« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Сучасна преса: новий формат, нові можливості

Сучасна преса: новий формат, нові можливості

 У Міжнародному центрі культури та мистецтв «Жов­тневий палац» із 3 по 5 вересня прохо­див 64-й Всесвітній газетний конгрес і 19-й форум редак­торів. Кращі світові видавці, генеральні директори, редак­тори поділилися з учасниками саміту ефективними різно­манітними ідеями, які можна було б за­стосовувати у ви­давничій діяльності українським видав­цям. Також обгово­рювалося таке ак­туальне для Украї­ни питання, як убез­печення ЗМІ від тиску політики та бізнесу, які на­магаються вико­ристати пресу у своїх цілях.

У відкритті конгресу взяли участь Прези­дент України Віктор Янукович, прези­дент Всесвітньої ор­ганізації видавців газет і новин (WAN-IFRA) Джейкоб Метью, віце-президент Укра­їнської асоціації видавців періодичної преси Борис Ложкін.

Віктор Янукович і Джей­коб Метью погасили пошто­ву марку із зображенням символіки Всесвітнього га­зетного конгресу. Вони по­ставили свої підписи на чо­тирьох конвертах і погасили марку поштовим штем-пелем.

Також на конгресі була вручена міжнародна премія для журналістів за вклад і популяризацію свободи пре­си «Золоте перо свободи». Її отримала мексиканська жур­налістка Анабель Ернандес за низку розслідувань про наркоторгівлю, в яких вона довела прямий зв’язок між злочинністю та вищими еше­лонами влади у Мексиці.

На світовий рівень

За висновками учасників конгресу, багато тенденцій на українському медіаринку тотожні загальносвітовим. Вітчизняні друковані видан­ня опановують нові платфор­ми та канали спілкування з аудиторією, редакції стають мультимедійними, а інфор­мацію читачі отримують не тільки з друкованих видань, а й електронних носіїв.

Як зазначив заступник гендиректора, директор з ко­мунікацій і зв’язків із гро­мадськістю WAN-IFRA Ларрі Кілман, вересневий форум стане імпульсом до активіза­ції українських видань у по­шуку нових моделей розви­тку їх бізнесу. На Україну слід поширити практики, що обговорювалися на форумі. Адже багато хто з видавців розповідав про те, що відбу­вається у них, і це гарний до­свід того, які тенденції пере­важають у світових медіа.

За оцінками експертів, конгрес має дати поштовх розвитку в Україні медіа як індустрії, як повноцінного бізнесу. Відсутність політич­них обмежень, обмежень із боку власника, обмежень змісту стануть стартом для розвитку економічної конку­ренції, виникненню еконо­мічно незалежних ЗМІ. Вна­слідок цього поліпшиться якість видань і максимально наблизить їх до читачів.

Свобода слова та економічна стабільність

Про це говорили у своїх промовах світові експерти українським колегам. Цю тему підтримав у привіталь­ному слові і Президент Укра­їни Віктор Янукович. За його словами, влада у майбутньо­му докладатиме зусиль щодо створення сприятливих еко­номічних умов для розвитку ринку періодичних видань. Йдеться, зокрема, про збере­ження пільг зі сплати ПДВ для преси та книговидання. Кабінет Міністрів готує змі­ни до законів щодо встанов­лення нормативів забезпе­чення населення закладами роздрібної торгівлі періо­дичною пресою та полегшен­ня процедур надання землі та приміщень для відкриття таких торговельних точок. «На часі вирішення ще двох важливих питань: реформу­вання державних і кому­нальних ЗМІ та розвиток локальних мереж точок про­дажу друкованих видань», – сказав Віктор Янукович.

Так, буде реалізована пі­лотна програма з розвитку роздрібної торгівлі друкова­ними виданнями, яка згодом стане Національною програ­мою. Президент також зазна­чив, що в Україні будуть створені умови для того, щоб медіа стали повноцінною га­луззю економіки. «Влада го­това сьогодні слухати та співпрацювати зі ЗМІ та від­крита для конструктивного діалогу», – наголосив Віктор Янукович.

Ринок і медіатенденції

У ході конгресу відбулася дискусія на тему «Ринок но­вих можливостей: медіатен­денції в країнах колишнього СНД», на якій розглядалися питання щодо особливостей та труднощів формування відкритих медіаринків в Україні та Російській Феде­рації.

Як зазначив виконавчий директор UMN MediaLab Ле­онід Цодіков, український медіаринок характеризуєть­ся низькими сумами реклам­них коштів, що призводить до відсутності можливості інвестицій в якісну журна­лістику, в процеси навчання нової хвилі фахівців, яких украй бракує на ринку ЗМІ. Ще однією особливістю укра­їнського медіаринку експерт вважає різну ментальність українців, а тому й різну за­цікавленість в інформації.

Причина полягає не в гло­бальних кризових явищах, вважає він, а в особливостях структури України, її зако­нодавства.

Учасники дискусії також обговорили питання щодо пошуку оптимальних моде­лей друкованих видань та Інтернет-ресурсів.

Свою точку зору із цього питання озвучив генераль­ний директор видавничого дому «Аргументы и факты» (Росія) Денис Воронков. За його словами, у найближчі роки весь отриманий прибу­ток його холдингу буде ін­вестований у цифровий фор­мат. Повернути інвестиції холдинг планує у 2015–2016 роках.

Під час дискусії також об­говорювалася тема чесної конкуренції на медіаринку, яку порушила у своєму ви­ступі виконавчий директор Інституту масової інформа­ції Вікторія Сюмар.

Учасники дискусії приді­лили увагу проблемі якості та достовірності досліджень аудиторії користувачів Ін­тернету. Промовці зазнача­ли, що ця гостра проблема кардинально впливає на об’єктивність прогнозів щодо розвитку Інтернет- і друкованих ресурсів.

Про те, як правильно ви­будувати взаємодію між різ­ними медійними платфор­мами (інтернет, преса, ТБ) розповів заступник голови правління та виконавчий директор центру оцінки га­зет WAN-IFRA Манфред Вер­вель. Він, зокрема, заува­жив: «Для цього не існує універсальних правил, кож­на із бізнес-моделей є при­йнятною. А основою є вибір контенту, який напряму впливатиме на монетизацію ЗМІ».

Під час закриття конгре­су Борис Ложкін, коментую­чи підсумки роботи саміту, зазначив: «Я радий, що цього року Газетний конгрес і Фо­рум редакторів відбулися саме в Києві, тому що його змогли відвідати десятки учасників із країн СНД, у тому числі України. Ця подія стане поштовхом для розвит-ку нашого медіаринку й при­скорить упровадження інно­вацій». Він подякував коле­гам з усього світу за цікаве, корисне й надихаюче спілку­вання та висловив сподіван­ня, що Київ іще не раз при­йматиме заходи WAN-IFRA.


 До відома

Всесвітня асоціація видавців газет і новин є найбільшою організацією у сфері преси та видавців, об’єднуючи понад 18 тис. видань, 15 тис. онлайн-сайтів і більш як 3 тис. компаній із понад 120 країн світу. Це некомерційна, недержавна організація, яка була створена 1948 року.

WAN-IFRA має статус національного консультанта, що представляє інтереси газетної індустрії в ЮНЕСКО, ООН і Раді Європи.

 

 

18.09.2012


Тетяна РУБАН, «ПВ»

ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання