« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

7 ЖОВТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ

7 ЖОВТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ДІЙ ЗА ГІДНУ ПРАЦЮ

Цьогорічний Всесвітній день боротьби за гідну працю 7 жовтня при­свячений мільйонам працівників у всьому світі, які прагнуть справедливої оплати праці.

Шалена інфляція, спричи­нена надприбутками потуж­них корпорацій, які контро­люють енергетику, тран­спорт, продовольство та інші життєво важливі товари, при­зводить до того, що все біль­ше працівників та їхніх ро­дин опиняються за межею бідності. Більше половини до­могосподарств ледве зводять кінці з кінцями, а 10% не в змозі оплатити витрати на найнеобхідніше.

Пандемія COVID - 19 та вторгнення росії в Україну мали драматичний вплив на постачання товарів, а корпо­ративні прибутки від цих криз продовжують безконтрольно використовуватися. Це відбувається на тлі десяти­річного зниження частки до­бробуту, що припадає на пра­цюючих людей, оскільки при­душення профспілкової ді­яльності, зокрема колектив­них переговорів, призводить до того, що працівники вже отримують менше, ніж їм на­лежить. Мінімальна заробіт­на плата в більшості країн є неадекватною, таким чином, працівники продовжують втрачати свої позиції.

СПРАВЕДЛИВІСТЬ В ОПЛАТІ ПРАЦІ

Справедливість в оплаті праці є наріжним каменем суспільного договору між працівниками, урядами та ро­ботодавцями, який був пору­шений в інтересах корпора­тивної жадібності. 573 нових мільярдери з’явилися з почат­ку пандемії. Тепер вони контролюють 13,9% світового ВВП, в той час як щодня ще понад 700 тис. людей опиня­ються за межею бідності.

Розрив суспільного догово­ру через навмисні рішення урядів загрожує самій демо­кратії, оскільки антипроф­спілкові репресії та нездат­ність прийняти справедливе трудове законодавство сяга­ють нових висот. Це підкрі­плюється міфом, який поши­рюють деякі економісти та ке­рівники центральних банків, а також консервативні полі­тики та ЗМІ, про те, що в ін­фляції так чи інакше винні трудящі, і що будь - яке збіль­шення доходів людей буде по­гано впливати на економіку. Це відверта неправда: інфля­ція в тих небагатьох країнах, що залишилися, де діє авто­матична індексація заробіт­ної плати, перебуває приблиз­но на тому ж рівні, що і в по­рівнянних країнах, які не під­вищували заробітну плату.

ПЕРЕЛОМНИЙ МОМЕНТ

Працівникам у всіх части­нах світу не залишилося нічо­го іншого, окрім як вийти на страйк, вимагаючи дій, спря­мованих на подолання розри­ву в оплаті праці в умовах не­стримної інфляції, яка по­збавляє домогосподарства і громади будь - яких шансів на гідне життя і гідне майбутнє. Багато з них стикаються з жорстокими репресіями з боку урядів, залежних від корпоративних інтересів, або із загрозою та реальністю втратити роботу.

Світовий профспілковий рух виступає за справедливу оплату праці для всіх праців­ників, як формального, так і неформального сектору, де б вони не жили і якою б робо­тою не займалися. Перехресні кризи глобального потеплін­ня, збройних конфліктів і кор­поративної жадібності мають стати поворотним моментом, коли уряди визнають, що вони повинні управляти в ін­тересах людей і більше не по­турати владі корпоративних еліт. Світ потребує нового сус­пільного договору, в основі якого має бути справедлива оплата праці. Глобальний де­фіцит у 575 мільйонів робочих місць має бути ліквідований, фундаментальні права трудя­щих мають бути дотримані, дискримінація має бути замі­нена рівністю, соціальний за­хист має бути поширений на всіх і має бути побудована ін­клюзивна світова економіка, звільнена від залишків коло­ніалізму. На цих засадах мож­на побудувати мир, вирішити і подолати нагальні виклики сьогодення і майбутнього.

МІЖНАРОДНА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК

 

ОФІЦІЙНО

ФПУ ЗАКЛИКАЄ ПРИПИНИТИ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФСПІЛОК БІЛОРУСІ

Заява Президії Федерації профспілок України «Про переслідування профспілкових лідерів та ліквідацію незалежних профспілкових організацій у Білорусі»

Верховний суд Білорусі своїм рішенням від 19 липня 2022 року припинив діяльність Віль­ної профспілки Білоруської, Вільної профспілки металістів, Білоруської незалежної профспілки гірників, хіміків, нафтопереробників, енерге­тиків, транспортників, будівельників та інших працівників, Білоруської профспілки працівни­ків радіоелектронної промисловості, а також Асоціації профспілок «Білоруський конгрес де­мократичних профспілок». Почалася процеду­ра ліквідації цих організацій, хоча текст поста­нови Верховного суду досі не опубліковано.

Раніше в цьому році, наприкінці квітня, було затримано більше 20 представників незалеж­ного профспілкового руху. 15 профспілкових лідерів і активістів досі перебувають за ґрата­ми без рішення суду, в тому числі й віце-прези­дент МКП, член Адміністративної ради МОП, голова БКДП Олександр Ярошук та його за­ступник Сергій Антусевич. За інформацією ад­вокатів, розслідування в їхніх справах уже за­вершено і їх розгляд у суді може розпочатися вже днями, але деталі звинувачень залиша­ються невідомими. Це рішення Верховного суду, дії уряду Білорусі суперечать зобов’язанням країни за міжнародними трудо­вими стандартами і правами людини, що ви­пливають з її членства в Міжнародній органі­зації праці, та міжнародним конвенціям і пак­там, ратифікованим Білоруссю.

ФПУ категорично вимагає від Верховного суду Білорусі переглянути своє рішення, а від уряду Білорусі – припинити ліквідацію неза­лежних профспілок у країні. З вимогою звіль­нити ув’язнених профспілкових лідерів та ак­тивістів і припинити переслідування незалеж­них профспілок виступили Міжнародна орга­нізація праці (МОП), Міжнародна конфедера­ція профспілок (МКП), міжнародні, регіональні та національні профспілкові та правозахисні організації, зокрема й ФПУ.

ФПУ поділяє точку зору Міжнародної та Єв­ропейської конфедерацій профспілок, що все це є продовженням тривалої антипрофспілко­вої кампанії режиму Лукашенка і розглядає ці дії як демонстративне покарання за критику на його адресу та принципову позицію неза­лежних профспілок у відстоюванні прав і сво­бод працівників.

 

СТАРТУЄ УКРАЇНО- ДАНСЬКИЙ ПРОЄКТ

4 жовтня у режимі онлайн з викорис­танням платформи Zoom розпочався україно-данський профспілковий проєкт, який триватиме до 10 листо­пада. Участь у проєкті візьмуть пред­ставники Профспілки 3 F (Данія), Атомпрофспілки та Укрелектропроф­спілки (Україна).

Мета проєкту – підтримка українських проф­спілок під час війни. У його рамках відбу­деться профспілкове навчання, обмін досві­дом профспілкової діяльності двох країн, буде надано інформацію про роботу україн­ських профспілок під час активної фази ві­йни.

Серед заявлених навчальних лекцій, які про­ведуть досвідчені тренери Данії й України: структура профспілок Данії й України; сис­теми колдоговірного регулювання у Данії, моніторинг та регулювання; підготовка від­повідних профспілкових фахівців, система соціального діалогу в Данії, охорони праці, недопущення дискримінації прав працюю­чих тощо. Окремий блок питань буде присвя­чено трудовому законодавству України в умовах воєнного стану. Учасники навчання дізнаються про зміни психологічного стану людини, прийоми самодопомоги, деякі ас­пекти взаємодії і спілкування під час війни тощо.

ПРЕС-СЛУЖБА АТОМПРОФСПІЛКИ

 

ПРОЄКТ

НОВИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ КОНВОЙ В УКРАЇНУ

Друга автоколона Міжнародної проф­спілкової мережі солідарності з бо­ротьбою в Україні, на запрошення профспілок, зокрема профспілки гір­ників, відвідала промислове місто Кривий Ріг.

Делегація мережі, до складу якої увійшли представники CSP Conlutas (Бразилія), IP (Польща), Union syndicale Solidaires (Фран­ція), ADL Cobas (Італія), Cobas (штат Іспанії), Emancipation (Франція) та TUC Liverpool (Англія), надала матеріальну допомогу для захисту від російської агресії та підтримала український народний спротив. У дискусіях, організованих з робітниками, члени делега­ції змогли відчути дуже потужну прихиль­ність профспілок до захисту свого населен­ня. Це, зокрема, присутність багатьох профактивістів на фронті, допомога, яку вони надають військовим, що захищають місто. Йшлося про погіршення умов та оплати пра­ці під час війни, що є її наслідком, а також наступ роботодавців та уряду на трудові і со­ціальні права. Було підтверджено, що міжна­родна профспілкова підтримка є важливою: «Ми знаємо, що ми зробили свій внесок у ви­соко оцінену допомогу, і ми принесли кон­кретну і пряму міжнародну профспілкову со­лідарність. Ми відчуваємо, що надали необ­хідну (але все ще недостатню!) підтримку, ще сильніше та рішучіше підтримуємо бо­ротьбу профспілкових діячів України і зали­шаємося на їхньому боці. Ми обов’язково по­вернемося... Хотілося, щоб це був мирний час».

 

8 ЖОВТНЯ – ДЕНЬ ЮРИСТА УКРАЇНИ

Шановні профспілкові пра­возахисники!

Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем юриста!

Без перебільшення, ваша професійна діяль­ність є ключовою для існування України як со­ціальної, суверенної, демократичної, правової держави.

Бути юристом – це велика честь і неймовірна відповідальність одночасно. Ваш професіона­лізм та відданість справі є запорукою втілен­ня демократичних реформ у країні. Завдяки вам забезпечується не тільки законність та правопорядок у всіх сферах суспільного жит­тя, а й визначається доля нашої країни як пра­вової європейської демократичної держави.

Юристи профспілок – особлива когорта! Що­денно ви вкладаєте свої знання, досвід та енергію, щоб надати юридичну консультацію чи роз’яснення членам профспілок, здійснити представництво інтересів працівника у суді чи інших органах, провести експертизу зако­нопроєктів та нормативно-правових доку­ментів, не допускаючи погіршення становища працюючої людини. Для кожного члена проф­спі?

21.10.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання