« на головну 25.02.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1244)
08
Лютий
 
Інтерв’ю
 
ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ: РАТИФІКАЦІЯ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ Є НАШОЮ ВИМОГОЮ І УМОВОЮ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ ЧЛЕНСТВА В ЄС


РУБРИКИ


Передплата

Статті Соціальне партнерство

Консолідувати зусилля соціальних партнерів

Консолідувати зусилля соціальних партнерів

26 червня відбулося засідання Національної тристо­ронньої соціально-економічної ради при Президентові України, на якому були розглянуті подальші кроки спільної роботи соціальних партнерів у захисті люди­ни праці.

 У роботі засідання взяли участь го­лова НТСЕР і Фе­дерації робото­давців України Дмитро Фірташ та пер­ший заступник міністра соціальної політики Ва­силь Надрага. Головував на зборах співголова НТСЕР, Голова Федерації профспілок України Юрій Кулик.

Учасники засідання об­говорили розроблений профспілковою стороною проект Дорожньої карти входження України до топ-20, про мету та завдан­ня якого розповів заступ­ник Голови ФПУ Сергій Кондрюк. Він акцентував увагу на тому, що при роз­робленні документа проф­спілки хотіли виявити проблеми та надихнути соціальних партнерів до спільної роботи з пошуку шляхів модернізації краї­ни, створення умов для її соціального й економіч­ного розвитку, продо­вження цільових реформ.

У ході обговорення про­екту та пропозицій пред­ставників сторін учасники наради вирішили взяти його до відома та запропо­нувати сторонам викорис­тати під час роботи над програмними документа­ми.

Жваво обговорювалося питання щодо компенса­ції працівникам втрат у разі несвоєчасної виплати заробітної плати. У допо­віді директора департа­менту пенсійного забезпе­чення Мінсоцполітики Олександра Товстенка, співдоповідях заступника співголови НТСЕР від профспілкової сторони Григорія Осового та за­ступника співголови від сторони роботодавців Олексія Мірошниченка йшлося про те, що неви­плата заробітної плати залишається однією з най­гостріших проблем пору­шення трудових прав гро­мадян України, і тому пи­тання своєчасної виплати перебуває на постійному контролі уряду, профспі­лок і роботодавців. Із по­чатку року проведено два розширених засідання Ко­місії з питань погашення заборгованості із заробіт­ної плати (грошового за­безпечення), пенсій, сти­пендій та інших соцви­плат за участі централь­них і місцевих органів виконавчої влади.

11 квітня відбулася роз­ширена нарада з питань погашення заборгованос­ті із зарплати під голову­ванням Прем’єр-міністра України Миколи Азарова, протокольним рішенням якої визначені чіткі за­вдання центральним та місцевим органам вико­навчої влади щодо лікві­дації заборгованості в 2012 році. Проте, як підкреслю­вали промовці, незважаю­чи на вжиті заходи, з по­чатку року заборгованість із зарплати в Україні збільшилась на 25 млн гривень. У зв’язку з цим профспілкова сторона за­пропонувала вжити низку заходів щодо компенсації працівникам втрат у разі несвоєчасної виплати зарплати і посилення від­повідальності роботодав­ців у разі порушення тру­дового законодавства.

У ході наради також розглянуто низку питань стосовно зарплати дер­жавних службовців і збе­реження чисельності міс­цевих органів праці та со­ціального захисту насе­лення, удосконалення іс­нуючих правових норм, пов’язаних із відшкоду­ванням витрат на виплату пільгових пенсій особам, які працювали в шкідли­вих та важких умовах.

Учасники засідання за­слухали інформацію Гри­горія Осового про нещо­давню участь делегації Національної ради в робо­ті Міжнародної конферен­ції праці в Женеві (Швей­царія) та Генеральної асамблеї МАСЕРПІ в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

ТетянаРУБАН, «ПВ»

Фото Катерини ПЛАХОНІНОЇ

06.07.2012ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

12.01.2024 20:50

12.01.2024 20:49

24.12.2023 14:26

24.12.2023 14:21

24.12.2023 14:20

12.12.2023 21:10

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання