« на головну 24.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

82% УКРАЇНЦІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ ОБИРАЮТЬ ПРОФСПІЛКОВІ САНАТОРІЇ

І лише 10,5% – приватні та

7,5% – державні заклади.

Профспілкові санаторії є по-

пулярнішими, бо вдало по-

єднують доступність та ви-

соку якість послуг.

Про це поінформувала заступ-

ник голови Правління Фонду со-

ціального страхування України

Наталія Землянська під час засі-

дання круглого столу «Фізична та

психологічна реабілітація учас-

ників бойових дій, цивільних гро-

мадян України, які постраждали

внаслідок російської агресії.

Створення міжнародних стандар-

тів комплексного безбар’єрного

простору і подальшої соціалізації

їх у суспільстві».

«Через військову агресію тися-

чі українських сімей залиши-

лись без даху над головою, без

їжі та елементарних засобів існу-

вання. Розстріл мирних україн-

ців, катування, ґвалтування, гра-

бежі, а також інвалідизація се-

ред військових та цивільних,

втрата батьків – все це відбива-

ється і ще буде відбиватись не

лише на фізичному, а й на пси-

хічному здоров’ї кожного україн-

ця, його душевному і соціально-

му благополуччі», – зазначила

Наталія Землянська.

Всесвітня організація охорони

здоров’я визначає здоров’я як

стан повного фізичного, душев-

ного і соціального благополуччя,

а не тільки як відсутність хвороб

і фізичних дефектів. Тому турбо-

та про здоров’я українців, які жи-

вуть в умовах війни, є надзви-

чайно актуальною. І це чи не

основне завдання держави на

сьогодні.

За словами Наталії Землян-

ської, існує велика потреба ме-

дичної підтримки, послуг з реа-

білітації, відновлення психоло-

гічного здоров’я та душевної рів-

новаги. І в цьому може дуже до-

помогти Фонд соціального стра-

хування. Адже одним з його

основних завдань є саме забезпе-

чення послугами з лікування піс-

ля перенесених захворювань і

травм у реабілітаційних відді-

леннях санаторно-курортних за-

кладів. Загалом за рахунок ко-

штів Фонду реабілітаційне ліку-

вання після перенесених захво-

рювань і травм у 2018–2021 роках

отримали майже 90 тис. осіб, з

яких 3,5 тис. дітей.

«У доковідні роки Фонд забез-

печував реабілітаційними по-

слугами майже 35 тис. українців

щорічно. Але у 2020 році їх отри-

мали тільки 6739 осіб, тому що

окремі народні депутати внесли

обмеження через зміни до Зако-

ну про Державний бюджет Укра-

їни й тим самим скоротили здій-

снення поточних видатків Фонду

на соціальні послуги, у тому чис-

лі оплату лікування та реабіліта-

ції у період дії карантину. Знадо-

билося пів року та певні законо-

давчі зміни, щоб розблокувати

фінансування на лікування та

реабілітацію», – додала Наталія

Землянська.

Навіть попри воєнний стан, на

1 листопада 2022 року реабіліта-

цію пройшли 5293 особи, в тому

числі 194 дитини. З 2018 року за-

страхована особа, тобто мобілізо-

ваний працівник, який брав

участь у антитерористичній опе-

рації, має право на лікування у

супроводі членів сім’ї за рахунок

коштів Фонду – один раз після

демобілізації за наявності відпо-

відних медичних показань. За

словами пані Наталії, члени

сім’ї учасника АТО як супрово-

джуючі особи забезпечуються

проживанням та харчуванням,

без лікування. Це надважливо,

бо присутність рідних людей під

час реабілітації прискорює соці-

алізацію, а також перехід від від-

чуття стану війни до мирного

життя. «Профспілкові санаторії

є більш популярними, адже гід-

но поєднують доступність та ви-

соку якість послуг. Жодна з кра-

їн СНД і далекого зарубіжжя, ві-

домчих і державних структур

охорони здоров’я не мають такої

розвиненої реабілітаційної мере-

жі, яка створена в системі проф-

спілок України», – зазначила На-

талія Землянська.

Понад 30 років в оздоровницях

профспілок проходять відновлю-

вальне лікування хворі, що пере-

несли гострий інфаркт міокарда,

мозкові інсульти, оперативні

втручання на органах травлення,

магістральних судинах серця,

страждають від стенокардії, хро-

нічних захворювань органів ди-

хання, травм та захворювань ор-

ганів опори та руху. Аналіз ре-

зультатів санаторного етапу ре-

абілітації вражає: після реабілі-

тації хворих із травмами органів

опори та руху терміни перебу-

вання на лікарняному і втрати

працездатності в середньому

скоротились у 1,5–2 рази. А число

осіб з інвалідністю зменшилось

з майже 9% до 1,5%. У 50% хво-

рих, які пройшли консервативну

курортну реабілітацію після опі-

ків, терміни підготовки до опера-

цій зменшились до 3–4 місяців,

замість 1–1,5 року.

Попри військову агресію є

можливість здійснювати ліку-

вально-діагностичну, профілак-

тичну і реабілітаційну роботу в

санаторіях з використанням при-

родних лікувальних ресурсів (лі-

кувальних грязей, мінеральних

вод, ропи, озокериту та природ-

них комплексів зі сприятливими

для лікування умовами) в 19 са-

наторно-курортних закладах, що

розташовані по всій Україні. Ці

заклади мають реабілітаційні

відділення за багатопрофільни-

ми напрямами реабілітації, в

тому числі для осіб після опера-

тивних втручань та з інвалідніс-

тю. Станом на 2022 рік ліжковий

фонд профспілкових оздоров-

ниць складає 10400 ліжок.

За словами Наталії Землян-

ської, з початку повномасштаб-

ного російського вторгнення

профспілкові санаторії першими

прийняли до себе українців, які

рятувалися від війни. За 9 міся-

ців 2022 року в профспілкових са-

наторіях пройшли лікування

майже 31 тис. українців, в тому

числі 4837 осіб у реабілітаційних

відділеннях.

З 2014 року в санаторно-ку-

рортних закладах профспілок

працюють відділення медико-

психологічної реабілітації учас-

ників АТО. Протягом 2014–2020

років у профспілкових санаторі-

ях оздоровлено 17117 учасників

АТО, постраждалих на Майдані

під час Революції Гідності, а та-

кож прийнятих на проживання

вимушено переміщених осіб.

ПРЕС-СЛУЖБА ФПУ

 

 

06.01.2023ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання