« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ВАДИМ ІВЧЕНКО: «БУДЬ-ЯКА РЕФОРМА, І ТРУДОВА ЗОКРЕМА, МАЄ ПРОВОДИТИСЯ В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ»

ВАДИМ ІВЧЕНКО: «БУДЬ-ЯКА РЕФОРМА, І ТРУДОВА ЗОКРЕМА, МАЄ ПРОВОДИТИСЯ В ІНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ»

 

П ісля того, як в ін­тернеті з’явилися публікації, зокре­м а Ф о н д у OpenDemocracy , про те, що Міністерство за­кордонних справ Велико­британії консультує Мініс­терство економіки України з питань просування нового трудового законодавства, яке, як попереджають екс­перти, може скоротити тру­дові права українців, пред­ставник Федерації профспі­лок України у парламенті Вадим Івченко провів робо­чу зустріч з головою Фонду ефективного врядування Посольства Великобританії Вендою де Люка.

Під час розмови Вадим Івченко звернув увагу співрозмовниці на нав’язування лібералізації трудових відносин в Укра­їні й негативні наслідки цього процесу для праців­ників та діяльності проф­спілок. І отримав запев­нення Венди де Люка про те, що оприлюднений ко­мунікаційний план – це лише драфт (проєкт доку­мента), напрацьований ро­бочою групою, який не був затверджений.

Представник профспі­лок у парламенті підкрес­лив, що будь-яка реформа, і трудова зокрема, має про­водитися в інтересах лю­дей, які працюють, і не по­рушувати їхніх прав. При цьому він зауважив, що ба­гато законопроєктів, які надходять від народних депутатів у Верховну Раду, порушують трудові права. Про це свідчать ви­сновки, зроблені у рамках проєктів Міжнародної ор­ганізації праці, як експерт­ної організації.

Вадим Івченко запропо­нував провести зустріч ро­бочої групи, що займається питаннями реформування трудових відносин в Украї­ні, і представників профспі­лок для обговорення низки законопроєктів з метою вра­хування висновків та реко­мендацій міжнародних ор­ганізацій, насамперед МОП, щоб вони як рефері показували справедливість того чи іншого законопро­єкту. У свою чергу, робоча група надасть свої рекомен­дації щодо прийняття або неприйняття відповідних законопроєктів.

Венда де Люка позитив­но сприйняла пропозицію щодо спільної роботи і ви­словила переконання, що діалог має бути, а закони мають захищати трудову людину. «Наступним на­шим кроком буде налаго­дження комунікації з цією робочою групою для доне­сення позиції профспілок», – сказав Вадим Івченко.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ПРОФСПІЛКА ДОПОМОГЛА ВІДНОВИТИ СПРАВЕДЛИВІСТЬ

П равовий ін­спектор праці Профспілки металургів та гірників Укра­їни Володимир Пророк повідомив добру нови­ну: 15 листопада 2021 року суд першої інстан­ції визнав незаконни­ми та скасував накази Філії «Іршанський гір­ничо-збагачувальний комбінат» про позбав­лення премії за вико­нання планових показ­ників за листопад 2020 року машиніста буль­дозера, стягнув з під­приємства на користь працівника незаконно утримані із зарплати кошти та зобов’язав на­рахувати та виплатити йому премію за вико­нання планових показ­ників за листопад, а та­кож повернути позива­чу судовий збір.

Це рішення може бути дуже повчальним для тих робітників, які не на­важились звернутися до суду чи до профспілки за допомогою. Хоча вони й досі перебувають у такій неприємній ситуації: му­сять відповідати за чужу недбалість.

Ось що розповів про цю справу Володимир Про­рок: «Володарсько-Волин­ський районний суд Жито­мирської області розгля­нув цивільну справу (яка тривала півроку) за позо­вом працівника до Акціо­нерного товариства «Об’єднана гірничо-хіміч­на компанія» в особі Філії «Іршанський гірничо-зба­гачувальний комбінат» АТ «ОГХК». Третя особа на стороні позивача – первин­на організація Профспіл­ки металургів і гірників України «Іршанський гір­ничо-збагачувальний ком­бінат» (ПО ПМГУ «Іршан­ський ГЗК»), третя особа на стороні відповідача – ТОВ «Трансконтроль Україна». Вимога цього позову: скасування наказу та стягнення безпідставно утриманих коштів із заро­бітної плати працівника.

Трудовий спір на під­приємстві виник через неодноразові незаконні звинувачення адміні­страцією підприємства працівника-бульдозе­риста у несанкціонова­ному відборі дизельного пального (тобто крадіж­ці). Як наслідок цього звинувачення, із зарпла­ти працівника було не­правомірно стягнуто вартість пального та по­збавлено його премії.

На жаль, така проти­правна практика відра­хувань коштів із зарпла­ти працівників уже дав­но закріпилась на дано­му підприємстві. Тому в цей конфлікт з адміні­страцією втрутилась го­лова ПО ПМГУ «Іршан­ський ГЗК» Руслана Примасюк, тож доводи­ти свою правозгідну по­зицію із захисту прав і законних інтересів дове­лося в суді. Звичайно ж, як правовий інспектор праці, я взяв участь у розгляді цієї справи тре­тьою стороною на боці працівника – члена профспілки».

ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ

 


ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ЗАНИЖЕНО У 2,4 РАЗА

Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум», Міністерство соціаль­ної політики України повідомляє, що фактич­ний розмір прожиткового мінімуму у цінах жовтня 2021 року в розрахунку на місяць на одну особу становив:

з урахуванням суми податку на доходи фі­зичних осіб та військового збору – 5026,55 грн (без урахування платежів – 4388,77 грн);

для дітей віком до 6 років – 4043,27 грн;

для дітей віком від 6 до 18 років – 4999,53 грн;

для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства – 5678,26 грн (без урахування платежів – 4571,00 грн);

для осіб, які втратили працездатність, – 3707,91 грн.

Таким чином, законодавчо встановлений на жовтень 2021 року (2294 грн) прожитковий мі­німум занижено у 2,2 раза, або на 2733 грн, по­рівняно з його фактичним розміром, а для працездатної особи (2379 грн) – у 2,4 раза, або на 3299 грн.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

 

ОСВІТЯНИ РОЗРАХО­ВУЮТЬ НА ПІДТРИМКУ ПРЕЗИДЕНТА

П рофспілка працівни­ків освіти і науки України направила звернення до Прези­дента України щодо підтримки та впливу на збіль­шення обсягів видатків на осві­ту і науку в Державному бюдже­ті України на 2022 рік і забезпе­чення законодавчо визначених статтею 61 Закону України «Про освіту» трудових прав педаго­гічних, науково-педагогічних та наукових працівників.

Профспілка вимагає прийняття, як альтернативної постанові № 822, постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці педагогічних, науково-педа­гогічних і наукових працівників» про застосування з 1 січня 2022 року додаткового коефіцієнта 1,5 для підвищення розмірів посадових окладів педагогічних, науково-пе­дагогічних і наукових працівників.

За розрахунками, необхідні додаткові видатки на реалізацію цієї постанови становитимуть 38,4 млрд гривень. При цьому 22% від цієї суми повернеться до Пен­сійного фонду та фондів соціаль­ного страхування відповідними внесками, нарахованими на фонд оплати праці.

Місцеві бюджети поповнять­ся надходженнями від сплати податку на нараховані доходи педагогічних, науково-педаго­гічних та наукових працівни­ків, яким буде підвищено заро­бітну плату. Повернуться й ко­шти до державного бюджету від сплати податку на доходи фізичних осіб, а також військо­вого збору. Таким чином, змен­шиться сума дотації з держбю­джету Пенсійному фонду та по­повняться як місцеві, так і дер­жавний бюджети.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

26.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання