« на головну 26.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Олександр КИСЕЛЬОВ: «Ціни – це призма, крізь яку люди дивляться на владу»

Олександр КИСЕЛЬОВ: «Ціни – це призма, крізь яку люди дивляться на владу»

 Президент України Віктор Янукович своїм Указом № 19/2012 утворив Державну інспекцію України з контролю за цінами. Федерація профспілок Украї­ни раніше неодноразово порушувала питання про необхідність створення такого державного органу, її позицію було озвучено на засіданні Кабінету Міні­стрів 7 грудня 2011 року та доведено до відома Прези­дента України. Про те, що являє собою нова інспек­ція, а також про її взаємодію із всеукраїнськими профспілками й профспілковими об’єднаннями – у бесіді «ПВ» із головою Державної інспекції України з контролю за цінами Олександром Кисельовим.

На Державну ін­спекцію України з контролю за ці­нами покладено функції з держав­ного контролю та спостере­ження у сфері ціноутворен­ня, спрямованого на запо­бігання порушенням під час формування, встанов­лення та застосування цін. Олександр Кисельов зазна­чає, що великі повноважен­ня, покладені Президентом на Держінспекцію з контролю за цінами, виходять да­леко за рамки пересічної організації: «Я не можу на­звати Держінспекцію «онов­леною», оскільки це абсо­лютно нова структура, яка лише за назвою збігається з тією, що існувала раніше та була ліквідована. Сьогодні Державна інспекція Украї­ни з контролю за цінами є центральним органом ви­конавчої влади, діяльність якої спрямовується й коор­динується Кабінетом Міні­стрів через міністра еконо­мічного розвитку й торгівлі України. Раніше це був під­розділ Мінекономіки, а сьо­годні – справді самостійній орган, який у рамках дер­жавної політичної лінії ви­будовує власну стратегію, виробляє тактичні прийо­ми й відповідає за ділянку роботи, яка йому доруче­на», – розповідає очільник Державної інспекції з контролю за цінами.

«Право людини на гідне існування прописане у Конституції України. Наше головне завдання – забез­печити кожному громадя­нину України можливість споживати необхідні бла­га, – наголошує Олександр Кисельов. – Є соціально значуща група товарів, без яких неможливе існування людини. Ціна – це саме той індекс, що дасть змогу зро­бити споживчий кошик більш об’ємним, щоб туди вміщалося якомога більше товарів і благ. Також слід зазначити, що цього року прийнятий і набув чиннос­ті Закон України «Про ціни й ціноутворення», що ви­значає основні засади ціно­вої політики та регулює відносини, що виникають у процесі формування, встановлення та застосу­вання цін, а також здій­снення державного контролю та спостереження у сфе­рі ціноутворення».

Наш співрозмовник аб­солютно впевнений, що Держінспекція з контролю за цінами упорається із за­вданнями, які на неї покла­даються. «Функції, які по­кладені на інспекцію, про­писані у статях Закону, і наше завдання – його вико­нувати. Насамперед – це контроль за цінами та ці­ноутворенням. Найголо­вніше у цій справі – дієздатні фахівці, які розумі­ють, що таке економіка та ціноутворення. Держін­спекція з контролю за ціна­ми – спеціальна інститу­ція, що створена для того, аби реалізувати державну цінову політику. Тому за своєю природою вона апрі­орі зобов’язана справляти­ся», – пояснює Олександр Кисельов.

Він також зазначив, що вироблено перспективний план роботи, відповідно до якого Держінспекція вже найближчим часом контролюватиме ціни на соціаль­но значущі товари. Серед пріоритетних завдань – за­хист населення від недо­бросовісних цін, у тому числі на ринку лікарських препаратів. «Тут слід за­йматися не тільки регулю­ванням, а й припиненням отримання надприбутків. Сьогодні ми всерйоз узяли­ся за ринок лікарських пре­паратів, насамперед вітчизняного виробництва», – наголосив Олександр Кисельов.

У Федерації професій­них спілок України вже відбулася зустріч заступ­ника Голови ФПУ Сергія Кондрюка з головою Держінспекції з контролю за ці­нами Олександром Кисе­льовим. Основним лейтмо­тивом зустрічі виявилося питання взаємодії Держав­ної інспекції України з контролю за цінами із все­українськими профспілка­ми та профспілковими об’єднаннями у процесі ви­конання покладених на неї завдань. Так, відповідно до Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами, затвердже­ного Указом Президента України від 30 березня 2012 року «Питання реалізації державної політики з контролю за цінами», Держінспекція у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими органами виконав­чої влади, допоміжними органами й службами, створеними Президентом України, органами місце­вого самоврядування, від­повідними органами іно­земних держав і міжнарод­них організацій, а також підприємствами, установа­ми, організаціями, всеукраїнськими об’єднаннями профспілок і всеукраїн­ськими об’єднаннями орга­нізацій роботодавців.

«Спільне завдання зро­зуміле: соціальний захист населення. Це пріоритет­ний напрям діяльності профспілок і функціонально-стратегічне завдан­ня діяльності Держінспек­ції з контролю за цінами. У цьому збіг абсолютний, – зазначає голова Держін­спекції. – Відтак можна го­ворити, що забезпечення гідного рівня життя – це основне завдання. Що ж стосується спільних дій, то вони можуть бути реалізо­вані різними шляхами. Так, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк буде членом нашої Колегії. За­плановано створити Гро­мадську раду, в якій також будуть представники від ФПУ. За таким принципом діятимемо й під час ство­рення територіальних ор­ганів. Найголовніше, щоб усе це сприяло вирішенню головних завдань: соціаль­ному захисту кожного гро­мадянина й збільшенню можливостей споживчого кошика».


 Офіційно

 Відповідно до Положення про Державну інспек­цію України з контролю за цінами, основними завданнями Держцінінспекції є:

– реалізація державної політики з контролю за цінами шляхом проведення постійного моніто­рингу, аналізу й дослідження динаміки цін (тари­фів) на споживчому ринку та оперативне забез­печення Кабінету Міністрів України, органів дер­жавної влади прогнозно-аналітичними матеріа­лами щодо очікуваних змін цінової ситуації в державі; внесення міністрові, центральним і міс­цевим органам виконавчої влади пропозицій щодо визначення методів впливу на економічні процеси та цінову ситуацію на споживчому рин­ку; надання у випадках, передбачених законо­давством, висновків щодо економічного обґрун­тування витрат під час формування цін (тарифів) на товари, роботи й послуги, щодо яких запро­ваджено державне регулювання цін (тарифів);

– внесення на розгляд міністра пропозицій щодо формування державної політики з контролю за цінами.

24.10.2012


Олена ОВЕРЧУК, «ПВ»

Коментарі

#1 02.06.2013 09:32 добавил: галина | додати коментар

інспекція як і раніше залежна від міністерства єкономіки тому самостійно вирішувати питання контролю цін неспроможно і її функціонування у такому вигляді нікому не потрібна. Для єфєктивної дії інспекції необхідно вивести її з мінєкономіки на зразок податкової.

 
ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання