« на головну 24.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

НЕДОФІНАНСУВАННЯ, СКОРОЧЕННЯ І НИЗЬКА ЗАРПЛАТА – ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИКІВ

НЕДОФІНАНСУВАННЯ, СКОРОЧЕННЯ І НИЗЬКА ЗАРПЛАТА – ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИКІВ

П р ограмні завдання на період 2021–2025 років визначив VIII з’їзд Профспілки працівників охоро­ни здоров’я України, що від­бувся 8 грудня у м. Києві.

Через карантинні обмеження з’їзд Профспілки проходив у ре­жимі відеоконференції. У диску­сії взяли участь делегати фору­му як у столиці, так і в регіонах.

Діловий тон обговоренню ак­туальних та гострих проблем, що турбують членів профспілки, всіх медиків, задала голова Проф­спілки Вікторія Коваль, окрес­ливши проблематику в своїй до­повіді «Про роботу ЦК Профспіл­ки з грудня 2015 року по грудень 2020 року та Програму діяльності Профспілки на 2021–2025 роки».

У доповіді та виступах відзна­чено системну, цілеспрямовану роботу ЦК Профспілки, спрямова­ну на виконання статутних за­вдань та рішень її виборних орга­нів. Зазначалося, що звітний пері­од ознаменувався складними сус­пільно-політичними трансформа­ціями в державі, нестабільною економічною ситуацією, неузго­дженими, безсистемними рефор­мами, які впроваджуються в пору­шення Конституції України та чинного законодавства, а також відсутністю професійного ме­неджменту та ефективного соці­ального діалогу на галузевому рівні. Хронічною проблемою є не­дофінансування закладів охорони здоров’я, наслідком чого стало за­криття закладів, скорочення пра­цівників, порушення строків ви­плати заробітної плати, зниження рівня гарантій в оплаті праці й со­ціального захисту медичних пра­цівників комунальних закладів та підприємств охорони здоров’я.

У роботі форуму взяв участь та виступив Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осовий. Він зазначив, що профспілки, зо­крема Профспілка працівників охорони здоров’я, для ефективно­го захисту законних прав та інтер­есів працюючих мають викорис­товувати весь арсенал заходів, що є в їх розпорядженні. Звичайно, дуже важливо розвивати та по­глиблювати соціальний діалог, переговорний процес із представ­никами влади. Але за необхіднос­ті слід бути готовими використо­вувати й такі форми тиску на вла­ду, як акції протесту, страйки.

Григорій Осовий також наго­лосив, що наразі загрози правам працівників і профспілок просто колосальні. Для того, щоб їм про­тистояти, потрібно бути згуртова­ними. «Лише спільними активни­ми зусиллями всіх профспілок та завдяки вагомій міжнародній підтримці нам вдалося відбити шалений наступ на права праців­ників та профспілок. Але ми тіль­ки відтермінували цю загрозу, – зазначив профспілковий лідер. – Пані Третьякова і Ко намагають­ся знову протягнути через парла­мент антисоціальні, антипроф­спілкові законопроєкти. Відпові­дальність за те, щоб цього не до­пустити, сьогодні лежить на всіх профспілкових організаціях, по­чинаючи з первинних».

Після обговорення звіту ЦК та програми діяльності Профспілки було прийнято рішення визнати роботу ЦК задовільною.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

УКРНАФТОГАЗПРОФСПІЛКА ПІДТРИМАЛА ЗАХОДИ ФПУ

Профспілка працівників нафтової і газової промис­ловості України провела засідання Центральної ради, на якому розглянула питання солідарних дій профспілок в умовах чер­гових спроб тиску влади на Федерацію профспілок України, її членські органі­зації, обмеження трудових прав та профспілкових по­вноважень, зазіхання на профспілкове майно.

Центральна рада одностай­но підтримала позицію і рі­шення Президії ФПУ щодо протидії профспілок Украї­ни черговому наступу вла­ди на права працівників та профспілок, неприпусти­мості антиконституційного згортання трудових і проф­спілкових прав.

Організаціями Укрнафто­газпрофспілки взято до ви­конання завдання, визна­чені постановою Президії ФПУ «Про протидію Феде­рації профспілок України черговому наступу влади на права працівників та профспілок» від 27 листо­пада 2020 року.

Прийнято рішення: органі­заціям профспілки активно долучитися до участі в ко­лективних акціях та захо­дах, що проводяться тери­торіальними профспілкови­ми об’єднаннями в регіо­нах, а також забезпечити участь членів Укрнафто­газпрофспілки у масових заходах під егідою ФПУ.

АНДРІЙ ІВАШИНА,

ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ АПАРАТУ ЦР

 

 

20.12.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання