« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

УКРАЇНА НЕ ВИКОНУЄ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА АСОЦІАЦІЄЮ З ЄС

УКРАЇНА НЕ ВИКОНУЄ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА АСОЦІАЦІЄЮ З ЄС

З нагоди 22-го саміту Укра­їна – ЄС європейські та українські профспілки зробили спільну заяву.

У ній, зокрема, зазнача­ється, що згідно з Угодою про асо­ціацію між Україною та ЄС (УА) і реалізацією поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ), Україна повинна впрова­джувати міжнародні трудові нор­ми в законодавстві та на практи­ці, забезпечити реальну свободу асоціації і колективних перегово­рів, зміцнювати соціальний діа­лог та спроможність соціальних партнерів, а також поступово на­ближати своє законодавство до за­конодавства ЄС у сфері зайнятос­ті, оплати праці, соціальної полі­тики та рівних можливостей.

Проте, як наголошується у за­яві, наразі Україна не виконує ці зобов’язання.

Профспілки акцентують увагу учасників саміту, що невиріше­ними проблемами в Україні зали­шаються:

– заборгованість із заробітної плати;

– намагання Уряду провести реформування трудового законо­давства в обхід інституційного соціального діалогу;

– включення до порядку денного Верховної Ради України законопро­єкту про профспілки, який порушує конвенції МОП №№ 87 та 98, оскільки обмежує права на свободу асоціації;

– функціонування інспекції праці й надалі стикається з пору­шенням Конвенції МОП № 81.

Профспілки очікують повного виконання Україною зобов’язань згідно з міжнародними конвенці­ями, зокрема:

– розроблення та впроваджен­ня соціально - економічної політи­ки, спрямованої на сприяння гід­ній праці, скорочення бідності та безробіття;

– сприяння соціальному діало­гу та колективним переговорам відповідно до цінностей та прин­ципів ЄС;

– забезпечення розгляду будь-якого законопроєкту про трудові відносини, перед плануванням його обговорення у парламенті, у рамках національних механізмів соціального діалогу та з ураху­ванням досвіду МОП;

– ліквідації заборгованості із заробітної плати як у державно­му, так і приватному секторах;

– надання інспекції праці повно­важень здійснювати контроль за дотриманням законодавства про працю та охорону праці, а також заходи на робочих місцях тощо.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


СПІВПРАЦЯ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ

П ідписано Угоду між ФПУ та Держслуж­бою України з питань праці. Цей документ покликаний спільни­ми зусиллями забезпечити конституційні права громадян на належні, безпечні та здоро­ві умови праці.

В урочистій обстановці Угоду підписали Голова ФПУ Григорій Осовий і т.в.о. голови Держпраці Віталій Сажієнко.

Мета Угоди – збільшення кіль­кості та покращення якості робо­чих місць з гідними та безпечни­ми умовами праці, посилення ефективності державного нагля­ду та громадського контролю за додержанням роботодавцями за­конодавства.

«У нас спільні цілі, спільні за­вдання із захисту законних прав та інтересів працюючої людини, – наголосив після підписання Уго­ди Голова ФПУ Григорій Осовий. – Адже життя, безпека, здоров’я людей – найвищі цінності, якими ми опікуємося спільно».

Із свого боку, Віталій Сажієнко зазначив, що Держпраці зацікав­лена в поглибленні та підвищен­ні ефективності співпраці з проф­спілками і вбачає в ФПУ надійно­го партнера у важливій справі за­безпечення гідних та безпечних умов праці.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ВІТАЄМО З НАГОРОДОЮ!

За багаторічну працю в профспілках, високий про ­фесіоналізм, значний осо­бистий внесок у захист соці­ально-економічних прав та інтересів членів профспілок та з нагоди 30-річчя від дня створення Федерації профе­сійних спілок України на­грудним знаком «Заслуже­ний працівник профспілок України» нагороджено Юрія Работу, керівника Прес- центру ФПУ.

Найвищу відзнаку Федерації профспілок України Юрію Івановичу вручив Голова ФПУ Григорій Осовий на уро­чистих зборах працівників апарату ФПУ 5 жовтня 2020 року.

Вітаємо та бажаємо успіхів у подальшій роботі!

 

ТІЛЬКИ ЦИФРИ

РЕАЛЬНІ ДОХОДИ УКРАЇНЦІВ СКОРОТИЛИСЬ

Доходи населення України у 2019 році склали 867,5 млрд грн, тоді як витрати – 865,6 млрд грн.

Також приріст заощаджень в 2019 році склав 1,9 млрд грн. Наявний доход у роз­рахунку на одну людину становив 15566 грн (в ІІ кварталі 2019 року – 16345 грн).

Держстат зазначає, що споживчі витрати домаш­ніх господарств за ІІ квар­тал 2020 року зменшились на 10,4%.

За даними статистичного відомства, найбільшою статтею витрат у ІІ кварта­лі 2020 року для українців стала «Продукти харчуван­ня та безалкогольні напої» – 42,9%.

ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ЗАНИЖЕНО ВДВІЧІ

За розрахунками Мінсоц­політики, фактичний роз­мір прожиткового мініму­му для працездатних осіб у цінах серпня 2020 року ста­новив 4886,27 грн.

Таким чином, законодавчо встановлений на серпень 2020 року прожитковий мі­німум (2197 грн) занижено порівняно з його фактич­ним розміром у 2,2 раза, або на 2689 грн.

ЗАРПЛАТА ЗНИЖУЄТЬСЯ…

Середня заробітна плата в Україні у серпні 2020 року порівняно з червнем зни­зилася на 3,0% до 11446 грн. У перерахунку на євро відбулося її падіння до 352 євро (з 404 євро у лютому ц.р.).

Співвідношення мінімаль­ної заробітної плати (4723 грн) до середньої склало 41,3% при рекомендовано­му Міжнародною організа­цією праці і Світовим бан­ком співвідношенні на рів­ні 50–60%.

…БОРГИ – ЗРОСТАЮТЬ

На 0,6% протягом серпня зросла заборгованість із заробітної плати та станом на 1 вересня 2020 року склала 3421,4 млн грн.

116,1 тис. працівників еко­номічно активних підпри­ємств заборговано 2198,8 млн грн, у тому числі 776,2 млн грн – борги державних підприємств.  

11.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання