« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЗУСТРІЧ ІЗ КООРДИНАТОРОМ ООН В УКРАЇНІ

ЗУСТРІЧ ІЗ КООРДИНАТОРОМ ООН В УКРАЇНІ

С півголова Національ­ної тристоронньої со­ціально-економічної ради від профспілко­вої сторони, Голова Федерації профспілок Украї­ни Григорій Осовий 19 жов­тня взяв участь у зустрічі представників Сторони орга­нізацій роботодавців НТСЕР з координатором ООН в Укра­їні Оснат Лубрані.

Під час зустрічі роботодавці поінформували про стан соці­ального діалогу в Україні, перші кроки щодо відновлення роботи НТСЕР, запуск діяльності її ко­мітетів і висловили сподівання, що на цьому майданчику будуть обговорюватися найбільш акту­альні питання соціально-еконо­мічного розвитку країни. Було озвучено пропозиції, що будуть надані Уряду, Верховній Раді України для реалізації.

У зустрічі взяв участь Голова НТСЕР, Голова Об’єднання ор­ганізацій роботодавців Украї­ни, президент УСПП Анатолій Кінах і керівник Секретаріату НТСЕР Наталія Ненюченко, інші представники Сторони ор­ганізацій роботодавців, Секре­таріату.

Оснат Лубрані із задоволен­ням зазначила, що в Україні від­бувається процес відновлення соціального діалогу і є ознаки того, що сьогодні дійсно важли­ві питання, які турбують його сторони, будуть розглядатись на майданчику НТСЕР з метою пошуку взаємоприйнятних рі­шень.

Співголова НТСЕР від проф­спілкової сторони Григорій Осо­вий поінформував про те, як профспілки України відзначи­ли Всесвітній день дій за гідну працю, акцентувавши на тому, що вони є активними прихиль­никами реалізації відповідних пріоритетів, визначених ООН, серед яких питання зайнятості та гідної праці визначені в чис­лі найбільш важливих. Він на­голосив на тому, що цього дня відбулась широка інформацій­на кампанія з висвітлення ці­лей, завдань, яких потрібно до­сягти для реалізації гідної пра­ці в Україні. При цьому проде­монстрував інформаційні мате­ріали, які було випущено ФПУ до цієї події. Водночас проф­спілковий лідер повідомив, що саме цього дня відбулась Всеукраїнська акція протесту профспілок у формі маніфеста­ції і мітингу біля будівлі Уряду. Було сформовано вимоги до ор­ганів влади, організацій робото­давців, проведено зустрічі пред­ставників профспілок з керівни­цтвом Кабінету Міністрів та Верховної Ради України. На сьо­годні урядовою стороною здій­снено певні заходи організацій­ного характеру щодо розгляду вимог профспілок, надано від­повідні доручення міністер­ствам та відомствам. Багато цих питань буде розглянуто якраз на майданчику НТСЕР, на засіданнях її комітетів, які по­винні сформувати конкретні ме­ханізми реалізації вимог і про­позицій профспілок, визначити, в який спосіб вони можуть бути досягнуті.

Викладена інформація була із зацікавленістю сприйнята ко­ординатором ООН. Голова ФПУ передав разом з вимогами та ілюстративними матеріалами до Всесвітнього дня дій за гідну працю також матеріали VIII з’їзду ФПУ, що висвітлюють основні засади її діяльності на наступні 5 років, для орієнтації та комунікації з ФПУ.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


ІЗРАЇЛЬСЬКА ПРОФСПІЛКА БУДІВЕЛЬНИКІВ ПІДТРИМАЛА ВИМОГИ ФПУ

25 жовтня відбулась робоча зустріч лідера Із­раїльської профспілки будівельників Іцхака Мояля з українським Послом у Державі Ізра­їль Євгеном Корнійчуком з метою доведення до його відома солідарної підтримки Ізраїль­ською профспілкою вимог українського проф­спілкового руху в боротьбі з урядовими ініціа­тивами погіршення трудового та профспілко­вого законодавства.

У листі до голови Профспілки працівників бу­дівництва і промисловості будівельних матері­алів України Василя Андреєва лідер Ізраїль­ської профспілки будівельників Іцхак Мояль по­відомив, що під час зустрічі з українським По­слом обидва засвідчили свої зобов’язання пра­цювати над забезпеченням дотримання прав українських працівників в Ізраїлі, а саме їх пра­ва на безкоштовні юридичні консультації та створення страйкових комітетів. А також за­безпечення їх права відповідно до галузевої угоди, яку було нещодавно подовжено і в якій офіційно для зайнятих будівельників на ізраїль­ських будмайданчиках, у тому числі українців, передбачено належні умови праці. Окрім того, підтверджено солідарність з боротьбою укра­їнських профспілок проти урядового плану щодо змін трудового та профспілкового зако­нодавства, що порушують права працівників.

 

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОМІТЕТ ПІДТРИМАВ ПРОФСПІЛКОВИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ

В ідбулось засідання парламентського Комітету з питань інтеграції України до ЄС під головуван­ням Іванни Климпуш-Цин­цадзе, на якому було розгля­нуто законопроєкт № 4390 про внесення змін до Закону України «Про державну реє­страцію юридичних осіб, фі­зичних осіб – підприємців та громадських формувань» (щодо забезпечення діяль­ності професійних спілок).

Документ пропонує змінити положення законодавства щодо державної реєстрації профспілок, їхніх організацій та об’єднань профспілок. А саме в частині затвердження підписів керівників профспіл­кових організацій і керівників профспілкових об’єднань.

За результатами правового аналізу законопроєкту щодо його відповідності правовим нормам Європейського Союзу та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, було зазначе­но, що запропонована редакція нової статті 19-1 щодо докумен­тів, які подаються заявником для державної реєстрації орга­нізації профспілки, що діє на підставі установчого докумен­та (статуту) профспілки, до якої вони входять, кореспонду­ється з положеннями пунктів 8, 10 преамбули та статей 14, 16 Директиви 2017/1132, в яких за­значено про відомості, що ма­ють бути обов’язково оприлюд­неними.

Після дискусії цей законо­проєкт за авторством представ­ників ФПУ в парламенті Вади­ма Івченка та Сергія Рудика було підтримано комітетом. Він дав йому позитивну оцінку та зробив головний висновок, що законопроєкт не супере­чить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

ЗИМОВИЙ ЧАС ПОВЕРТАЄТЬСЯ

О скільки спроби скасувати щорічне переведення годин­ників у парламенті не увін­чались успіхом, наразі на українців очікує ще одне переве­дення годинників у жовтні 2021 року. Цього разу країна переходить на зимовий час.

Перехід на зимовий час 2021 від­будеться останньої неділі жовтня (31 числа), коли стрілки годинника повернуться на годину назад рівно о 4-й ночі.

Практика переведення годинни­ків досі зберігається в сотні країн. Приміром, країни Євросоюзу пере­важно бажають зберегти постійним літній час. І щоб «київський час» відповідав європейським стандар­там (тобто «часовий дисбаланс» не заважав економічним і диплома­тичним питанням), було відправле­но на доопрацювання законопроєкт про скасування літнього часу.

Відтак, поки що Україна перево­дить годинник на зимовий час – і чекає на рішення депутатів, чи буде перехід на літній час у 2022 році.

ВЛ. ІНФ

05.11.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання