« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НЕ ДОЗВОЛИМО ВТРУЧАННЯ У СТАТУТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК!

НЕ ДОЗВОЛИМО ВТРУЧАННЯ У СТАТУТНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК!

За результатами розгляду численних звернень, що над­ходять до Федерації профе­сійних спілок України від її членських організацій, про збір органами місцевого са­моврядування у підпорядко­ваних їм комунальних під­приємствах інформації про діючі на цих підприємствах профспілки (їх чисельний склад, розміри членських внесків та інших відраху­вань) з метою її передачі (ні­бито як публічної) друкова­ному виданню «Часопис Прометей» (голова Павленко Ю.С.) роз’яснюємо наступне.

З гідно з частиною першою статті 12 Закону України «Про професійні спіл­ки, їх права та гарантії діяльності» професійні спілки, їх об’єднання у своїй діяльності незалежні від дер­жавних органів та органів місцевого самовря­дування, роботодавців, інших громадських ор­ганізацій, політичних партій, їм не підзвітні та не підконтрольні.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаче­ні Конституцією та законами України. При цьо­му збір інформації про профспілки до повнова­жень органів місцевого самоврядування, пе­редбачених чинним законодавством, не нале­жить. Відтак дії органу місцевого самовряду­вання, його посадових осіб щодо збору вищевказаної інформації є неправомірними.

Також варто зазначити, що частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публіч­ної інформації» визначено, що публічна інфор­мація – це відображена та задокументована будь - якими засобами та на будь - яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повно­важень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у воло­дінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначе­них цим Законом. Отже, інформація отримана або створена органом місцевого самовряду­вання не в процесі виконання ним своїх обов’язків, передбачених чинним законодав­ством, не є публічною, а її передача третім осо­бам не є правомірною. Зважаючи на такі об­ставини, у діях посадових осіб місцевого само­врядування, що виходять за межі їх повнова­жень та вчиняються в інтересах третьої особи, можуть вбачатися ознаки корупційного право­порушення.

З огляду на зазначене, з метою недопущення порушення законних прав та інтересів профспі­лок, пропонуємо поінформувати керівників підприємств, установ, організацій та місцеві органи влади про те, що вони не є розпорядни­ками профспілкової інформації, щоб запобігти їх протиправній діяльності. Крім того, пропону­ємо довести цю інформацію до відома голів профспілкових організацій усіх рівнів для вра­хування в роботі.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ

 

ПІДПИСАНО ЗАКОН ПРО ЛОКАЛІЗАЦІЮ

Глава держави підпи­сав законопроєкт щодо створення пере­думов для сталого роз­витку та модернізації вітчизняної промисло­вості (реєстр. № 3739).

150 тис. підписів робітни­ків промислових підпри­ємств та організацій було зі­брано профспілками й робо­тодавцями на підтримку цього законопроєкту, який отримав ще й другу назву – «Про локалізацію». Закон стосується, зокрема, заку­півлі трансформаторів, ав­тобусів, фургонів, пожеж­них транспортних засобів, причепів, тролейбусів, вер­тольотів, насосів, компресо­рів та ін. Документ вводить визначення ступеня локалі­зації виробництва – показ­ника місцевої складової у питомій вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрега­тів, деталей, складових час­тин і комплектуючих виро­бів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного ви­робництва у собівартості то­вару, що є предметом заку­півлі в галузі машинобуду­вання. Терміном на 10 років встановлюється обов’язкова ступінь локалізації при здійсненні закупівель про­дукції транспортного, енер­гетичного машинобудуван­ня та комунальної техніки вартістю від 200 тис. грн.

У перший рік дії закону під час закупівлі продукції машинобудування буде по­трібно щонайменше 10% української складової. Цей показник щороку збільшу­ватиметься на 5%, допоки не досягне 40%. Ступінь ло­калізації визначатиме ви­робник товару і підтверджу­ватиме уповноваженим ор­ганом за відповідною фор­мулою.

За словами співавтора закону, народного депутата України Дмитра Кисилев­ського, «створення 64 тис. робочих місць та зростання ВВП на 4,2% у середньостро­ковій перспективі – вкрай важливий ефект, який очі­кується після набрання чин­ності закону про локаліза­цію. Але ще важливішим є перезавантаження держав­ної промислової політики. Підтримка закону в Раді конституційною більшістю та швидке підписання зако­ну Президентом демон­струє, що наша промисло­вість таки має шанс на адек­ватну підтримку з боку дер­жави».

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ ФПУ

 

СЕМІНАР З ФІНАНСОВИХ ПИТАНЬ

20 січня ФПУ провела вели­кий річний семінар для завід­увачів фінансових відділів – головних бухгалтерів цен­тральних органів всеукраїн­ських профспілок та територі­альних профоб’єднань, з пи­тань бухгалтерського обліку, річної податкової та фінансо­вої звітності профорганізацій.

У семінарі, що відбувся у форматі відеоконференції, взяли участь фі­нансові працівники ЦК профспілок, територіальних профоб’єднань, об­комів профспілок, інших структурних ланок. В облпрофрадах було органі­зовано міністудії з представниками обласних організацій профспілок. Загальна аудиторія склала понад 100 слухачів.

За підсумками семінару управлін­ням фінансів, бухгалтерського обліку та кадрової роботи апарату ФПУ буде підготовлено методичний по­сібник із складання звітності проф­спілкових організацій.

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КАДРОВОЇ РОБОТИ АПАРАТУ ФПУ

28.01.2022ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання