« на головну 23.09.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1222)
10
Серпень
 
Інтерв’ю
 
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК РІВНЕНЩИНИ МИКОЛА ШЕРШУН: «ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР – ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ДЕРЖДОПОМОГА ЗА ШКОДУ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

ДЕРЖДОПОМОГА ЗА ШКОДУ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ

Держслужбовці та працівники критичної інфраструктури от­римають одноразову допомо­гу 200-800 тис. грн за шкоду внаслідок війни.

20 березня 2023 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про одноразову гро­шову допомогу за шкоду жит­тю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, по­садовим особам місцевого са­моврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України» (законопроєкт №7353).

Дія положень прийнятого Закону спрямована на підтримку працівни­ків об’єктів критичної інфраструкту­ри, державних службовців, посадо­вих осіб місцевого самоврядування, які стали особами з інвалідністю у зв’язку з пораненням, каліцтвом, кон­тузією або внаслідок захворювань, пов’язаних з виконанням посадових обов’язків у період війни росії проти України в районах проведення бойо­вих дій або в районах, що піддавали­ся бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам. У разі смерті державна підтримка надава­тиметься членам сімей загиблих.

Закон встановлює відповідним ка­тегоріям працівників одноразову гро­шову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, розмір якої залежить від групи отриманої інвалідності, а саме:

• особам з інвалідністю I групи – 800 тис. грн;

• особам з інвалідністю II групи – 500 тис. грн;

• особам з інвалідністю II І групи – 200 тис. грн.

У разі загибелі (смерті) людини, її родина отримає від держави 1 млн. грн.

Зазначена одноразова грошова до­помога виплачуватиметься за раху­нок коштів держбюджету (порядок визначатиме Кабмін) з наступним її відшкодуванням державою-агресо­ром шляхом стягнення сум відповід­но до принципів і норм міжнародного права.

Слід зауважити, що первісно зако­нопроєкт передбачав надання допо­моги і журналістам, які постраждали під час виконання професійних обов’язків внаслідок воєнних дій. Але у повідомленні на сайті ВРУ про ре­зультати голосування за законопро­єкт згадка про журналістів відсутня.

ВЛ. ІНФ.

 

ВР СПРОСТИЛА ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ


Пенсія призначати­меться з наступного дня після досягнення пенсійного віку або встановлення інвалід­ності, незалежно від строку звернення до Пенсійного фонду.

Верховна Рада ухвалила за­кон про особливості призначен­ня пенсій українцям, які прожи­вають на тимчасово окупова­них територіях або на територі­ях ведення бойових дій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазна­чив, що за ухвалення законо­проєкту №8198 в цілому прого­лосували 274 депутати.

У пояснювальній записці за­значається, що люди, які про­живають на окупованій терито­рії або в зонах ведення бойових дій, із незалежних від себе при­чин не можуть безпосередньо звернутись до Пенсійного фон­ду України, оскільки його орга­ни не можуть там працювати.

«А через веб-портал елек­тронних послуг Пенсійного фонду подати заяву та підтвер­джувальні документи можли­вості немає у зв’язку із відсут­ністю на окупованих територіях інтернет-зв’язку та українсько­го мобільного зв’язку. Таким чи­ном, зазначені особи з об’єктивних причин позбавлені можливості звернутись по при­значення пенсії у встановлено­му станом на даний час поряд­ку», – сказано в документі.

Ухвалені зміни до закону пе­редбачають, що на період дії во­єнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, пенсія за віком або з інвалідності людям, які проживають на окупованій те­риторії або в зоні ведення бойо­вих дій, призначається з наступ­ного дня після досягнення пен­сійного віку або встановлення інвалідності, незалежно від строку звернення за пенсією.

Вл. Інф.

 

СТРАХОВІ ВИПЛАТИ ПРОІНДЕКСОВАНО


З 1 березня 2023 року відбу­лась індексація щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на ви­робництві та професійних за­хворювань, які спричинили втрату працездатності, і осо­бам, які мають право на страхові виплати в разі смер­ті потерпілого.

Ці виплати проіндексовані на 19,7% для 167 тис. потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого. Розмір підвищен­ня виплат після перерахування не може перевищувати 1500 грн.

Перерахування здійснюється згідно з Законом України від 23 вересня 1999 року №1105- XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Нагадуємо: страхові виплати – це ко­шти, що виплачуються застрахованим особам у разі настання страхового ви­падку. Перелік обставин та професійних захворювань, за яких настає страховий випадок, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року №337 «Про затвердження Порядку роз­слідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».

Джерело: Міністерство соціальної політики України

 

 

07.04.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

10.07.2023 23:08

10.07.2023 23:07

27.06.2023 21:16

27.06.2023 21:16

27.06.2023 20:54

16.06.2023 19:09

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання