« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

КАРАНТИН ПОРУШИВ ПЛАНИ. VIII З’ЇЗД ФПУ ВІДТЕРМІНОВАНО

КАРАНТИН ПОРУШИВ ПЛАНИ. VIII З’ЇЗД ФПУ ВІДТЕРМІНОВАНО

18 березня Рада Федерації проф­спілок України на засіданні в м. Києві розгля­нула проєкти документів VIІІ З’їзду ФПУ й ухвалила низку постанов щодо його проведення.

Прийнято рішення про склад робочих органів, редак­ційних комісій та проєкт по­рядку денного VIІІ З’їзду ФПУ, схвалено проєкт Регламенту З’їзду та внесено його на роз­гляд делегатів форуму.

Після обговорення члени Ради затвердили Звіт Ради Фе­дерації профспілок України про роботу у період з березня 2016 по березень 2021 рр. та ухвалили рішення про внесен­ня проєкту відповідної поста­нови на розгляд VIIІ З’їзду ФПУ.

Рада постановила схвалити зміни до Статуту ФПУ, взявши до відома таблицю розбіжнос­тей. Також схвалено проєкти постанов VIII З’їзду ФПУ:

l «Про зміни до Статуту Фе­дерації професійних спілок України»;

l «Про затвердження Стра­тегії діяльності Федерації про­фесійних спілок України на 2021–2026 роки «Час дій та якіс­них змін»;

l «Про Положення про Ста­тутну комісію ФПУ», «Про об­рання Статутної комісії ФПУ та її голови»;

l «Про Положення про Контрольно-ревізійну комісію ФПУ», «Про обрання Контрольно-ревізій­ної комісії ФПУ та її голови» та ін.

Прийнято постанову про ре­золюції і заяви VIII З’їзду ФПУ. Рада схвалила Заяву делегатів VIII З’їзду «Припинити наступ на трудові права працівників та профспілок» та Резолюцію «Новому поколінню – нові можливості».

Зазначені документи також внесено на розгляд VIII З’їзду ФПУ.

Перед членами Ради висту­пили кандидати на посаду Голо­ви ФПУ, висунуті членськими організаціями: Голова ФПУ Гри­горій Осовий і заступник Голо­ви ФПУ Володимир Саєнко.

Після тривалого обговорен­ня Радою прийнято рішення:

l продовжити повноважен­ня членів Ради, Президії та ке­рівництва ФПУ до обрання їх нового складу;

l провести VIII З’їзд ФПУ протягом одного місяця після завершення карантинних захо­дів за окремим рішенням Ради ФПУ.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК ПІДТРИМАВ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ

П ідтримати проєкт наказу Мінінфраструктури «Про затвер­дження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, бага­жу і вантажобагажу заліз­ничним транспортом у внутрішньому сполученні» за умови направлення приросту доходів, отриманих за раху­нок підвищення тарифів, виключно на збільшення фонду оплати праці пра­цівників залізничного транспорту, крім тих, хто займає вищі керівні поса­ди. Таке рішення було прийнято під час засідання СПО об’єднань профспі­лок, що відбулось 25 березня.

Проєкт рішення було обговорено 17 бе­резня на засіданні Робочої групи СПО об’єднань профспілок з розгляду докумен­тів щодо питань зміни діючих тарифів (цін) для населення (електроенергія, газ, послу­ги транспорту та зв’язку), що надходять від центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів.

Заслухавши презентацію представни­ка АТ «Укрзалізниця», взявши до уваги його запевнення щодо використання до­ходів, отриманих за рахунок підвищення тарифів, виключно на збільшення фонду оплати праці працівників залізничного транспорту, крім тих, хто займає вищі ке­рівні посади, й обговоривши інформацію членів Робочої групи, СПО об’єднань профспілок вирішив підтримати відпо­відний проєкт наказу Мінінфраструктури та доручив голові Профспілки залізнич­ників і транспортних будівельників за­кріпити домовленості у відповідному до­кументі з керівництвом АТ «Укрзалізни­ця», а також вжити заходів щодо спільно­го пошуку інших шляхів вирішення пи­тання підвищення зарплати працівників залізничного транспорту, крім тих, хто займає вищі керівні посади.

Також доручено Секретаріату СПО об’єднань профспілок повідомити Мінінфраструктури про прийняте рішення відповідно до встановлених термінів.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

 

ВЛАДА НЕ МАЄ ПРАВА ЗАЗІХАТИ НА МАЙНО ПРОФСПІЛОК

«У 2011 році режим Яну­ковича запустив схе­му «віджиму» майна профспілок. Цю схему намагаються використовувати й нинішні керманичі країни.

Боротьба, відстоювання прав на наше майно – ділянка моєї особистої роботи і відповідаль­ності. Тому нові зазіхання влади на профспілкове майно спонука­ли мене звернутися до найвищої експертної інстанції – Націо­нальної академії правових наук України.

Я попросив експертів НАПН до­слідити право профспілок на май­но та здійснити правовий аналіз нормативно-правових актів Укра­їни стосовно загальносоюзних громадських організацій СРСР.

Науковці та експерти в галузі права одностайні в тому, що у державних органів, як із позиції верховенства права, так і з точки зору дотримання принципів за­конності, немає правових підстав для висування майнових претен­зій профспілковим організаціям.

Експерти визнали неправомір­ними дії держави (Фонду держ­майна та органів прокуратури) щодо вилучення майнових об’єктів профспілок без компен­сації їх вартості.

Це не просто експертний висно­вок. Не просто аргумент захисту. Поряд з отриманими раніше нау­ковим висновком кафедри ци­вільного права Національної юридичної академії України, нау­ково-правовою експертизою Ради науково-правових експертиз при Інституті держави і права та нау­ково-юридичним висновком док­тора юридичних наук, професора КНУ ім. Т.Г. Шевченка Олексан­дра Дзери цей висновок – інстру­мент повернення незаконно віді­браного майна профспілок.

Боротьба триває!».

 

ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ, ГАЗ І ТЕПЛО Є ЗАВИЩЕНИМИ

Переважна більшість (93%) гро­мадян України вважають тари­фи на електроенергію, газ і те­пло для населення завищеними.

Про це свідчать дані опитування, проведеного на початку березня 2021 року Центром Разумкова. Лише 3% вважають їх оптималь­ними, а 0,4% – заниженими.

Нагадаємо, що ФПУ в своїх про­позиціях до влади закликала врегулювати ситуацію з тарифа­ми на природний газ і електро­енергію та комунальні послуги для населення в умовах панде­мії та низького рівня доходів більшості громадян.

Одним із заходів, що пропонува­ли профспілки, було скасування необґрунтованого підвищення тарифів і відновлення держав­ного регулювання цін і тарифів щонайменше до моменту вихо­ду економіки України з кризової ситуації та внесення відповід­них змін до законодавства.

Профспілки будуть і надалі здій­снювати моніторинг дій влади, стану виконання профспілкових пропозицій, за результатами якого вже в квітні ц.р. визнача­тимуться щодо подальших дій.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

16.04.2021ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання