« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ВІЙНІ – НІ, МИРУ – ТАК!

ВІЙНІ – НІ, МИРУ – ТАК!

Федерація профспілок України, яка представляє інтереси понад 4 млн працівників та студентів, глибоко стурбована ескалацією ситуації та зростанням напруги між Україною та Росією, виклика­ною невиправданим значним на­рощуванням присутності російських військ у безпосередній близькості до кордонів України та тиском на нашу державу щодо її геополітичної орієнтації. Українці мають право самі визначати своє майбутнє.

За оцінками експертів, європей­ський регіон наразі перебуває ближ­че до війни, ніж будь-коли за остан­ні 30 років. Можливий масштабний збройний конфлікт зачепить не лише нашу країну.

Військова агресія проти України призведе до значних людських жертв, матеріальних і фінансових втрат. Від масштабного військового конфлікту постраждають і праців­ники – будуть знищені мільйони ро­бочих місць, процвітатимуть злидні та руйнація, про права працівників і добробут людей можна буде забу­ти.

Саме тому міжнародний проф­спілковий рух ще у травні 2014 року на 3-му Всесвітньому конгресі Між­народної конфедерації профспілок, що об’єднує 200 млн членів профспі­лок у 163 країнах світу, закликав до деескалації напруги, поваги до те­риторіальної цілісності України, виведення російських військ з Укра­їни, роззброєння незаконних груп та військових формувань. Усі ці вимо­ги залишаються надзвичайно акту­альними.

Дві світових війни у ХХ столітті, локальні військові конфлікти у ХХІ столітті показали, що військову силу не можна використовувати як інструмент просування амбітної ім­перської політики. Ми підтримуємо Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей між­народних організацій стосовно не­прийнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з ме­тою недопущення реалізації євро­пейських та євроатлантичних праг­нень України. Вважаємо за необхід­не вжити заходів для негайної деес­калації ситуації навколо нашої кра­їни. Кінцевою метою переговорів має бути відновлення територіаль­ної цілісності України у міжнарод­но визнаних кордонах у рамках Ста­туту ООН, Гельсінського заключно­го акта 1975 року, Паризької хартії 1990 року, Будапештського мемо­рандуму 1994 року та Резолюції Ге­неральної Асамблеї ООН про тери­торіальну цілісність України № 68/262, ухваленої 27 березня 2014 року.

Найціннішим є життя людей, і сьогодні міжнародні організації, влада, громадяни України мають зробити усе можливе, щоб не допус­тити війни, встановити мир у центрі європейського континенту і забезпе­чити сталий людський розвиток.

Ми не можемо залишити війну у спадок майбутнім поколінням!

Ми свідомо обираємо мир!

ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ 27 СІЧНЯ 2022 РОКУ

 

УС ПГС УКРАЇНА–ЄС ОБРАЛА НОВОГО ГОЛОВУ –

ПРЕДСТАВНИКА ПРОФСПІЛОК

Українська сторона Платформи громадянського суспільства Україна–ЄС обрала нового голо­ву – представника профспілок, делегованого Федерацією профспілок України, заступника Голови ФПУ Олександра Шубі­на. Відтепер головування на 10 місяців переходить до проф­спілкового сектору.

Варто зазначити, що Платформа гро­мадянського суспільства Україна–ЄС (ПГС) – орган громадянського суспіль­ства, створення якого передбачено ст. 469–470 Угоди про асоціацію між Украї­ною та ЄС. Згідно з положеннями Угоди ПГС є двостороннім органом, що скла­дається з представників громадянсько­го суспільства України з однієї сторо­ни, і членів Європейського економічно­го і соціального комітету – з іншої. ПГС є одним із чотирьох органів Асоціації поряд з її Радою, Комітетом та Парла­ментським комітетом. І якщо перші представляють уряд та парламент, то ПГС створена з метою забезпечення на­лежної ролі громадськості у процесі ви­конання Угоди про асоціацію. ПГС може надавати рекомендації Раді асо­ціації. Комітет та Парламентський ко­мітет асоціації мають здійснювати ре­гулярні контакти з представниками Платформи громадянського суспіль­ства з метою отримання їхньої думки щодо досягнення цілей Угоди.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

УПОВНОВАЖЕНИЙ З ПРАВ ЛЮДИНИ ПІДТРИМАЛА ПОЗИЦІЮ ПРОФСПІЛОК

У відповідь на звернення Федерації професійних спілок України до Уповно­важеного Верховної Ради України з прав людини щодо позиції ФПУ стосов­но проєктів законів (реєстр. №№ 6420, 6421), прийняття яких може при­звести до перешкоджання діяльності професійних спілок та порушення їх майнових прав, Уповнова­жений повідомила наступ­не:

«У результаті опрацювання про­єктів законів профспілкові пропо­зиції та зауваження до них, ви­кладені у листі ФПУ (від 23.12.2021 № 07/01-15/861), взято до уваги».

Позицію Уповноваженого ВРУ з прав людини буде направлено до відповідних комітетів Верховної Ради України.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛКОВЕ ДЕЖАВЮ ЯК ЗБІЙ У ПРАВООХОРОННІЙ МАТРИЦІ

Володимир Саєнко

заступник Голови Федерації профспілок України

«19 жовтня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського ра­йонного суду м.Києва у справі №757/55292/21-к учетверте (прим. – три попередні скасова­ні як необґрунтовані апеляцій­ним судом) було накладено арешт на майно ФПУ: Будинок спілок у м. Києві, Жовтневий па­лац (м. Київ), спортивна база «Святошин» (м. Київ) та ін.

На виконання цієї ухвали нота­ріус Михайленко С.А. так упев­нено співпрацює з поліцією і прокуратурою, захищаючи профспілкове майно від проти­правних зазіхань, що відомості про його арешт вносить до Реє­стру речових прав на нерухоме майно аж через 2,5 місяця. При­чому у відомостях вказано лише столичні об’єкти. Цікаво, чому? Мабуть, тому що поліція має нестримне бажання пере­дати столичне профспілкове майно в управління АРМА (прим.: Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержа­ними від корупційних злочинів), з клопотанням про що зверну­лись до суду вже 19 січня 2022 року. АРМА в цій ситуації стає заручником необґрунтованих вимог правоохоронців.

Це все відбувається на фоні внесення у грудні 2021 року до Верховної Ради законопроєктів № 6420 та № 6421, що стосу­ються правового режиму майна загальносоюзних громадських організацій і мораторію на від­чуження такого майна, а також неспроможності депутатів про­голосувати за затвердження порядку денного чергової сесії Верховної Ради 25 січня 2022 року.

Хто з усього цього ланцюга в підсумку буде відповідати за втручання у діяльність найчи­сельнішої громадської організа­ції та протиправне блокування її роботи? Слідчі? Правоохорон­ці? Прокурори? Суд? Чи АРМА?

Уже давно відомо, що це афера, яка не має жодних шансів для реалізації. Система дала збій з перших кроків запуску, але впертості та настирливості тим, хто має нас захищати, й досі не припиняєш дивуватися».

 

НА КІРОВОГРАДЩИНІ ДОМОГЛИСЯ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАРПЛАТНИХ БОРГІВ


Постійно виборюючи право на гідну оплату праці, профспілки ве ­дуть наполегливу бо­ротьбу з таким ганеб­ним явищем, як забор­гованість з виплати зарплати. У цьому році ця боротьба увінчала­ся успіхом. За даними Головного управління статистики в області, на 1 січня 2022 року на всіх підприємствах Кі­ровоградщини, де ді­ють профспілкові орга­нізації, зарплатні борги погашено.

Слід нагадати, що напри­кінці 2021 року заборгова­ність перед працівниками була значною – 7,5 млн грн. Звісно, вона не зникла сама по собі. Це результат напо­легливих, систематичних дій Федерації профспілок області та її членських орга­нізацій, проведення перего­ворів з роботодавцями, на­правлення звернень у різні інстанції, тому ми й отрима­ли перемогу.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

11.02.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання