фонду згідно із законами про держбюджет на 2002–2005 роки на погашення забор­гованості шахтарям. Зага­лом необхідно забезпечити бездефіцитність фондів со­ціальної сфери.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Заплановано фінансува­ти з Держбюджету витрати Пенсійного фонду, пов’язані із розмежуванням пенсійних виплат, призна­чених за різними пенсійни­ми програмами, а також сплату внесків на пенсійне страхування за окремі ка­тегорії осіб, визначені за­конодавством. Також проф­спілки пропонують скоро­тити пільги зі сплати стра­хових внесків, звільнити Пенсійний фонд від не­властивих йому виплат, розмежувати джерела фі­нансування пенсій за ви­слугу років: для бюджет­них організацій – за раху­нок Державного бюджету, для інших організацій – за рахунок їх власних ко­штів.

ВІТЧИЗНЯНЕ ВИРОБНИЦТВО

У цьому напрямку ФПУ пропонує забезпечити роз­виток стратегічних галу­зей національної економі­ки, фінансування заходів Державної цільової еконо­мічної програми розвитку внутрішнього ринку на пе­ріод до 2012 року. Кошти від приватизації державно­го майна спрямовувати на інноваційний розвиток. Одне із завдань – своєчасно розраховуватися із суб’єктами господарювання за виконані роботи згідно з державним замовленням. Необхідно також стимулю­вати впровадження енер­гозберігаючих технологій, надавати кредитну під­тримку вітчизняним това­ровиробникам з метою сприяння розвитку вну­трішнього ринку та їх учас­ті в глобальних економіч­них процесах відповідно до членства України в СОТ.

ОХОРОНА ПРАЦІ

Профспілки пропону­ють передбачити у Держав­ному бюджеті України на 2012 рік кошти для фінан­сування:

– загальнодержавної програми поліпшення ста­ну безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011–2015 роки; заходів з охорони праці для підпри­ємств бюджетної сфери в розмірі не менше 0,2% від їх сумарного фонду оплати праці з визначенням кон­кретної суми;

– державних цільових програм профілактики і бо­ротьби із захворюваннями на туберкульоз, цукровий діабет, СНІД та онкологіч­ними;

– системи охорони здоров’я України на рівні 10% ВВП;

– заходів Загальнодер­жавної програми «Питна вода України» на 2006–2020 роки.

НАУКА, КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

Передбачається забезпе­чити фінансування науки та освіти, культури, фізич­ної культури та спорту в обсягах, визначених зако­нодавством та положення­ми Генеральної угоди. ФПУ пропонує встановити дер­жавне замовлення на орга­нізацію оздоровлення й відпочинку дітей; передба­чити в державному бюдже­ті за відповідним кодом класифікації додаткові асигнування організаціям та установам бюджетної сфери на здійснення відра­хувань первинним проф­спілковим організаціям у розмірах, встановлених колдоговорами та угодами на культурно-масову, фіз­культурну та оздоровчу ро­боту; створити умови для розвитку меценатства, ін­вестицій у культуру, освіту, фізичну культуру та спорт, дитяче оздоровлення.

Підготувала Наталія ЛЕВІНА, «ПВ»


СТРАТЕГІЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Федерація профспілок України вважає, що в основу формування бюджетної політики на 2012 рік та серед­ньострокову перспективу має бути покладено страте­гічну мету держави – в 2020 році подвоїти ВВП та ввійти до двадцятки найбільш розвинутих країн світу.

Для реалізації зазначеної мети одним з основних за­вдань Уряду на 2012 рік та середньострокову пер­спективу має стати забезпечення щорічного зростан­ня ВВП на 8%, а також кардинальне підвищення по­казника України в рейтингу ООН за індексом люд­ського розвитку. При цьому найважливішим орієнти­ром має стати зростання складових зазначеного ін­дексу: ВВП на душу населення та тривалості життя при народженні.

 

24.02.2011ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання