« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИ СВІТУ СОЛІДАРНІ З УКРАЇНЦЯМИ У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ

СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИ СВІТУ СОЛІДАРНІ З УКРАЇНЦЯМИ У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ

 
«Солідарні з україн­ським народом у його боротьбі за волю. Відкидаємо будь-які ініціативи вторгнення або оку­пації територій і кра­їн силою й незакон­ною військовою ді­яльністю. Засуджує­мо ініціативи, які представляють за­стосування сили та насильства для дес­табілізації суверені­тету народів, а також вторгнення на тери­торії та розпалюван­ня війни як спосіб не­правомірного воле­виявлення. Заклика­ємо до миру в усьому світі», – йдеться в Резолюції засідання Ради Соціалістично­го Інтернаціоналу, що відбулось 7-8 липня в Женеві, в Палаці На­цій ООН.

Соціалістичний Інтер­націонал – всесвітня орга­нізація соціал-демокра­тичних, соціалістичних і робітничих партій, яка об’єднує нині 132 політич­ні партії та організації з усіх континентів.

У своєму виступі деле­гат від України Олена Скоморощенко розповіла про жахіття, спричинені нападом російських військ на суверенну неза­лежну Україну, зазначив­ши, зокрема, що попри ві­йну тривають спроби зна­чного звуження трудових прав українців на поталу дерегуляції та неолібе­рального курсу, що вияв­ляється у просуванні зако­нопроєкту № 5371, продо­вжується тиск на найбіль­ше профспілкове об’єднання – Федерацію проф­спілок України в частині позбавлення майнових ак­тивів та інструментів для проведення статутної ді­яльності.

У перемовинах з делега­тами від Іспанської соціа­лістичної робітничої пар­тії (генеральний секретар, діючий прем’єр-міністр Іс­панії Педро Санчес) було досягнуто домовленості про підтримку україн­ських профспілок у проти­стоянні неоліберальному курсу у сфері трудових та соціальних прав україн­ців з боку Прогресивного альянсу соціалістів і де­мократів ( S & D ) – другої за більшістю депутатів фракції у Європейському парламенті.

Міцну солідарність та підтримку висловив Ееро Хейнялуома – спікер пар­ламенту Фінляндії (2011– 2015 рр.), депутат Європей­ського парламенту від Со­ціал-демократичної пар­тії Фінляндії, лідером якої є діючий прем’єр Санна Марін.

У своєму палкому й емоційному виступі Пія Локателл i , депутат Євро­парламенту (2004–2009 рр.), представник Італій­ської соціалістичної пар­тії, акцентувала увагу на величезних викликах та проблемах, з якими стика­ються українські жінки в період війни: насильство, виживання, страх за дітей та родину, дискримінація та ризики, спричинені ви­мушеною міграцією. Вона закликала не припиняти надання всебічної під­тримки Україні, зокрема гуманітарного та фінансо­вого характеру.

9–10 липня відбулось за­сідання Ради Соцінтерну жінок, за результатами якого схвалено Резолюцію «Впровадження паритету – шлях до миру та розви­тку»: «Соціалістичний ін­тернаціонал жінок ( SIW ) твердо солідарний з усіма, хто відчуває страх, горе та жорстокість, які є похму­рою реальністю війни та конфлікту. У нинішню епоху світової нестабіль­ності у сфері охорони здоров’я, клімату та еко­номічної невизначеності колективна відповідаль­ність усіх нас у нашій гло­бальній спільноті полягає в тому, щоб докладати всіх можливих зусиль для сприяння та підтримки миру».

Саме зараз, у період ро­сійської військової агре­сії, вкрай важливо, щоб український порядок ден­ний лунав на міжнарод­них заходах високого рів­ня.

Особлива подяка Фонду ім. Фрідріха Еберта та п. Марселю Рьотінгу за підтримку в організації візиту до Женеви.

ВАСИЛЬ АНДРЕЄВ, НАТАЛІЯ ЗЕМЛЯНСЬКА

 

ЛІКВІДУВАТИ ДИСКРИМІНАЦІЮ – ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОФСПІЛОК

14 липня відбувся тренінг для молодіжних профлідерів у рам­ках навчального курсу «Молодь під час війни» освітнього проєкту «Колегіум Атомпрофспілки».

Навчальну сесію було присвячено питанням рівності, недопущення дискримінації, пору­шень прав працівників в умовах воєнного стану. Ведучий курсу – проф­спілковий тренер, юрист Володимир Ковальчук ознайомив молодих профспілковців з різни­ми аспектами дискримі­нації та нерівності, включаючи проблему гендерної різниці в опла­ті праці. Зокрема, він за­значив, що в останні де­сятиріччя міжнародна спільнота досягла чима­лих успіхів у реалізації принципу рівної оплати рівноцінної праці та до­сягнення прозоріших її систем. Рівна оплата за рівноцінну роботу є ви­знаним правом людини, чоловіків і жінок. Це право закріплено у Кон­венції МОП № 100, ухва­леній ще 1951 року. Але й через 70 років після її ухвалення гендерна різ­ниця в оплаті праці вперто зберігається як глобальна проблема і становить у світі в серед­ньому 20%.

Володимир Ковальчук ознайомив слухачів і з іншими міжнародними правовими актами у сфері протидії дискримі­нації. У нашій країні ось уже 10 років діють базо­вий Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», в якому ви­значено форми дискри­мінації і сфери застосу­вання закону, Закон України «Про забезпе­чення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків», який заборо­няє дискримінацію за ознакою статі, а також інші відповідні доку­менти національного за­конодавства.

Тема дискримінації вия­вилася надзвичайно чут­ливою для учасників на­вчання, кожен намагав­ся поділитися своєю власною історією. Шля­хом активного обгово­рення з’ясували, які рі­шення та дії керівників підприємств мають ознаки дискримінації, а які не обмежують права інших людей. Розгляда­лися також права пра­цюючої людини, які мо­жуть обмежуватися на період дії правового ре­жиму воєнного стану, передусім деякі консти­туційні права. Під час воєнного стану не діють і деякі норми трудового законодавства, а решта діють за іншими прави­лами. Це передбачено Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєн­ного стану» № 2136. Воло­димир Ковальчук озна­йомив молодих проф­спілковців з останніми змінами, внесеними до цього закону.

З огляду на те, що проф­спілки покликані обсто­ювати справедливість в усіх сферах, що стосу­ються захисту працівни­ка, учасники семінару дійшли згоди, що лікві­дувати дискримінацію – велике завдання для профспілок. Адже саме профспілки роблять значний внесок у скоро­чення нерівності на ро­бочому місці, зокрема в оплаті праці між чоло­віками та жінками.

ЛІЛІЯ СОКОЛОВА, АТОМПРОФСПІЛКА

 

ПРОФСПІЛКИ І РОБОТОДАВЦІ СПІЛЬНО АДАПТУЮТЬ ТРУДОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО

Про це йшлося на зустрічі голови Національної тристоронньої соціально- економічної ради Анатолія Кінаха та Голови Федерації профспілок України Григорія Осового.

Україна набула статусу краї­ни-кандидата на вступ до Єв­ропейського Союзу, відтак необхідно закінчити модер­нізацію трудового законо­давства, уніфікувавши його з європейським. Також парт­нери обговорили необхід­ність спільної підготовки за­сідання НТСЕР, на якому слід актуалізувати її план діяльності з корективами на воєнний час. Співрозмовни­ки погодилися, що Міжна­родній організації праці має бути запропоновано допо­внити та внести зміни до на­ціональної програми «Гідна праця». Нагадаємо, над її втіленням працюють МОП, Уряд України, роботодавці та профспілки.

ПРЕС-СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

07.08.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання