« на головну 02.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

АФП-КВП ЗАЯВИЛА ПРО СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНОЮ!

АФП-КВП ЗАЯВИЛА ПРО СОЛІДАРНІСТЬ З УКРАЇНОЮ!

 

На запрошення президента Американської федерації праці – Конгресу виробничих проф ­спілок Елізабет Шулєр та за фі­нансової підтримки Центру со­лідарності АФП-КВП Сполучені Штати Америки відвідала де­легація Федерації профспілок України у складі Голови ФПУ Григорія Осового та керівника департаменту міжнародних зв’язків ФПУ Василя Шилова.

Програмою перебування делегації, крім участі в конгресі АФП-КВП, було передбачено низку зустрічей з представниками державних установ США. 10 червня відбулась перша зу­стріч з працівниками Центру солідарності АФП-КВП. Як заявив регіональний програмний директор по Європі та країнах Центральної Азії Руді Портер, американські профспілки уважно стежать за тим, що відбувається в Україні. Вод­ночас наголошувалось, що дуже важливо почу­ти з перших вуст інформацію про те, що відбу­вається в Україні, яка протистоїть російській агресії.

Виступаючи перед представниками Центру солідарності, Голова ФПУ Григорій Осовий по­дякував за запрошення українських представ­ників на 29-ту конференцію АФП-КВП, а також за вітання українцям, встановлені на шляху до виходу з термінала аеропорту. Він розповів про боротьбу Збройних Сил України та Сил терито­ріальної оборони з російською агресією. Проф­спілковий лідер наголосив, що сьогодні голо­вне завдання, що постало перед Україною, – пе­ремогти ворога, адже українці виборюють своє право жити в демократичному суспільстві. Піс­ля виступу Григорій Осовий відповів на числен­ні запитання про роль профспілок в Україні, ситуацію із соціально-трудовими відносинами.

Підбиваючи підсумки зустрічі, регіональ­ний програмний директор по Європі та країнах Центральної Азії Руді Портер подякував Григо­рію Осовому та заявив, що конгрес підтримає Україну й буде прийнято спеціальну резолю­цію. Центр солідарності продовжуватиме нада­вати допомогу українським профспілкам, зо­крема ФПУ. За його словами, потрібно зберегти потенціал ФПУ, забезпечити її безперебійне функціонування.

11 червня відбулась годинна зустріч пред­ставників ФПУ та директора й спеціального радника з питань міжнародної праці Ради на­ціональної безпеки Білого дому Гледіс Сісне­рос, яка подає рекомендації з питань трудових відносин Президенту США Джо Байдену. Зу­стріч була викликана бажанням почути безпо­середньо від представників профспілок їхню оцінку стану трудових відносин в Україні. Го­лова ФПУ поінформував високу представницю про соціально-економічну ситуацію в Україні, проблеми із зайнятістю, докладно розповів про гуманітарну діяльність ФПУ. А також передав їй брошуру, в якій покроково викладено, що саме зроблено та робиться ФПУ для надання безкоштовно прихистку біженцям та забезпе­чення їх їжею. Григорій Осовий окремо зупи­нився на законопроєкті № 5371 щодо дерегуля­ції трудових відносин. На думку лідера проф­спілок, цей проєкт поділяє людей на дві касти. Робітники, які працюють на підприємствах з чисельністю до 250 осіб, будуть позбавлені тра­диційних прав, опинившись віч-на-віч з робото­давцем. Через це Україна зможе не дорахувати­ся тих біженців, які виїхали за кордон та зна­йшли там роботу. Адже повертатися в країну, де працівники позбавлені трудових прав, бага­то людей не захочуть. Згадав Григорій Осовий і законопроєкт, яким хочуть звузити права профспілок та відібрати у них майно. Під загро­зою також опинилося майно громадських орга­нізацій. На противагу цьому він навів приклад підтримки американських профспілок Прези­дентом США Джо Байденом. Торкнувся проф­спілковий лідер і проблем з відбудовою Украї­ни після її Перемоги у повоєнний час, зазначив­ши, що дуже важливо, щоб залучення інвести­цій не відбувалось через зниження заробітних плат та соціальних виплат. Григорій Осовий також повідомив, що внаслідок падіння член­ства та надходжень коштів нещодавно було скорочено апарат ФПУ.

На завершення лідер українських профспі­лок подякував Центру солідарності АФП-КВП за організацію зустрічі, гуманітарну допомогу та підтримку. Він також подякував американ­ському народу, уряду та Президенту США за послідовну підтримку України у боротьбі з ро­сійською агресією і висловив впевненість у на­шій Перемозі.

13 червня в рамках конгресу АФП-КВП від­булась панель, присвячена ситуації в Україні та Білорусі. Представники України закликали присутніх звернутися до урядів своїх країн з тим, щоб вони більш впевнено надавали під­тримку Україні, де щодня гинуть люди.

Усі виступаючі засудили російську агресію в Україні та підтримку агресії з боку Білорусі, а також порушення прав профспілок у цій кра­їні. Наведено численні приклади злочинів ро­сійських окупантів. Ішлося й про післявоєнне відновлення України та роль у цьому міжна­родного профспілкового руху, а також про під­тримку європейськими профспілками отриман­ня Україною статусу країни-кандидата в члени ЄС. Учасники заходу заявили про повну солі­дарність з Україною й українськими профспіл­ками, готовність продовжувати надавати всіля­ку допомогу українцям.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ

 

ПРЯМА МОВА

Григорій Осовий

Голова Федерації профспілок України

«Війна завдала значних втрат. Жін­ки та люди похило­го віку змушені були покинути Україну. Зруйнова­но значну частину підприємств. Ми не знаємо, скільки ли­шилось членів профспілок. Одна з наших обласних профспілок у Херсонській області опинилася в окупації. Профспілковці з Донецької та Лу­ганської областей змушені були залишити свої домівки та місця роботи. В низці облас­тей зруйновано або пошкоджено офіси профспілок, навчальні центри, зокрема в м. Чернігові. Але в цих умовах ФПУ, її член­ські організації надають гуманітарну допо­могу членам профспілок, а також тим, хто втратив житло внаслідок окупації або об­стрілів».

 

ПРОФСПІЛКОВА ДЕЛЕГАЦІЯ У НОРВЕГІЇ

На запрошення Конфедерації профспі­лок Норвегії щодо участі у її конгресі протягом 29 травня – 4 червня п.р. було сформовано профспілкову делегацію, до якої увійшли заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Ігор Копач (Профспілка працівників нафтогазової промисловос­ті України) та Роман Дацько (Об’єднання профспілок Львівщини).

Д елегація ФПУ зустрілася з головою Конфедерації профспілок Норвегії Пеггі Гессен Фолсвік. Члени української делегації розповіли про реальну ситуацію в Україні, пов’язану з російською воєнною агресією, руйнівні наслідки бомбарду­вань, геноцид українського народу, гуманітарну катастро­фу й енергетичну кризу, руйнування цивільних об’єктів життєзабезпечення, економічного потенціалу, інфраструктури тощо.

Напередодні конгресу також відбулися робочі зустрічі з ге­неральним секретарем ЄКП та ПЄРР Лукою Вісентіні та за­ступником голови МКП Оуеном Тудором, де було озвучено позицію ФПУ щодо загарбницької війни й убивства мирних громадян України, руйнування житла і підприємств, адміністративних та інших будівель профспілок. Відбулися зустрічі і з представниками профспілок інших країн, запро­шеними на конгрес.

У виступах голови Конфедерації профспілок пані Пеггі, представників влади та політичних сил Норвегії, генераль­ного секретаря ЄКП та ПЄРР Луки Вісентіні, заступника го­лови МКП Оуена Тудора, голови МОП Гая Райдера та інших порушувалась тема російської агресії проти України з чітко вираженою підтримкою українського народу. Як результат, було прийнято рішення щодо участі української профспілкової делегації у роботі конгресу, одним з пунктів до порядку денного якого було внесено «українське питан­ня» з розглядом на окремому засіданні та ухваленням відповідної резолюції. Для основного виступу Євгену Драп’ятому як заступнику Голови ФПУ було надано 10 хви­лин із здійсненням прямого перекладу норвезькою та англійською мовами. Після емоційного супроводу виступу та слів вдячності профспілкам і народу Норвегії за допомо­гу зал аплодував стоячи декілька хвилин, віддаючи шану мужності українців у боротьбі за свою країну.

Слово для виступу також було надано Роману Дацьку, який розповів про жахіття війни й боротьбу України, гуманітарну роботу профспілок і надання допомоги по­страждалим. Учасники конгресу висловили промовцю свою підтримку і повагу аплодисментами.

ПРЯМА МОВА

Євген Драп’ятий

заступник Голови Федерації профспілок України

«Спільними зусиллями вла­ди, профспілок, роботодавців, волонтерів та громадян країни мільйонам постраждалих від війни, які втратили житло та ро­боту, було надано допомогу й створено умови тимчасового проживання та харчування, на­дано медичну допомогу, фінан­сову підтримку й інші послуги. Братська і сестринська під­тримка норвезьких профспілок та фінансова допомога українським профспілкам дали можливість сотням виму­шених переселенців вчасно отримати прихисток, харчу­вання та елементарні умови для проживання на терито­ріях, де не ведуться бойові дії. Ми впевнені, що разом з вами та світовою спільнотою закладемо основи майбут­нього світоустрою, дотримання та поваги міжнародних прав і норм, відбудуємо нашу країну, яка стала щитом для захисту цивілізаційних цінностей свободи та демо­кратії».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ШТАБ ФПУ З ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДІЄ

20 червня відбулось засідання Штабу ФПУ з гуманітарної допомоги членам профспілок, профспілковим організаціям та біженцям, які постраждали внаслідок російської воєнної агресії.

Головував на засіданні очільник Штабу, Голова ФПУ Григо­рій Осовий. У зібранні взяли участь заступники Голови ФПУ Володимир Саєнко, Василь Андреєв, керівники структур­них підрозділів апарату та членських організацій ФПУ.

Під час засідання було обговорено низку актуальних пи­тань, з яких прийнято відповідні рішення, зокрема: про проведення авансових платежів санаторно-курортним за­кладам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у рамках грантової угоди з благодійною організацією Corus International; про звернення до Штабу ФПУ з гуманітарної допомоги Терно­пільської обласної ради профспілок щодо надання фінан­сової допомоги сервісно-туристичному комплексу «Рута» та Київської міської ради профспілок щодо надання гума­нітарної допомоги у вигляді санітарно-гігієнічних засобів тощо.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

25.06.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання