« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

7 ЖОВТНЯ ПРОФСПІЛКИ ВИЙДУТЬ НА ВСЕУКРАЇНСЬКУ АКЦІЮ ПРОТЕСТУ

7 ЖОВТНЯ ПРОФСПІЛКИ ВИЙДУТЬ НА ВСЕУКРАЇНСЬКУ АКЦІЮ ПРОТЕСТУ

П ровести 7 жовтня у м. Києві Всеукраїнську масову акцію протесту проти просування анти­соціальних, антитрудо­вих та антипрофспілкових законо­давчих ініціатив, а у разі нереагу­вання влади на вимоги профспі­лок провести широкомасштабні акції протесту на захист трудових прав працівників у всіх регіонах країни – таке рішення після жваво­го та конструктивного обговорен­ня було ухвалено 14 вересня на за­сіданні Президії Федерації проф­спілок України.

Президія також затвердила План заходів ФПУ до Всесвітнього дня дій за гідну працю, Дня профспілок та Між­народного дня боротьби з бідністю. При цьому було наголошено, що зва­жаючи на запропоновану Міжнарод­ною конфедерацією профспілок тема­тику, поточну ситуацію та національ­ні пріоритети, Президія ФПУ затверди­ла тему заходів: «Якісні робочі місця, гарантовані трудові права, гідна зарп­лата та належний соціальний захист».

Було також схвалено Заяву Прези­дії Федерації профспілок України до Всесвітнього дня дій за гідну працю, Дня профспілок та Міжнародного дня боротьби з бідністю у 2021 році. Її текст буде направлено до органів дер­жавної влади та СПО роботодавців.

«Ми завжди відстоювали позицію, що дотримання трудових прав і інтер­есів працівника – шлях до європейсько­го розвитку країни, – зазначив у своєму виступі Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова ФПУ Григорій Осовий. – Але, як нам стало відомо, на Погоджу­вальній раді Верховної Ради України до порядку денного першого осіннього засідання парламенту було внесено ан­титрудові законопроєкти: «Про внесен­ня змін до деяких законодавчих актів щодо дерегуляції трудових відносин» № 5388 і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфе­рі малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного на­вантаження на підприємницьку діяль­ність» № 5371, які порушують конститу­ційні права працівників і їх представ­ників – профспілок. І це незважаючи на те, що ФПУ та національні профоб’єднання неодноразово доводи­ли до Президента, Уряду України, ке­рівників парламентських фракцій і груп свою позицію щодо несприйняття працівниками крайніх форм лібералі­зації трудових відносин».

Григорій Осовий підкреслив, що Со­ціально-економічний комітет ООН, Міжнародна організація праці в своїх офіційних зверненнях неодноразово за­стерігали керівництво Української дер­жави від беззастережної лібералізації трудових відносин, які порушують пра­ва людини і міжнародні зобов’язання України. Профспілковий лідер наголо­сив: «Переконаний, що найкращим ви­рішенням ситуації як для роботодавців та Уряду, так і для профспілок буде по­вернення вищезазначених законопро­єктів на розгляд НТСЕР».

Президія Федерації профспілок України дала конкретні доручення керівництву ФПУ, а саме:

Звернутися до Кабінету Міні­стрів України щодо необхідності:

– термінового вжиття заходів для фінансової стабілізації системи соці­ального страхування шляхом внесення змін до Державного бюджету України та виділення необхідних коштів на лік­відацію заборгованості із страхових ви­плат перед застрахованими особами;

– перегляду підходів до вирішен­ня проблем на ринку праці шляхом доповнення програмних документів у сфері зайнятості та ринку праці за­ходами, що враховуватимуть сучасні тенденції у цій сфері.

Ініціювати перед сторонами со­ціального діалогу – Урядом та робо­тодавцями – підготовку на тристо­ронній основі законопроєктів щодо оновлення трудового законодавства, законодавства у сфері колективно-до­говірного регулювання трудових від­носин, безпеки і гігієни праці, охоро­ни здоров’я та пенсійного страхуван­ня на майданчику НТСЕР.

Членським організаціям ФПУ реко­мендовано до 1 листопада поінформу­вати Федерацію профспілок України про проведену роботу з відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю, Дня профспілок та Міжнародного дня боротьби з бідністю для узагальнення інформації та подальшого інформу­вання міжнародних профспілок.

Задля активізації роботи профспі­лок щодо реалізації завдань, визначе­них Стратегією діяльності Федерації професійних спілок України на 2021– 2026 роки «Час дій та якісних змін», за­твердженою постановою VIII з’їзду ФПУ 25 травня 2021 року, визначено Ключові завдання ФПУ, її членських організацій на реалізацію положень Стратегії на період до кінця 2021 року.

Члени Президії ФПУ також обго­ворили низку інших актуальних пи­тань соціально-економічного захисту працівників та профспілкового жит­тя. Серед них: «Інформація про ситу­ацію щодо фінансування виплат із загальнообов’язкового державного соціального страхування та пенсій­ного забезпечення», «Інформація про державну цінову політику у сфері енергетики та житлово-комунально­го господарства щодо цін на енерго­носії і тарифів на комунальні послу­ги для населення у 2021 році» та ін.

З усіх розглянутих питань було прийнято відповідні рішення.

ПРЕС - ЦЕНТР ФПУ

  • КОМЕНТАР

«Якісні робочі місця, гарантовані трудові права, гідна зарплата та належний соціаль­ний захист» – тема за­ходів до Всесвітнього дня дій за гідну працю, Дня профспілок та Міжнародного дня бо­ротьби з бідністю.

Григорій Осовий,

Голова Федерації профспілок України:

«Ми неодноразово попереджа­ли владу, що повна лібералізація трудових відносин категорично не сприймається трудящими й обов’язково призведе до масових трудових конфліктів. Тому ми на­діслали листи керівництву Верхо­вної Ради України, народним де­путатам із застереженням від хибних рішень, наслідком яких стане дестабілізація трудових ко­лективів, вуличні протести й страйки. Скажу прямо, в ситуації, що склалася, досягнення консен­сусу ми вбачаємо в актуалізації діяльності Національної тристо­ронньої соціально-економічної ради при Президентові України, старт якій дав особисто Глава дер­жави своїм Указом напередодні 30-річчя Незалежності України. При цьому він наголосив, що діа­лог працівників, їхніх профспіл­кових представників, роботодав­ців та органів виконавчої влади й місцевого самоврядування через пошук компромісу має забезпечу­вати досягнення максимального результату і суспільної злагоди»

 

МКП ТА ЄКП СТУРБОВАНІ РЕГРЕСИВНОЮ РЕФОРМОЮ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В офіційному листі Міжнародної конфеде­рації профспілок та Європейської конфеде­рації профспілок до Президента та Прем’єр- міністра України зазначається, що законо­проєкти № 5388 та 5371 викликають глибо­ке занепокоєння через невідповідність їхніх положень міжнародним стандартам праці.

«Ми висловлюємо стурбованість тим, що попри докладні рекомендації, а також чис­ленні коментарі, надіслані вам українськи­ми профспілками, невідповідність поло­жень цих законопроєктів міжнародним стандартам праці не усувається. Ми повто­рюємо нашу вимогу відкликати ці законо­проєкти та припинити будь - які офіційні про­цедури у Верховній Раді. Ці законодавчі зміни мають бути предметом повноцінних консультацій з профспілками.

Міжнародний та європейський профспілко­вий рух буде без вагань проводити подальшу мобілізацію, в тому числі за допомогою від­повідних механізмів МОП та ЄС, для підтрим­ки українських працівників і профспілок та забезпечення дотримання в Україні міжна­родних зобов’язань щодо прав працівників та прав профспілок», – ідеться у листі.


ПРЕЗИДІЯ ФПУ

 

08.10.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання