« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗМУШУЄ ПІДПРИЄМСТВА ВДАВАТИСЬ ДО КРАЙНІХ ЗАХОДІВ

ВІДСУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ЗМУШУЄ ПІДПРИЄМСТВА ВДАВАТИСЬ ДО КРАЙНІХ ЗАХОДІВ

12 листопада в ДАХК «Артем» відбулося спільне засідання профспілкового ко­мітету та адміні­страції за участю президента компанії, голови правління Во­лодимира Зіміна, а також дирек­торів за основними напрямками діяльності.

Питання порядку денного стосу­валися підготовки підприємства та об’єктів соціальної сфери до роботи в зимовий період, надання грошової допомоги членам профспілки, які захворіли на COVID-19, та ін. Проте головною та життєво важливою те­мою стала ситуація із завантажен­ням виробництва підприємства, ви­мушений простій частини персона­лу та зростання кількості хворих на COVID-19.

Тривале й емоційне обговорення не залишило байдужими присутніх у залі, весь трудовий колектив. Во­лодимир Зімін надав розгорнутий аналіз економічної ситуації на під­приємстві, яка суттєво погіршилася через відсутність державного обо­ронного замовлення і своєчасних розрахунків за виконані в цьому році роботи за держзамовленням. Вплинула на ситуацію також відсут­ність контрактів з іноземними за­мовниками, в тому числі через пан­демію.

Сьогодні подібна ситуація в ОПК склалася не лише на ДАХК «Артем». І це неприпустимо для країни, яка стримує військову агресію! Одне за одним з’являються повідомлення про продовження режиму простою на державних підприємствах галузі, зростає заборгованість із заробітної плати, спостерігається стрімкий від­тік кадрів, насамперед молоді. На­пруга в колективах посилюється!

А де ж державне оборонне замов­лення?..

ПРОФСПІЛКА АВІАБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ


Як наслідок, адміністрація запропонувала з 11 січня по 31 березня 2021 року встановити одноденний робочий тиждень, при цьому забезпечивши охорону та життєді­яльність інфраструктури. Залучати до роботи згідно з гра­фіком необхідну кількість персоналу та відмінити режим простою на підприємстві.

Спільним рішенням ад­міністрації та профко­му такий режим робо­ти погоджений як край­ній захід лише на І квартал 2021 року для збереження колек­тиву в очікуванні держ­замовлення та інших контрактів.

За пропозицією членів профкому, в цей період графіки роботи повинні максимально врахову­вати інтереси праців­ників. У екстрених ви­падках працівникам буде надаватися до­даткова грошова під­тримка як від компанії, так і профспілкової ор­ганізації згідно з умо­вами, визначеними в спільному рішенні.

 


СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК КАТЕГОРИЧНО ПРОТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПЕДАГОГІВ

13 листопада на розгляд урядового Комітету з питань на­ціональної безпеки і оборони, реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної політики внесено про­єкти актів законодав­ства, попередньо опра­цьовані профспілко­вою стороною.

Серед них – проєкт по­станови Уряду «Про вне­сення змін до постанови Кабінету Міністрів Украї­ни від 10 липня 2019 року № 822 «Про оплату праці педагогічних, науково-пе­дагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки» та зупинення її дії». СПО об’єднань профспілок не погодився із запропонова­ними Урядом змінами до постанови № 822 «Про оплату праці педагогіч­них, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки», якими ще на 1 рік відтерміновується реалі­зація прав педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників на законодавчо визначений рівень оплати праці.

На засіданні Комітету, що проходило у форматі ві­деоконференції, перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, за­ступник Голови ФПУ Олек­сандр Шубін наголосив, що протокольне рішення, на виконання якого розро­блено проєкт зазначеної постанови, не відповідає нормам законодавства. Так, згідно із Законом України «Про освіту», Кабі­нет Міністрів України зобов’язаний забезпечити до 2023 року поетапне що­річне збільшення посадо­вого окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії до чотирьох прожиткових мінімумів для працездат­них осіб пропорційно роз­міру збільшення доходів Державного бюджету України і затвердити від­повідні схеми посадових окладів. Таким чином, Уряд практично ігнорує за­вдання, поставлені перед ним у ЗУ «Про освіту».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ,

СЕКРЕТАРІАТ СПО ОБ’ЄДНАНЬ ПРОФСПІЛОК

 

КАРАНТИН ВИХІДНОГО ДНЯ НЕ СТОСУЄТЬСЯ САНКУРУ

В Україні введено нові пан­демічні обмеження – ка­рантин вихідного дня: із 14 по 30 листопада 2020 року жорсткий карантин діяти­ме щовихідних з 00:00 су­боти до 00:00 понеділка. Проте цього разу санатор­но-оздоровчій галузі по­щастило!

За словами міністра охоро­ни здоров’я Максима Сте­панова, в рамках нових об­межень заборонено роботу установ, що надають по­слуги з розміщення, крім готелів, реабілітаційних центрів, санаторно-курорт­них закладів, стаціонарних відділень протезування.

Протягом усього карантину важливість санаторно-ку­рортного оздоровлення та реабілітації довелося довго доводити й роз’яснювати державним структурам та чиновникам, а декого навіть переконувати, аби зберегти для санаторіїв можливість працювати, а для людей – дбати про здоров’я.

Боротьба «Укрпрофоздо­ровниці» за відкриття після весняного локдауну, спіль­на з Міністерством охорони здоров’я розробка санітар­них норм роботи закладів, а потім – ініціатива щодо відновлення реабілітації в санаторно-курортних умо­вах для застрахованих осіб таки принесли свої резуль­тати в розумінні державою рівня соціальної важливос­ті та ролі, яку санаторно- курортні оздоровчі закла­ди відіграють у забезпе­ченні здоров’я нації та мо­жуть відіграти в постка­рантинний період, коли люди потребуватимуть відновлювальної терапії після перенесеного захво­рювання та ускладнень, які воно спричиняє.

Тож сподіваємось, що нада­лі без сюрпризів матимемо змогу ставити українців на ноги після будь-яких недуг!

ПРЕС-СЛУЖБА ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»

 

«ЕНЕРГОАТОМ» ГОТОВИЙ ПОСТАЧАТИ КИСЕНЬ ДЛЯ ХВОРИХ НА COVID-19

НАЕК «Енергоатом» звернув­ся до Міністерства охорони здоров’я України з пропози­цією про постачання кисню для хворих на коронавірус.

Відповідний лист за підпи­сом очільника «Енергоатома» Петра Котіна направлено на ім’я міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

У листі зазначено, що в умо ­вах поширення пандемії COVID-19 НАЕК «Енергоатом» виходить з ініціативою вико­ристання потужностей під­приємства для надання до­помоги лікувальним закла­дам: «У складі атомних елек­тростанцій України функціо­нує устаткування з виробни­цтва великих обсягів кисню, необхідного для лікування COVID-19. «Енергоатом» го­товий за потреби здійснюва­ти постачання лікувальним закладам 200 балонів кисню щоденно».

АТОМПРОФСПІЛКА

27.11.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання