« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

ПРОФСПІЛКИ ПРАГНУТЬ ВРАХОВУВАТИ БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ ЗМІ ТА «УКРПОШТИ»

ПРОФСПІЛКИ ПРАГНУТЬ ВРАХОВУВАТИ БАЛАНС ІНТЕРЕСІВ ЗМІ ТА «УКРПОШТИ» У Будинку профспілок відбулось розширене засідання робочої групи СПО об’єднань профспілок, на яко­му розглянули питання щодо зміни діючих тарифів на до­ставку преси населенню.

Голова СПО об’єднань профспі­лок, Голова ФПУ Григорій Осо­вий наголосив, що при ухваленні рішення про згоду на підвищення тарифів потрібно, насамперед, враховувати баланс інтересів пра­цівників ЗМІ та «Укрпошти».

У своєму виступі очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський звер­нувся з проханням до СПО об’єднань профспілок дати згоду на підвищення «Укрпоштою» гра­ничних тарифів на доставку преси населенню на 12,7%, виходячи з того, що з 1 вересня ц.р. мінімаль­на заробітна плата зросла до 5 тис. грн, а в наступному запла­новано її зростання до 6,5 тис. грн.

Після цього слово взяв керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа, який привернув увагу членів робо­чої групи до того факту, що зрос­тання тарифів на передплату не­минуче веде до підвищення перед­платної ціни на друковані видан­ня. А це, в свою чергу, призводить до скорочення кількості журналіс­тів, звуження можливостей для ре­алізації редакційної політики, пе­реходу в електронний формат, а у підсумку – до скорочення читаць­кої аудиторії (тиражів). Що, до речі, підтверджують дані, наведе­ні в презентації «Укрпошти», коли за 5 років кількість передплачених примірників скоротилась із 11,7 млн до 6,5 млн, тобто наполови­ну. Він також навів приклад газети «Профспілкові вісті», де 10 років тому працювало 32 спеціалісти, а сьогодні не залишилось жодного. За цей період газета в боротьбі за читача не змінювала вартість ви­пуску видання, а тариф на поши­рення газети «Укрпоштою» за останні роки зріс із 12 до 150 грн. «Тому слід віднаходити комп­роміс і справедливий баланс ціни передплати між тими, хто випускає і хто доносить друко­вану пресу, в інтересах спожи­вача», – наголосив Юрій Работа.

З метою забезпечення не лише підвищення тарифу, а й зміни під­ходів «Укрпошти» до різних про­блемних питань діяльності під­приємства, на розгляд робочої гру­пи було внесено низку пропозицій, напрацьованих Національною спілкою журналістів України за підсумками попередньої зустрі­чі редакторів друкованих видань з керівництвом «Укрпошти»:

– спрямування додатково отри­маних доходів на збільшення фон­ду оплати праці працівників осно­вної професії АТ «Укрпошта»;

– забезпечення належної дифе­ренціації посадових окладів керів­ного складу АТ «Укрпошта» і се­редньомісячної заробітної плати листонош та операторів поштово­го зв’язку відповідно до пропози­цій СПО об’єднань профспілок;

– розробка та погодження з га­луззю (НСЖУ, УАМБ, АНРВУ) програми заходів з розвитку АТ «Укрпошта» та покращення якос­ті послуг поштового зв’язку, зо­крема доставки періодичних дру­кованих видань за передплатою;

– недопущення погіршення строків доставки періодичних друкованих видань;

– створення умов для реаліза­ції української преси вроздріб че­рез стаціонарні та пересувні по­штові відділення;

– інформування передплатни­ків про затверджені строки до­ставки періодичних друкованих видань та порядок вирішення ймовірних питань щодо порушен­ня таких строків з вини АТ «Укрпошта» шляхом розміщення від­повідної інформації у відділен­нях, на сайті АТ «Укрпошта» та у передплатних каталогах;

– гарантування своєчасних роз­рахунків у повному обсязі за уго­дами з видавцями в обумовлені терміни, зокрема за річні та пів­річні передплати.

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський пого­дився з внесеними пропозиціями.

«Ми відстежуємо рівень оплати праці представників кожної про­фесії у складі «Укрпошти» і визна­чаємо, за рахунок яких складових формується цей рівень, – зазначив голова Профспілки працівників зв’язку України Микола Старо­дуб. – Тому тільки для листонош та операторів у процесі передпла­ти і доставки будуть використані додаткові кошти, отримані за ра­хунок збільшення тарифів. Слід зазначити, що тих коштів, які «Укрпошта» всі роки отримує від передплати, вистачає лише на 25– 30% необхідних для збільшення посадових окладів. Справа в тому, що частка доходів від передплати становить десь 10–15% від загаль­них доходів «Укрпошти». Пропо­ную підтримати рішення про під­вищення тарифів з певними умо­вами, зокрема стосовно підвищен­ня оплати праці листоношам та операторам «Укрпошти».

Обговорення внесеного на роз­гляд робочої групи питання за­вершилось прийняттям рішення рекомендувати СПО об’єднань профспілок підтримати про­єкт наказу Мінінфраструктури «Про затвердження тарифів на приймання та доставку вітчиз­няних періодичних друкова­них видань за передплатою» з внесеними на робочій групі до­датковими умовами до нього.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 


ЛІСОВИКИ ОБРАЛИ ЛІДЕРА

З акарпатська обласна організація профспіл­ки працівників лісо­вих галузей у звітно­му періоді успішно вирішувала питання соціаль­но-економічного захисту пра­цюючих, а також проблеми, що виникали. В усіх трудових ко­лективах укладено колективні договори, не було нещасних ви­падків на виробництві, приді­лялася увага питанням охоро­ни праці і техніки безпеки. Ро­дзинкою галузі стало проведен­ня міжнародного футбольного турніру пам’яті героїв-лісору­бів Івана Чуси та Василя Шор­бана. Про все це йшлося на об­ласній звітно-виборній конфе­ренції галузевої профспілки.

У роботі конференції взяв участь і виступив голова Закар­патської облпрофради Володи­мир Фленько.

СЕРГІЙ БАРАНЧИКОВ,

ПРЕС-ЦЕНТР ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛПРОФРАДИ

29.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання