« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ЯПОНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМАВ УКРАЇНСЬКІ МЕДІА

ЯПОНСЬКИЙ ФОНД ПІДТРИМАВ УКРАЇНСЬКІ МЕДІА

Я понський фонд майбут­ніх поколінь, що видає в м. Сайтамі (агломе­рація Великого Токіо) журнал про безпеку продуктів харчування та жит­тя, надав доброчинну допомогу медійникам в Україні. І панде­мія COVID - 19 – не головна спо­нукальна причина цього кроку, повідомляє пресслужба Всеукраїнського благодійного фон­ду «Журналістська ініціатива».

Колегам із Сайтами запрова­джений навесні 2020 року каран­тин не дав змоги провести за межами своєї країни запланова­ні зустрічі й пресконференції. Відтак японський фонд уклав ме­морандум про співпрацю з Наці­ональною спілкою журналістів України і віднайшов можливість фінансово підтримати партнер­ські медійні об’єднання. А через них – і редакції ЗМІ, які не один рік беруть активну участь в ін­формуванні громадськості щодо способів захисту життя та здоров’я майбутніх поколінь, по­рушують проблеми, пов’язані з подоланням в Україні наслідків Чорнобильської катастрофи. Власне, розповідають широкому загалу про спільні з японською стороною зусилля в оздоровленні населення, що постраждало вна­слідок аварій на атомних елек­тростанціях, серед яких, як відо­мо, й АЕС «Фукусіма - 1» у Країні Вранішнього Сонця.

Керівники фонду цінують внесок преси в зміцнення друж­би між народами, популяриза­цію історії, культури, націо­нальних традицій і щиро вдячні за це медійникам з України (на­віть так і назвали один зі своїх семінарів 2018 року «Дякуємо тобі, Україно!»). Серед колекти­вів ЗМІ, яким на пропозицію ВБФ «Журналістська ініціати­ва» (партнера НСЖУ і Японсько­го фонду майбутніх поколінь) цьогоріч надано підтримку, є й газета «Профспілкові вісті».

Завжди бажані гості із Сайта­ми й на Переяславщині: у столич­ній області громадські активіс­ти, журналісти багато спілкува­лися, починаючи з 2012 року, японці надавали власним ко­штом медичну та іншу допомогу хворим дітям. Фонд, який очолює Джунічі Ковака, тісно співпра­цює з організаціями «чорнобиль­ців» і громадськими об’єднаннями в галузях освіти й медіа.

«Відвідуючи з благородною місією Київщину, Житомирщи­ну, а також запрошуючи гостей до Сайтами, пан Ковака разом з однодумцями прагне й далі роз­вивати свій добрий почин і споді­вається на державну увагу до цих важливих питань, – зазначила за­сновниця й президент ВБФ «Жур­налістська ініціатива» Людмила Мех. – Японський проєкт в Укра­їні спрямований на оздоровлен­ня передусім дітей і на профілак­тику захворювань, пов’язаних зі згубним впливом радіації. А партнерство у сфері медіа, як по­казав досвід нашої ділової взає­модії, сприяє не лише інформа­ційній підтримці добрих справ, а й є ефективним засобом народної дипломатії, що дає змогу людям глибше пізнавати життя, духо­вно зростати, дружити та й, як ба­чимо, приходити на допомогу в біді. Пандемія ж – не завада до­брочинності».

ФОНД «ЖУРНАЛІСТСЬКА ІНІЦІАТИВА»

 


ЗАМІСТЬ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИКІВ ВЛАДА СКОРОЧУЄ ВИДАТКИ

П ро завдання профспі­лок щодо забезпечен­ня гідних умов праці як головних чинників збереження та розви­тку трудового потенціалу йшло­ся на засіданні міжгалузевої ради Дніпропетровського облас­ного об’єднання профспілок. У виступах її учасників зазнача­лося, що багаторічне ігноруван­ня в країні проблем збереження трудових ресурсів та загальне погіршення становища працюю­чих, масова робітнича міграція наших громадян за кордон при­звели до значного дефіциту ква­ліфікованих кадрів.

На фоні пандемії коронавіру­су значно погіршився стан рин­ку праці. Однак з боку Уряду так і не вжито відповідних адекват­них заходів для підтримки ви­робництва та працівників. На­впаки, відбувається скорочення соціальних напрямів, недостат­ньо уваги приділяється вироб­ничій медицині, зупинено фі­нансування Фондом соціально­го страхування оздоровлення трудящих, що негативно впли­ває на стан здоров’я працюючих і призводить до зростання кіль­кості смертельних випадків на виробництві з природних при­чин (інфаркти, інсульти). Три­ває й зростання безробіття (у тому числі прихованого), зарплатних боргів, які в області складають нині 445 млн грн.

Для стабілізації ситуації профспілки області активізують захисні дії, посилюють співпра­цю із соціальними партнерами у вирішенні зазначених проблем. Зокрема, щодо надання допомо­ги з працевлаштування та пере­навчання вивільнених працівни­ків. Принципову позицію проф­спілок нещодавно було озвучено під час засідання круглого столу в обласному центрі зайнятості, де було прийнято спільне Звер­нення до роботодавців щодо шляхів зменшення в цих умовах часткового безробіття. Наразі в області спільними з німецькими партнерами зусиллями реалізу­ється програма запровадження дуальної форми професійного навчання (нею вже охоплено 18 з 53 профтехзакладів), вивчають­ся нагальні потреби ринку праці та організується навчання з ак­туальних професій.

У прийнятій постанові із за­значеного питання передбаче­но заходи, спрямовані на вдо­сконалення роботи із збережен­ня та розвитку трудового потен­ціалу, підвищення життєвого рівня трудящих.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

 

ТРИСТОРОННЯ РАДА ПРОТИ ЗАРПЛАТНИХ БОРГІВ


Н а черговому засіданні Тристоронньої облас­ної соціально-еконо­мічної ради в Будинку профспілок було під­бито підсумки виконання Тери­торіальної угоди за І півріччя 2020 року.

Як зазначалось під час захо­ду, ситуація в економіці цього року значно погіршилась, що призвело до призупинення робо­ти багатьох підприємств і виму­шених відпусток їхніх працівни­ків. Триває і скорочення чисель­ності працюючих. На цьому фоні погіршилась ситуація в со­ціальній сфері, збільшуються борги із зарплати та ЄСВ, кіль­кість порушень трудового зако­нодавства, що призводить до за­гострення ситуації в трудових колективах. Зокрема, шахт За­хідного Донбасу через відмову відділення Фонду соцстраху в Павлоградському районі опла­чувати лікарняні працівникам, які захворіли в період вимуше­ного простою підприємства з економічних причин. Задля ви­рішення цієї проблеми президія Дніпропетровського облпрофоб’єднання звернулася до керів­ництва виконавчої дирекції Фонду соцстраху України. Проф­спілки порушують ці та інші пи­тання перед владою, об’єднанням роботодавців.

У спільному рішенні обласної соціально-економічної ради пе­редбачено звернутись до Уряду щодо розробки та реалізації дер­жавної промислової політики й забезпечення зайнятості праців­ників. Буде також надіслано звер­нення до обласної ради й органів місцевого самоврядування сто­совно забезпечення під час децен­тралізації цілісності діяльності в регіоні медичних закладів, додат­кового фінансування через місце­ві програми розвитку для онов­лення матеріально-технічної бази, капремонтів закладів охоро­ни здоров’я та підвищення опла­ти праці медпрацівників.

Конкретні рішення було при­йнято й щодо зарплатних боргів.

ПРЕС-ЦЕНТР ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ОБЛПРОФОБ’ЄДНАННЯ

11.10.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання