« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ ЕФЕКТИВНО ВИРІШУЮТЬ ПРОБЛЕМИ СПІЛЧАН В УМОВАХ ВІЙНИ

ПРОФСПІЛКИ ЕФЕКТИВНО ВИРІШУЮТЬ ПРОБЛЕМИ СПІЛЧАН В УМОВАХ ВІЙНИ

Відкриваючи роботу Президії Федерації профспілок України 29 ве­ресня, Голова ФПУ Григорій Осовий зазначив, що сьогодні у фокусі уваги профспілок, як і всього суспільства, є супротив українського народу російській збройній агресії на передовій і в тилу на економічному фронті.

Маємо позитивні новини, яким радіємо, тому що крок за кроком ЗСУ звільняють україн­ські території, зокрема на Хар­ківщині та півдні нашої країни, доброю звісткою стало повер­нення з полону наших «азов­ців». Але є й сумні події – заги­бель захисників, серед яких і наші спілчани. Їх пам’ять члени Президії ФПУ вшанували хви­линою мовчання.

Основне питання, яке розгля­нула Президія, стосувалось ви­значення пріоритетних завдань ФПУ у протистоянні законодав­чим ініціативам влади, що зву­жують права працівників та профспілок в умовах воєнного стану. У ході його обговорення зазначалось, що з початком по­вномасштабного російського вторгнення на нашу землю та введенням відповідно до статті 64 Конституції України і Закону України «Про правовий режим воєнного стану» обмежень кон­ституційних прав і свобод люди­ни набули чинності закони, які суттєво звузили трудові права працівників та профспілок на період дії воєнного стану, в тому числі на проведення ко­лективних дій і страйку. З огля­ду на це представники профспі­лок активно працюють у робо­чих групах, утворених комітета­ми ВРУ з підготовки законопро­єктів, що вже продемонструва­ло їх спроможність у досягненні компромісних рішень під час реформування законодавства про працю, а також відкрило можливості привернути увагу суспільства і влади до існуючих проблем на ринку праці. Як ре­зультат, до норм низки законо­проєктів було внесено зміни, які значно нівелювали звуження трудових прав працівників, а в окремих випадках посилювали захист цих прав.

Президія визначила одним з пріоритетних завдань для член­ських організацій ФПУ продо­вження співпраці та встанов­лення нових робочих зв’язків з народними депутатами Украї­ни, особливо з тими, чия полі­тична позиція є близькою цілям профспілкового руху. Ще одним пріоритетним завданням ФПУ в сфері правозахисної роботи ви­значено роботу над проєктами Трудового кодексу України, Со­ціального кодексу України, за­конів «Про колективні угоди та договори» (реєстр. № 7628), «Про колективні трудові спори», «Про безпеку та здоров’я праців­ників на роботі», а також забез­печення максимального проти­стояння просуванню владою за­конопроєктів, метою яких є по­дальша лібералізація трудових відносин, руйнація системи со­ціального захисту, в тому числі загальнообов’язкового держав­ного соціального страхування.

Президія затвердила Звіт Штабу ФПУ з гуманітарної до­помоги за період із червня по ве­ресень 2022 року та визначила завдання щодо продовження його роботи. Зазначалось, що ді­яльність Штабу в цей період зо­середжувалась на допомозі чле­нам профспілок, профспілко­вим організаціям, постражда­лим від війни, наданні підтрим­ки суб’єктам господарювання, які приймають ВПО, а також за­лученні фінансових ресурсів міжнародних організацій на за­значені цілі. Так, за рішенням Штабу потерпілим членам профспілок надано фінансову допомогу на суму майже 4 млн грн, а також гуманітарну допо­могу, зокрема продуктовими на­борами, засобами індивідуаль­ної гігієни, медикаментами тощо. Наразі на підтримку ВПО та членів профспілок спрямова­но більше 70 млн грн. Особливо було відзначено допомогу між­народних партнерів.

Оскільки згідно з регламен­том Національної тристорон­ньої соціально-економічної ради та відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» настає черговість го­ловування у НТСЕР профспілко­вої сторони, Президія запропо­нувала СПО профспілок розгля­нути кандидатуру співголови НТСЕР Григорія Осового на по­саду голови цього органу.

Члени Президії обговорили питання про відзначення 7 жов­тня Всесвітнього дня дій за гід­ну працю.

Президією ухвалено постано­ви щодо організації всеобучу і просвіти у профспілках в умо­вах воєнного стану, а також ді­яльності Академії праці, соці­альних відносин і туризму та Ін­ституту профспілкового руху АПСВТ.

Розглянуто питання та при­йнято рішення про проведення передплати на газету «Проф­спілкові вісті» у 2023 році, осо­бливості організації оздоров­лення та відпочинку дітей уліт­ку 2022 року, участь делегації ФПУ у Всесвітньому конгресі МКП, ухвалення Заяви Президії ФПУ щодо переслідування профспілкових лідерів та лікві­дації незалежних профспілко­вих організацій Білорусі.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

31 РІК ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

Федерації профспілок України 6 жовтня виповнюється 31 рік. Багато це чи мало? В історично­му проміжку часу це лише мить, а для становлення найчисельні­шого профоб’єднання країни – це вік зрілості.

З перших днів існування в осно­ву діяльності ФПУ було закладе­но співпрацю і взаємодію з усіма державними, господарськими, політичними та громадськими організаціями, спілками, това­риствами, які виступали за побу­дову правової і соціальної дер­жави, де будуть забезпечені со­ціальні гарантії громадян та розвиток незалежної економіки.

Слід зазначити, що в період ста­новлення Української держави профспілки опанували інстру­менти роботи, необхідні для ефективної діяльності у сучас­них соціально-економічних умо­вах. І в години важких випробу­вань з початку військової агресії росії проти України ФПУ, всеукраїнські профспілки і терито­ріальні профоб’єднання перебу­вають в авангарді спротиву оку­пантам, надаючи багатоміль­йонну фінансову і матеріальну допомогу Збройним Силам України, гуманітарну допомогу і безкоштовний прихисток та харчування внутрішньо перемі­щеним особам в оздоровницях, на туристських об’єктах, у гурто­житках навчально-методичних центрів. Вони докладають зна­чних зусиль до організації і за­безпечення функціонування еко­номічного фронту, через Анти­кризовий штаб допомагають ви­рішенню проблем окремих галу­зей економіки, від яких зале­жить випуск суспільно значу­щої продукції, зокрема оборон­ного характеру, та забезпечення нормального життя мільйонів українців.

Федерація профспілок України активно діє на міжнародній аре­ні та є членською організацією Міжнародної конфедерації профспілок, тісно співпрацює з Європейською конфедерацією профспілок, національними центрами інших держав. Біль­шість членських організацій ФПУ є безпосередніми учасника­ми міжнародного профспілково­го руху та працюють у складі провідних профспілкових інсти­туцій. Усе це дає змогу організу­вати підтримку України в світі і залучити міжнародну допомогу для українців, які потерпають від наслідків російської агресії.

В умовах лібералізації трудово­го законодавства та спроб влади під час воєнного стану звузити права працівників, зупинити правозахисну діяльність проф­спілок ФПУ наполегливо продо­вжує захищати права й інтереси людей праці в законодавчому полі, використовуючи всі до­ступні майданчики для ведення соціального діалогу, а також за­лучає широку міжнародну під­тримку.

Нині кожен з нас повинен до­класти максимум зусиль, щоб захистити демократичні сус­пільні цінності та надбання. У цей нелегкий час ми маємо ста­ти пліч-о-пліч задля боротьби за гідну працю, збереження соці­альних стандартів якості умов праці, рівня заробітної плати та життя. Поки профспілки солі­дарні й об’єднані, вони залиша­ються впливовим захисником людини праці. Перед нами від­повідальний та складний шлях, і тільки разом ми його подолає­мо!

Шановні спілчани, з нагоди від­значення 31-ї річниці Федерації профспілок України висловлює­мо щиру вдячність усім праців­никам, об’єднаним у профспіл­ковий рух країни, за копітку що­денну працю та захист власної держави. Дякуємо усім вам за віру у Перемогу і силу нашої єд­ності, за спільні й солідарні дії на захист Вітчизни, з відстою­вання гідності людей праці, їх права на достойне життя і спра­ведливість. Бажаємо міцного здоров’я вам і вашим рідним, миру й добробуту вашим сім’ям і трудовим колективам, віри у краще майбутнє нашої України.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

 

21.10.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання