« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

АКТИВНА МОЛОДЬ – СИЛЬНА ПРОФСПІЛКА

АКТИВНА МОЛОДЬ – СИЛЬНА ПРОФСПІЛКА

П ід таким гаслом у рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Міжнародним бюро праці на базі Навчаль­но-методичного центру Феде­рації профспілкових органі­зацій Чернігівської області 9 вересня стартував регіо­нальний навчальний тренінг для молодих профспілкових активістів «Активна молодь – сильна профспілка».


Захід проводився для моло­дих профспілкових активістів Вінницької, Житомирської, Ки­ївської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської об­ластей та м. Києва за сприяння проєкту МОП «Інклюзивний ри­нок праці для створення робо­чих місць в Україні».

Учасники заходу протягом 3 днів навчання у форматі тре­нінгів, панельних дискусій, ді­лових ігор опановували тонкощі профспілкової роботи, відшлі­фовували навички спілкування з людьми, підвищували свій професійний рівень у питаннях органайзингу, застосування но­вих інформаційних технологій.

Із словом до присутніх звер­нулися заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, керівник де­партаменту профруху та зв’язків з громадськими органі­заціями апарату ФПУ Лариса Ровчак, голова ФПО Чернігів­ської області Ігор Москаленко та голова Молодіжної ради ФПУ Володимир Ворох.

Виступаючи перед слухача­ми тренінгу, заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий наголо­сив на важливості освітніх се­мінарів і тренінгів у складний період нинішньої боротьби профспілок за збереження тру­дових прав працівників та про­ти наступу влади на права профспілок. У цій боротьбі важливою силою є компетент­ні й високопрофесійні проф­спілкові працівники та акти­вісти, готові до колективних і солідарних дій, протестних ак­цій. А правова підготовка, фа­хові знання і висока освіче­ність профспілкового активу та молоді виступають головни­ми чинниками ефективності й результативності роботи проф­спілкових організацій. Саме системне профспілкове на­вчання задає вектор подальшо­го розвитку профспілок, поси­лює їх інтелектуальний і ка­дровий потенціал, формує на­вички і вміння діяти в сучас­них умовах.

Голова ФПО Чернігівської області Ігор Москаленко у сво­єму виступі підкреслив важли­вість подібних тренінгів, а та­кож потребу в реформуванні профспілкового руху, зазна­чивши, що саме молодь має стати рушійною силою цього процесу. «Необхідно вдало по­єднати два покоління проф­спілкових лідерів, досвід з іні­ціативністю молодих. Потріб­но якісно готувати молодих профспілковців, підвищувати їх професійні компетенції та сприяти їх розвитку. Тож такі тренінги дуже необхідні», – за­значив він.

Водночас лідер Чернігів­ських профспілок закликав мо­лодих профспілковців взяти активну участь у виборчій кампанії 2020 від тих політич­них сил, які сповідують проф­спілкову ідеологію щодо за­хисту інтересів найманих пра­цівників.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

ФПУ БОРЕТЬСЯ ЗА СПРОЩЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Д о Федерації проф­спілок України надходять звер­нення від член­ських організацій стосовно внесення змін до законопроєктів із спрощен­ня державної реєстрації профспілок, їх організацій та профоб’єднань.


Щодо змін до бухгалтерської профспілкової звітності, то це питання потребує внесення змін до двох законів України. Дійсно, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усу­нення технічних та логічних не­узгодженостей у податковому законодавстві» від 16.01.2020 № 466, який набрав чинності 23.05.2020, внесено зміни до абза­цу 9 пункту 46.2 статті 46 щодо подання неприбутковими орга­нізаціями звіту про використан­ня доходів (прибутків) та річної фінансової звітності.

Враховуючи зазначені зако­нодавчі зміни, Спільний пред­ставницький орган репрезента­тивних всеукраїнських об’єднань профспілок звернувся до Комітету Верховної Ради Укра­їни з питань фінансів, податко­вої та митної політики, Мініс­терства фінансів України з ар­гументованою пропозицією про внесення змін до Податко­вого кодексу України щодо зві­тування профспілковими орга­нізаціями тільки у разі пору­шень пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу. Із цими пропозиціями виступив народ­ний депутат України Вадим Ів­ченко 14 липня 2020 року під час розгляду парламентом проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабі­нету та спрощення роботи фі­зичних осіб – підприємців».

У відповідь на профспілкові пропозиції Комітет з питань фі­нансів, податкової та митної по­літики повідомив, що позицію СПО профспілок буде доведено до відома народних депутатів України – членів Комітету, які є суб’єктами права законодавчої ініціативи, для використання у законотворчій роботі.

Водночас Федерацією проф­спілок України напрацьовано пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про бух­галтерський облік та фінансо­ву звітність в Україні» в части­ні звільнення профспілок та їх об’єднань від складання та по­дання фінансової звітності, а саме до статей 11 (Загальні ви­моги до фінансової звітності) та 14 (Подання та оприлюднен­ня фінансової звітності).

Фахівці Федерації профспі­лок України продовжують бо­ротьбу за реформування подат­кового законодавства, зокрема в частині оподаткування не­прибуткових організацій та фі­зичних осіб.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

22.09.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання