« на головну 23.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Профспілки вимагають від уряду зупинити просування законопроєкту «Про працю»

Профспілки вимагають від уряду зупинити просування законопроєкту «Про працю»

Голова Федерації проф­спілок України Григорій Осовий надіслав листа Прем’єр - міністру Укра­їни Денису Шмигалю та міністру розвитку еко­номіки, торгівлі та сіль­ського господарства Іго­рю Петрашку з вимогою зупинити повторно на­правлений на погоджен­ня СПО профспілок сум­нозвісний законопроєкт «Про працю» як такий, що суперечить Консти­туції України й актам міжнародного права.

М іністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господар­ства України надіслано на погодження СПО об’єднань профспілок в одноден­ний строк проєкт Закону України «Про працю», який був відклика­ний з Верховної Ради України через відставку уряду Олексія Гончарука.

СПО об’єднань профспілок, ви­знаючи необхідність реформуван­ня трудового законодавства, не по­годив законопроєкт, оскільки той не зазнав жодних змін у порівнян­ні з відкликаним.

Нагадуємо, що неоліберальний законопроєкт «Про працю» отримав негативну оцінку не лише профспі­лок, а й Міжнародного бюро праці, провідних національних наукових установ, закладів освіти та експер­тів трудового права. Також він отри­мав негативну оцінку більшості ко­мітетів Верховної Ради України, зо­крема Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

З огляду на зазначене, Спільний представницький орган репрезен­тативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національно­му рівні, який представляє 7 млн працівників, вимагає від Кабінету Міністрів України зупинити про­сування законопроєкту «Про пра­цю» як такого, що суперечить Кон­ституції України, актам міжнарод­ного права, ратифікованим Украї­ною, та директивам Європейського Союзу.

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ФПУ

 

Григорій Осовий: «Не складаємо зброї! Діємо єдиним фронтом!»

«Ми не проти реформ і також вважаємо, що з урахуванням сучасних реалій трудо­ве законодавство потребує удосконален­ня та осучаснення.


Тим більше, у секторах так званої нетипової за­йнятості, які з’явились останніми роками. Це і цифрові платформи, і на­домна праця, і фріланс тощо. Ми переконані, що працівники, які там заді­яні, потребують захисту.

Тому Федерація проф­спілок України і Спіль­ний представницький ор­ган об’єднань профспілок не знімають з порядку денного питання щодо оновлення трудового за­конодавства.

Профспілки в цьому не є консерваторами, якраз навпаки. Маючи великий досвід у трудовій сфері, ми будемо при формуван­ні нової законодавчої бази вимагати від соці­альних партнерів дотри­мання вимог конвенцій МОП, зокрема тих, що стосуються трудових норм і гарантій для пра­цівників. Важливо, щоб у новому трудовому зако­нодавстві були враховані трудові і соціальні нор­ми, які діють у Євросоюзі, оскільки Україною підпи­сано Угоду про асоціацію з ЄС. Слід нагадати, що у Конституції України (ст. 22) є норма про те, що при розробці нових або вне­сенні змін до чинних за­конів не повинні звужува­тись зміст і обсяг вже іс­нуючих прав громадян. Також ми вважаємо за по­трібне забезпечення ба­лансу між інтересами ро­ботодавців та правами працівників.

Ось я окреслив так зва­ні «червоні лінії», які при напрацюванні нового тру­дового законодавства не повинні перетинатись!

Чи вдасться нам зміни­ти політику цих відносин, розвернути обличчям до людей, час покаже.

Сьогодні профспілки мають підтримку своєї позиції з боку місцевих рад депутатів. Ми бачи­мо, що на обласних сесіях (зокрема, в Одеській та інших областях) депута­ти приймають рішення про відкликання антина­родних законопроєктів, зокрема № 2681 стосовно внесення змін до деяких законодавчих актів Укра­їни (щодо окремих пи­тань діяльності професій­них спілок). Таким чи­ном, і міжнародні струк­тури, і місцева влада та громади перебувають на позиціях захисту людини праці.

Отже, не складаємо зброї, виступаємо й нада­лі єдиним фронтом!»

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Верховна Рада проголосувала за відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року

У ніч на 31 березня Верховна Рада на по­зачерговому засідан­ні ухвалила закон про відкриття ринку зем­лі з 1 липня 2021 року. Фракції партій «Слуга народу», «Європейська солідарність» та «Го­лос» підтримали закон.

З агалом за законопро­єкт проголосували 259 народних депутатів (за 226 мінімально не­обхідних). 24 виступи­ли «проти», 3 – утрималися, 29 – не голосували. Фракція «Слу­га народу» дала 206 голосів «за», 2 виступили «проти», 2 утрима­лися, 3 – не голосували. З «Євро­пейської солідарності» 23 нар­депи проголосували «за», 1 – «проти», 3 – були відсутні.

Відкриття ринку землі та­кож підтримали 5 позафракцій­них депутатів, 4 виступили «проти», 2 – не голосували, 10 – були відсутні. У «Голосі» 13 де­путатів виступили «за», 7 – були відсутні. Група «Довіра» дала 12 голосів, 1 виступив «проти», 4 – були відсутні.

У фракції «Опозиційна плат­форма – За життя» 23 нардепи не голосували, 2 виступили «проти», 19 – були відсутні. По­ловина фракції «Батьківщина» — 12 депутатів — голосували проти відкриття ринку землі, ще 12 нардепів були відсутні. Жодного голосу «за» не дала група «За майбутнє».

Реформа набуває чинності з 1 липня 2021 року; державні та комунальні землі сільськогоспо­дарського призначення не про­даються; до 2023 року землю мо­жуть купувати лише фізичні осо­би-українці, не більше 100 га зем­лі в одні руки; а от чи продавати землю іноземцям — вирішить народ на референдумі; продаж землі росіянам заборонений за будь-яких умов; лише безготівко­вий розрахунок за землю; ділян­ки у 50-кілометровій прикордон­ній зоні не продаються; юридич­ні особи-українці зможуть купу­вати землю лише з 2023 року по 10 тисяч га в одні руки; банки не купуватимуть, а лише брати­муть землю в заставу.

 

 

 

06.04.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання