« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата





Статті Що відбувається?

АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА: ПРОЄКТ РОЗПРАВЛЯЄ КРИЛА

АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА: ПРОЄКТ РОЗПРАВЛЯЄ КРИЛА

У становча конференція учасників Академії проф­спілкового лідерства «На­вчання протягом життя. Виклик чи потреба XXI сторіччя» відбулася 5 листопада у столичному Будинку профспілок. Захід організовано за підтримки Міжнародної організації праці.

Конференцію відкрили її модера­тор – профспілковий тренер, викла­дач Академії праці, соціальних від­носин та туризму Ганна Філь, а також керівник проєкту – керівник Департа­менту профспілкового руху та зв’язків з громадськими організація­ми апарату ФПУ Лариса Ровчак. Учасників заходу привітали Голова Федерації профспілок України Григо­рій Осовий та керівник відділу Євро­пи і Центральної Азії Бюро МОП з пи­тань діяльності трудящих Сергіус Гловацкас.

У своєму виступі Григорій Осовий наголосив на важливості постійного й ефективного навчання профспілко­вого активу. Час вимагає глибоких знань, оперативного та якісного реа­гування на виклики сучасного соці­ально-економічного розвитку країни, змін у трудовому законодавстві. Щоб ефективно захищати законні права та інтереси працівників, профспілки мають бути озброєні новими, більш сучасними формами та методами ді­яльності. А це можуть дати тільки знання, які профспілкові активісти отримують під час начання у рамках таких проєктів. Голова ФПУ побажав усім учасникам проєкту, щоб він яко­мога скоріше розправив крила.

Під час панельної дискусії «На­вчання дорослих: особливості, моти­ви, методи» з доповіддю «Системне навчання – сильна профспілка» ви­ступив заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий. Про особливості навчання дорослих поінформувала перший проректор Академії праці, соціаль­них відносин та туризму ФПУ Ганна Добровольська, а про мотивацію до навчання – викладач Навчально-ме­тодичного центру Федерації проф­спілкових організацій Чернігівської області Світлана Задорожна.

З цікавою та корисною інформаці­єю також виступили начальник відді­лу освіти дорослих, тренер Навчаль­но-методичного центру Федерації профспілкових організацій Чернігів­ської області Віталій Копиш, заступ­ник голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України Павло Прудніков, кандидат соціологічних наук, провідний науко­вий співробітник Інституту економі­ки промисловості НАН України Окса­на Панькова та інші спікери. Конфе­ренція завершилась обговоренням ор­ганізаційних питань щодо проведен­ня навчання в Академії профспілко­вого лідерства.

ПРЕС-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

ВАРТІСТЬ ЕКОНОМІЇ НА БЕЗПЕЦІ – ЖИТТЯ БУДІВЕЛЬНИКА!

4 листопада відбулася ІІІ міжнародна конференція «Безпека праці в будівництві: практики, технології, інновації». Учасники конференції обгово­рили питання проєктування та підготовки будівельного виробництва, ключових тез щодо фінансування заходів та засобів безпечного виконання будівельних робіт, визначення небезпеч­них ситуацій на етапі проєктування як інструменту для зниження ризиків на ро­бочих місцях, ролі координатора з пи­тань охорони праці під час проєктування та будівництва, оцінки будівельного проєкту щодо відповідності нормам за­конодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, плану з охорони праці до початку виконання робіт.

Учасники заходу були одностайними в тому, що роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. Ство­рення безпечних умов праці вимагає працеохоронних витрат. Професіонали знають, що економити на охороні праці – занадто дороге задоволення.

На жаль, реалії зовсім інші. Як роботодав­цю оформити ці витрати на підприємстві? Передусім, внести їх як складник переліку комплексних заходів з охорони праці до­датком до колективного договору. Для ви­конання своїх обов’язків координатори з питань охорони праці повинні брати участь у всіх стадіях розробки проєктної документації та виконання будівельних робіт.

В обговоренні взяли участь заступник гене­рального директора з ОП компанії ТОВ «Ос­нова-Солсиф» Ірина Петченко, експерт із охорони праці Олег Назаренко, координатор з охорони праці Юрій Грицай, голова спеціалізованої експертної ради з питань охорони праці (будівництво) та промбезпеки Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів» Володимир Пукас.

ІНФ. ПРОФСПІЛКИ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ

 


ДЕРЖСЛУЖБОВЦІ НАВЧАЮТЬСЯ У СТОКГОЛЬМІ

У рамках проєкту «Розвиток державного сектору в Україні» протягом 2–5 листопада 2021 року де­легація Профспілки працівників державних уста­нов України перебувала з навчальним візитом в дружній Профспілці працівників державних служ­бовців Швеції Fackforbundet ST у м. Стокгольм.

Мета візиту – обмін досвідом профспілкової ро­боти в умовах реформ, проведення навчання спіл­чан у період пандемії.

 

 ОСВІТЯНИ ОБГОВОРИЛИ ПРОБЛЕМИ ГАЛУЗІ

В сеукраїн­ський семі­нар фахівців із соціально- економічних питань регіональних організацій Профспіл­ки працівників освіти і науки України від­бувся днями в онлайн форматі.

Відкриваючи захід, голова Профспілки Ге­оргій Труханов поін­формував присутніх про основні напрями роботи та питання для обговорення, а саме: освітня субвенція у місцевих бюджетах, видатки на освіту у держбюджеті цього та наступного років, ка­рантинні заходи Уряду й умови роботи праців­ників установ і закла­дів освіти у зв’язку з цим, стипендіальне за­безпечення, колектив­но-договірне регулю­вання та ін.

Георгій Труханов повідомив про кроки, які здійснила Проф­спілка з метою врегу­лювання проблем, пов’язаних з карантин­ними обмеженнями та вакцинацією працівни­ків освіти, а це постій­на робота з профіль­ним міністерством, ро­бочі зустрічі з керівни­цтвом Міністерства охорони здоров’я, нара­ди з Уповноваженим Верховної Ради Украї­ни з прав людини, на­працювання пропози­цій разом із СПО проф­спілок тощо. У підсум­ку він наголосив, що наразі це питання пе­ребуває на особливому контролі й проводить­ся робота щодо внесен­ня змін до наказу МОЗ № 2153 та перене­сення термінів його ре­алізації.

Питання забезпече­ності освітньою суб­венцією та іншими ви­датками місцевих бю­джетів територіальних громад до кінця 2021 року розкрили у своїх виступах заступник го­лови Профспілки Сер­гій Романюк та началь­ник Управління соці­ально-економічного за­хисту апарату ЦК Профспілки Антоніна Клименко. Експерти також зупинилися на питаннях колективно- договірного регулю­вання, оплати праці пе­дагогічних, науково- педагогічних праців­ників та перспектив ре­алізації норм освітньо­го законодавства у Держбюджеті–2022.

Питання підвищен­ня Урядом стипендій разом із скороченням кількості стипендіатів порушила заступник голови Профспілки Ольга Чабанюк, під­кресливши, зокрема, що таке збільшення об­межує права здобува­чів освіти та зовсім не сприяє мотивації моло­ді до навчання. Тому сьогодні дуже важливо звертатися до депута­тів та працювати на місцях.

ПРЕС-СЛУЖБА ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

13.11.2021



ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів






 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання