« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

На шляху до стійкої промислової політики

На шляху до стійкої промислової політики

 12–13 вересня у київ­ському готелі «Турист» відбулася Субрегіональ­на зустріч членських організацій Глобальної спілки IndustriALL країн СНД.

У цьому масштабному заході взяли участь представники та­ких членських організацій, як Республіканський комітет профспілки працівників на­фтової та газової промисловості Азер­байджану, Білоруська незалежна профспілка гірників, хіміків, нафто­переробників, енергетиків, тран­спортників, будівників та інших пра­цівників, Білоруська профспілка пра­цівників радіоелектронної промисло­вості, Білоруська профспілка праців­ників хімічної, гірничої та нафтової галузей промисловості, Вільна проф­спілка металістів (Білорусь), Вірмен­ська республіканська галузева проф­спілка професійних організацій пра­цівників промисловості, Профспілка металургійної, гірничої та хімічної промисловості Грузії, Профспілка працівників гірничо-металургійної промисловості Республіки Казах­стан, Федерація профспілок машино­будування, приладобудування та про­фесійної освіти Республіки Молдова, Федерація профспілок будівництва та промисловості будівельних мате­ріалів Республіки Молдова, Росій­ська профспілка працівників авіацій­ної промисловості, Профспілка пра­цівників автомобільного та сільсько­господарського машинобудування Російської Федерації, Гірничо-металургійна профспілка Росії, Профспілка машинобудівників Ро­сійської Федерації, Профспілка пра­цівників нафтової, газової галузей промисловості та будівництва Росій­ської Федерації, Російська профспіл­ка працівників радіоелектронної про­мисловості, Російська профспілка працівників суднобудування, Росій­ська незалежна профспілка праців­ників вугільної промисловості, Гро­мадське об’єднання «Всеросійська Електропроспілка», Профспілка авіа­будівників України, Профспілка пра­цівників автомобільного та сільсько­господарського машинобудування України, Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості України, Незалежна профспілка гір­ників України, Профспілка працівни­ків машинобудування та металообробки України, Профспілка трудя­щих металургійної і гірничодобувної промисловості України, Профспілка працівників нафтової та газової про­мисловості України, Профспілка пра­цівників оборонної промисловості України, Профспілка працівників ра­діоелектроніки та машинобудування України, Профспілка працівників ву­гільної промисловості України, Проф­спілка працівників хімічних та на­фтохімічних галузей промисловості України, Профспілка працівників енергетики та електротехнічної про­мисловості України, а також пред­ставники Глобальної спілки IndustriALL Global Union та Регіо­нального бюро Глобальної спілки IndustriALL для країн СНД.

Під час проведення заходу учас­ники порушили й обговорили такі актуальні теми, як особливості ве­дення соціального діалогу в сучас­них умовах, стійка промислова полі­тика, заслухали звіт про діяльність Регіонального офісу Глобальної спілки IndustriALL та пропозиції членських організацій про посилен­ня ефективності дій у регіоні, а та­кож обговорили план підготовки до дня колективних дій проти нестан­дартної зайнятості.

Глобальна спілка IndustriALL Global Union представляє інтереси 50 мільйонів працівників в усьому сві­ті, зайнятих у видобувній, виробни­чій і переробній галузях промисло­вості. Сталий розвиток цих галузей у майбутньому, так само як і плане­ти, на якій ми живемо, залежить від стратегічних рішень урядів. Проф­спілкам належить ключова роль у роботі з урядами та діловими кола­ми щодо забезпечення досягнення профспілкових цілей щодо створен­ня робочих місць, визнання прав лю­дини й захисту довкілля в процесі прийняття таких рішень. Тому Гло­бальна спілка починає амбітну про­граму роботи з членськими організа­ціями з розроблення та реалізації стійкої промислової політики.

Заступник Голови Федерації про­фесійних спілок України Сергій Кон­дрюк, відкриваючи Субрегіональну зустріч, зазначив: «У своїй роботі у сфері колективно-договірних відно­син, закріплення базових можливос­тей профспілок на законодавчому рівні ми часто стикаємося з тим, що нам кажуть: «Погляньте, у Росії цьо­го немає, Білорусія від цього давно відмовилася». Тому, гадаю, настав час вироблення консолідованих платформ. Наприклад, платформа профспілок щодо застосування аут­стафінгу або солідарна платформа профспілок СНД стосовно трудового законодавства загалом. Наразі на рівні Федерації профспілок України розробляється низка ініціатив, а ФПУ бере участь у конкретних про­цесах, які вплинуть на життя членів профспілок усередині країни та за її межами. Наприклад, щодо теми аут­сорсингу та аутстафінгу. На преве­ликий жаль, Україна стала поліго­ном випробовування закріплення цієї проблеми у законодавстві, зо­крема у Законі України «Про зайня­тість населення». З іншої сторони, Україна, знову ж таки завдяки проф­спілкам та особливо профспілці тру­дящих металургійної і гірничодо­бувної промисловості, зуміла такою мірою обмежити можливість вико­ристання аутстафінгу, що його прак­тична реалізація стала вкрай про­блематичною. Тож ми готові поділи­тися досвідом, особливо у контексті розроблення нового законодавства. Федерація профспілок ініціювала розроблення нового закону про колективно-договірні відносини із, так би мовити, високим коефіцієн­том корисної дії. Також спільно із шведськими колегами ми готуємо нову модель вирішення колективно-трудових спорів. В Україні з часів проголошення незалежності досі не прийнято нове трудове законодав­ство. Тому, напевно, було б цікаво виробити спільну платформу щодо того, якими мають бути основні га­рантії у сфері праці. Наразі ми бере­мо участь у формуванні нової подат­кової політики, насамперед щодо оподаткування трудових доходів. Ми готові поділитися напрацюван­нями та виробити більш-менш єдину платформу з базових питань, що до­поможуть нам вирішувати пробле­ми сьогодні і, що найголовніше, уникнути їх у майбутньому».

Під час обговорення питання осо­бливостей ведення соціального діа­логу в сучасних умовах виступив ге­неральний секретар Глобальної спіл­ки IndustriALL Юркі Райна.

Голова Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподар­ського машинобудування України Василь Дудник поінформував при­сутніх про особливості ведення соці­ального діалогу в Україні, роботу На­ціональної тристоронньої соціально-економічної ради, консультативно-дорадчих органів, що діють при ор­ганах виконавчої влади – Громад­ських рад, а також про особливості ведення колективних переговорів та укладення Генеральної та галузевих угод, колективних договорів на під­приємствах. Він, зокрема, наголо­сив: «Соціальна спрямованість ха­рактерна для України. На законодав­чому рівні у нас чудове забезпечен­ня соціального діалогу, краще й бути не може, але це все лише деклара­тивно, на словах. Ні роботодавці, ні держава не хочуть брати на себе кон­кретні зобов’язання, які треба вико­нувати та за які слід відповідати».

Щодо питання стійкої промисло­вої політики доповідав Дженні Холд­крофт, Глобальна спілка IndustriALL, Женева. Зокрема, він зазна­чив, що стійкість визначається як задоволення потреб сьогодення, не обмежуючи здатність прийдешніх поколінь задовольняти свої потреби в майбутньому. Такий підхід має на увазі здорове довкілля, здорову еко­номіку та здорове суспільство, що мають міцну основу та підтриму­ються завдяки ефективному глобаль­ному управлінню. Стійка промисло­ва політика має формувати здорову економіку та якісну зайнятість (до­стойну, безпечну працю з виплатою заробітної плати), при цьому макси­мально знижувати негативний вплив на довкілля та діяти в інтере­сах суспільства в цілому. Стійка про­мислова політика не передбачає створення умов для процвітання компаній за рахунок працівників, суспільства та довколишнього се­редовища. Йдеться про створення умов, за яких компанії зможуть пра­цювати, забезпечуючи стійкий вне­сок у розвиток суспільства.

Після того відбулася дискусія щодо стійкої промислової політики, обговорювалася додаткова інформа­ція із низки ключових проблем, які необхідно враховувати під час роз­гляду цього питання. Субрегіональ­на зустріч членських організацій Глобальної спілки – іще один крок до єдиного розуміння пріоритетів для країн СНД.

Сергій КОНДРЮК, заступник Голови ФПУ:

«Настав час ви­роблення консо­лідованих плат­форм. Ми готові поділитися на­працюваннями та виробити більш-менш єди­ну платформу із базових питань, що допоможуть нам вирішувати проблеми сьо­годні і, що найго­ловніше, уникну­ти їх у майбут­ньому»

22.09.2013


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання