« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

На Харківщині планують створити промисловий кластер

На Харківщині планують створити промисловий кластер

14 серпня відбув­ся другий етап пер­шого в історії Все­українського з’їзду авіабудівників.

О рганізатори з’їзду – Асоціа­ція підпри­ємств авіацій­ної промисло­вості «Укравіапром», Об’єднання організацій робо­тодавців авіаційної промисло­вості України та Профспілка авіабудівників України за під­тримки Харківської обласної державної адміністрації.

У роботі з’їзду взяли участь віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Украї­ни Олег Уруський, голова Хар­ківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер, керівники підприємств, народ­ні депутати України, Герої України та ін.

У своєму виступі голова Харківської облдержадміні­страції Олексій Кучер зазна­чив, що рішення про створен­ня Міністерства з питань стра­тегічних галузей промисло­вості України і призначення Олега Уруського на посаду віцепрем’єр-міністра вселяє надію, що промисловість і авіабудування почнуть своє відродження. Він висловив сподівання на створення в ре­гіоні відповідного кластеру.

Звертаючись до присутніх, очільник Харківщини зазначив, що після першого етапу Всеукраїнського з’їзду авіабудівни­ків, який пройшов понад місяць тому, Харківська область при­вернула увагу до проблем авіабудівни­ків усієї країни. «За мі­сяць було створено профільне міністерство, сьогодні в нас фактично є віцепрем’єр-міністр з промисловості, ми приймали Прем’єр-міністра України, і пер­шим підприємством, яке він відвідав, був наш авіаційний за­вод, – розповів Олексій Кучер. – Ми обговорили з Денисом Анатолійовичем нашу авіацій­ну галузь, він покладає великі сподівання на новостворене мі­ністерство».

Окрім цього, голова облдержадміністрації зазна­чив, що під час візиту на Хар­ківщину Голови Верховної Ради України Дмитра Разум­кова основним питанням обго­ворення також було відро­дження промисловості, зокре­ма авіабудівних підприємств. Одна з пропозицій стосува­лась змін у законодавстві, що дозволять створити на Харків­щині промисловий кластер.

Віцепрем’єр-міністр Олег Уруський зауважив, що вболі­ває за авіаційну галузь, за від­родження промисловості. Адже авіабудування має бути обличчям нашої країни. В 90-ті роки ця галузь мала високий науково-виробничий потенці­ал, але внаслідок безсистемно­го підходу до управління нею у попередні роки було зроблено «крок уперед і два кро­ки назад».

Президент АТ «Мо­тор Січ» В’ячеслав Богус­лаєв висловив сподівання, що наразі голос промисло­вості буде почуто. Він розкритикував політику НБУ, спрямовану на блокування на­дання банками кредитів під до­ступні відсотки, як це робиться в більшості країн світу.

Президент ДП «Антонов» Олександр Лось порушив пи­тання щодо імпортозаміщення і запропонував невідкладно за­лучити Харківське виробниче авіаційне виробництво до кооперації та спільного виготов­лення літаків АН-178. «Це пер­ший імпульс для запуску робо­ти на підприємстві, – сказав він. – У майбутньому, коли ми пере­йдемо до освоєння літака АН- 188, можна буде повністю пере­дати виробництво АН-178 Хар­ківському підприємству». Крім того, Олександр Лось поінфор­мував про значні напрацюван­ня у співпраці з Туреччиною.

Голова правління ПАТ УкрНДІАТ Георгій Кривов розпо­вів про проєкт Державної про­грами розвитку галузі у 2021– 2030 роках. «Ми маємо відста­вання в інноваційному розви­тку через відсутність такої програми», – зазначив він.

Голова ради директорів АТ «Дніпропетровський агрегат­ний завод» Євген Морозенко запропонував створити цільо­вий фонд з метою фінансуван­ня авіації.

На завершення делегати од­ностайно ухвалили відповід­ний проєкт рішення з’їзду.

ПРОФСПІЛКА АВІАБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ

  • ПРЯМА МОВА

Олег Уруський, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України:

«Дві високотехнологічні галузі України – це авіапром та аерокос­мічна галузь. Ми їх об’єднаємо в єдиний Державний холдинг «Аерокосмічна холдингова компа­нія «Аерокосмічні системи Украї­ни». У ще один холдинг увійдуть наші авіаремонтні підприємства, наступний холдинг – «Ракетно- космічний центр «Південний».

Олексій Кучер, голова Харківської обласної державної адміністрації:

«Ми своїм харківським регіональ­ним колективом уже працюємо над тим, щоб у нашому регіоні був створений промисловий кластер. Нещодавно Харківську область відвідав спікер парламенту, йому передано законопроєкт, над яким працювали наші вчені та юристи, задля створення на території регі­ону особливої зони. Думаю, якщо ми й надалі будемо так потужно рухатись, то в нас усе вийде».

 

Прем’єр-міністр України відвідав ХДАВП

13 серпня Прем’єр-міністр України Де­нис Шмигаль відвідав Харківське дер­жавне авіаційне виробниче підприєм­ство (ХДАВП), де провів робочу нараду.

У часть у нараді взяли віцепрем’єр- міністр – мі­ністр з питань стратегічних галузей промис­ловості Олег Уруський, мі­ністр інфраструктури Вла­дислав Криклій, заступники міністра з питань стратегіч­них галузей промисловості Віталій Немілостівий та Та­рас Коваленко, президент Асоціації «Укравіапром» Ві­ктор Попов, голова Профспіл­ки авіабудівників України Ярема Жугаєвич, генераль­ний директор ХДАВП Сергій Задорожний, президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богус­лаєв, генеральний директор «Української авіабудівної компанії» Андрій Чабанов, керівники підприємств галу­зі, експерти.

У своєму виступі Денис Шмигаль зазначив, що про­блеми ХДАВП існують дав­но, «тому ми приїхали, щоб знайти спільні рішення». За його словами, спільно з Мі­ністерством фінансів буде за­тверджено план санації та розвитку підприємства, що дасть йому змогу відкрити замовлення, отримувати ко­шти та витрачати їх на заку­півлю комплектацій і будів­ництво нових літаків. «На­ступний етап – це розвиток програми сприяння експор­ту. Ми обговорили законо­давчі зміни, які необхідно здійснити. А також шляхи фінансування, необхідні для того, щоб підприємство пра­цювало. Наприклад, планує­мо зробити замовлення двох літаків наступного року, щоб підприємство розвивалося, пла­тило податки та створювало робочі місця», – підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль відзна­чив важливість авіаційних підприємств для української економіки. За його словами, одне робоче місце на авіабу­дівному заводі створює 50 ро­бочих місць у суміжних галу­зях, які забезпечують комп­лектацію та сервісні послуги. «Такі підприємства, як ХДАВП, мають бути симво­лом відродження власної промисловості в Україні. Крок за кроком ми будемо здійснювати заходи, аби під­приємство мало перспективи розвитку», – наголосив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль додав, що за підсумками наради буде створено робочу групу, яка за два-три тижні напрацює не­обхідні для вирішення про­блем галузі підходи.

Віцепрем’єр-міністр Олег Уруський зазначив, що най­ближчим часом передбача­ється трансформація ДК «Укроборонпром», у резуль­таті якої буде утворено дві керівні холдингові компанії. Одна з них зосередиться на функціях оборонних галузей, інша опікуватиметься авіа­цією та космічною галуззю.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій додав, що за дорученням Президента й Прем’єр-міністра й на вико­нання рішення Уряду мініс­терство підійшло до етапу розробки стратегії авіації, центром якої буде авіабудів­ництво. Також у планах Уря­ду – створення національного авіаперевізника. «Модель пе­редбачає, що до регіональних перевезень залучатимуться літаки виробництва «Анто­нов». Тож авіакомпанія змо­же надавати якісні послуги й водночас бути конкурентною на рівні регіональних та між­народних пасажирських пе­ревезень, максимально залу­чаючи потужності нашої авіабудівельної галузі», – до­дав Владислав Криклій.

ПРОФСПІЛКА АВІАБУДІВНИКІВ УКРАЇНИ

30.08.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання