« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ МОЖНА ДОМОГТИСЯ ВІДЧУТНИХ ЗРУШЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ПРАЦІВНИКІВ

СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ МОЖНА ДОМОГТИСЯ ВІДЧУТНИХ ЗРУШЕНЬ В ІНТЕРЕСАХ ПРАЦІВНИКІВ

Напередодні останнього пленар­ного тижня 6-ї сесії Верховної Ради України голова Федерації профспілок України Григорій Осо­вий провів робочу зустріч з на­родним депутатом Сергієм Руди­ком.

У розмові з представником ФПУ у парламенті Сергієм Рудиком проф­спілковий лідер порушив і обгово­рив найбільш чутливі для профспі­лок та трудящих питання щодо ре­формування трудових відносин, під­вищення оплати праці й ліквідації її заборгованості, соціального за­хисту працівників в умовах зростан­ня цін на продукти першої необхід­ності, комунальних тарифів, ціни на газ для підприємств критичної інфраструктури, наступу влади на майнові права профспілок.

Сергій Рудик повідомив, що з ме­тою більш детального вивчення цих питань на місцях він планує відві­дати трудові колективи і зустрітися з профспілковим активом на під­контрольних Україні територіях До­нецької і Луганської областей, щоб мати повну інформацію й оприлюд­нити її у стінах парламенту.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛЦІ РОБІТНИКІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ – 30 РОКІВ

30 січня Профспілка ро­бітників морського транспорту України від­значає 30-річчя від дня створення у Незалежній Україні.

Вітаємо членів профспілки з ювілеєм!

За роки Незалежності України ПРМТУ вдалося об’єднати у своїх лавах 80 тис. працівників галузі морського транспорту, стати частиною глобального солідарного руху транспорт­ників, отримавши членство у Міжнародній федерації тран­спортників ( ITF ). Профспілка успішно втілює в життя девіз «Не словом, а ділом» і користу­ється заслуженою повагою се­ред членських організацій Фе­дерації профспілок України і національного профспілково­го руху в цілому.

Попри всі виклики і проблеми, які доводиться долати вам у своїй роботі, Профспілка робіт­ників морського транспорту України з честю виконує покла­дену на неї місію і робить усе залежне від неї для забезпе­чення надійного захисту прав працівників підприємств, уста­нов, організацій морського транспорту та українських мо­ряків, піднесення престижу їх­ньої праці та розвитку галузі.

Федерація профспілок України пишається своєю членською ор­ганізацією та бажає їй розвитку і процвітання. Ми запевняємо, що завжди будемо разом з вами послідовно захищати пра­ва та інтереси людини праці.

Бажаємо керівництву, членам профспілки та активістам не­вичерпної енергії, міцного здоров’я, нових професійних здобутків та добробуту.

ГРИГОРІЙ ОСОВИЙ,

ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

ЗМІНИ ДО ЧИННОЇ ГЕНУГОДИ МОЖУТЬ ПІДПИСАТИ ВЖЕ У ЛЮТОМУ

«Національна тристо­роння соціально-еко­номічна рада має ак­тивізувати свою робо­ту з огляду на викли­ки, що постали сьо­годні перед економі­кою і громадянами України, а також через загострення політич­ної кризи, військової агресії, зростання цін і тарифів», – зазначив співголова НТСЕР від профспілкової сторо­ни, Голова ФПУ Григо­рій Осовий.

Саме ці проблеми мають бути у зоні постійної уваги НТСЕР, як наголосив проф­спілковий лідер 21 січня під час робочої зустрічі з голо­вою НТСЕР, президентом УСПП Анатолієм Кінахом. У ході зустрічі відбувся об­мін думками та пропозиці­ями сторін щодо дій НТСЕР у відповідь на виклики сьо­годення.

Насамперед ішлося про те, що останнім часом до ФПУ і НТСЕР надходять численні звернення від територіаль­них організацій профспілок і роботодавців, які сигналізу­ють про надвисокі ціни на газ, електроенергію, що прак­тично призводить до зупинки окремих виробництв, а зрос­тання собівартості продукції і послуг робить їх діяльність неконкурентною на ринку. Відтак виникає все більше за­гроз для згортання виробни­цтва, втрати робочих місць і погіршення матеріального становища працівників, які втрачають доходи, необхідні для підтримання належного рівня життя.

Учасники зустрічі ді­йшли висновку про доціль­ність розгляду даного пи­тання на найближчих засі­даннях президії НТСЕР та Національної ради.

Представники сторін кон­статували, що підготовку до внесення змін до чинної Ге­неральної угоди між КМУ, всеукраїнськими профоб’єднаннями і органі­заціями роботодавців прак­тично завершено, і є пер­спективи на початку лютого ц.р. підписати зміни до чин­ної угоди. Водночас має бути надано старт перегово­рам щодо вироблення нової Генугоди на наступні 3 роки.

Під час наради також об­говорено питання формуван­ня порядку денного най­ближчих засідань президії і Національної ради. Серед питань, що розглядатимуть­ся, було названо: ухвалення заходів на виконання пріори­тетних напрямків діяльності НТСЕР, прийнятих на попе­редньому засіданні Нацради у грудні 2021 року; прийнят­тя необхідних актів, що ре­гламентують діяльність Ко­мітетів НТСЕР та їх складів; аналіз стану виконання Про­грами гідної праці для Укра­їни, яку було підписано у 2020 році, адже саме НТСЕР взяла на себе відповідаль­ність щодо моніторингу ви­конання цієї програми і на­дання сприяння сторонам соціального діалогу і МОП в її реалізації в Україні. Засі­дання попередньо заплано­вано провести не пізніше 10 лютого ц.р. – засідання пре­зидії та наприкінці лютого – засідання НТСЕР.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

МОП ПРОГНОЗУЄ ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ БЕЗРОБІТНИХ НА 21 МЛН ОСІБ

Збитки ринків праці від пандемії можуть стати незворотними. Сьогод­ні спостерігається три­вожне зростання масштабів бідності та нерівності. Багатьом працівникам дово­диться переключатися на нові форми праці.

У 2022 році кіль­кість безробіт­них у світі зрос­те до 207 млн, що на 21 млн більше, ніж у докризовому 2019-му. Про це йдеться у новій доповіді Міжнарод­ної організації праці.

«Глобальне безробіття, як очікується, збережеться на рівні, що перевищує допан­демічні показники щонай­менше до 2023 року», – вва­жають автори нової допові­ді. У МОП зазначають, що ранні оптимістичніші про­гнози щодо відновлення ринку праці не виправдали­ся через наслідки поширен­ня недавніх варіантів COVID-19, таких як «дель­та» та «омікрон», а також невизначеність щодо того, як вірус поведеться в май­бутньому. «Криза триває вже 2 роки, але перспекти­ви залишаються невизначе­ними, а відновлення – мля­вим і нестійким», – заявив генеральний директор МОП Гай Райдер.

Наслідки пандемії для рин­ків праці відчуваються у всіх регіонах планети, хоча темпи відновлення скрізь різні. Найбільш обнадійли­ві ознаки відродження спо­стерігаються в Європі та Північній Америці, а най­менш райдужні – у Півден­но-Східній Азії, Латинській Америці та Карибському басейні. Неспівмірно важ­кими наслідки пандемії були для зайнятості жінок, і вони відчуватимуться про­тягом найближчих років. Закриття навчальних за­кладів та установ професій­ної підготовки обернеться тяжкими довгостроковими наслідками для молоді.

«Без всеосяжного віднов­лення ринку праці наслідки пандемії повною мірою не подолати», – наголосив гла­ва МОП. За його словами, сталого відновлення можна досягти лише на основі принципів гідної праці, включаючи охорону праці, рівність, соціальний захист та соціальний діалог.

ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ METALLURGPROM.ORG

 

АПСВТ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ ТА ЗМІЦНЕННЯ

24 січня під головуванням Голови ФПУ Григорія Осо­вого відбулася нарада з питань розвитку та зміцнення Академії праці, соціальних відносин і ту­ризму.

Участь у нараді взяли заступники Голови ФПУ Володимир Саєнко та Євген Драп’ятий, в.о. ректора Ганна Добровольська, в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Ігор Чорнодід, декан юридичного фа­культету Ярослав Журавель, а також керівники структурних підрозділів апарату ФПУ.

Учасники наради розглянули по­точну діяльність Академії, окреслили питання, вирішення яких потребує сприяння ФПУ, а саме: зношеність систем водо­постачання і водовідведення, пожежна безпека, проведення ремонтних робіт у гуртожитку, збільшення платежів за тепло та електроенергію через зростання ціни газу.

Присутні також обговорили за­ходи, спрямовані на зміцнення АПСВТ як закладу вищої освіти.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИ­МИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ АПАРАТУ ФПУ

 

28.01.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання