« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Місія глобальних профспілок оприлюднила підсумки роботи в Україні

Місія глобальних профспілок оприлюднила підсумки роботи в Україні

27 лютого у м. Киє­ві відбулась спільна прес-конференція Єв­ропейської моніторин­гової місії глобальних профспілок, Федера­ції профспілок України та Конфедерації вільних профспілок України за результатами роботи мі­сії в Україні.


Г енеральний секретар Єв­ропейської конфедерації профспілок Лука Вісенті­ні зазначив, що метою їх візиту є вияв солідарнос­ті з профспілками України у за­хисті гідних трудових прав укра­їнських працівників, наголошен­ня на необхідності відкликання законопроєкту про працю № 2708 та розроблення нового трудового законодавства за участю соціаль­них партнерів.

У складі місії працювали гене­ральний секретар ЄКП Лука Вісентіні, заступник генерально­го секретаря МКП Оуен Тюдор, конфедеративний секретар ЄКП Лііна Карр, генеральний секретар Європейської федерації профспі­лок громадського обслуговування Ян Віллем Гудріаан, виконавчий секретар ПЄРР Антон Лєппік, а та­кож голова Чесько-Моравської конфедерації профспілок Джозеф Стредула, заступник міжнародно­го секретаря Чесько-Моравської конфедерації профспілок Богуміл Чап, заступник голови Національ­ної комісії НСЗЗ «Солідарність» Тадеуш Маджрович, старший кон­сультант міжнародного департа­менту НСЗЗ «Солідарність» Роберт Шевчик, Вероніка Колла­рова та Роберт Валасінскі з Об’єднання профспілок Австрії, міжнародний секретар Конфеде­рації профспілок Словаччини Ми­рослав Хайнош.

За час свого перебування в Україні члени місії провели зу­стрічі з міністром розвитку еконо­міки, торгівлі та сільського госпо­дарства України Тимофієм Мило­вановим, головою Комітету Верхо­вної Ради України з питань соці­альної політики та захисту прав ветеранів Галиною Третьяковою, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Людми­лою Денісовою, національним ко­ординатором Міжнародної органі­зації праці в Україні Сергієм Сав­чуком, головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, а також головою Ради Федерації ро­ботодавців України Дмитром Олійником.

«Очевидно існує проблема дові­ри, як між профспілками та уря­дом, так і між соціальними парт­нерами й урядом, і я сподіваюся, що наша місія спромоглася допо­могти подолати цю проблему до­віри, але ми будемо й надалі пиль­но стежити за виконанням обіця­нок, які взяли на себе представни­ки української влади, та будемо дивитися, яким чином вони бу­дуть імплементуватися в реаль­ність», – наголосив глава місії Лука Вісентіні. Він також запев­нив, що європейські профспілки й надалі підтримуватимуть свої членські організації – ФПУ та КВПУ в їх наполегливій боротьбі за права трудящих в Україні.

Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий висло­вив подяку європейським колегам з глобальних профспілок, ЄКП та МКП за активну солідарну під­тримку українських профспілок в їх боротьбі за права працівників, за збереження гарантій діяльності українських профспілок та гідних умов життя і праці громадян України. «Є дві обставини, які спо­нукали нас до запрошення місії в Україну. Першою обставиною було те, що за рівнем забезпечен­ня прав працівників Україна від­несена до п’ятої ризикової групи. Другою обставиною були законо­давчі ініціативи, які останнім ча­сом збурили українську профспіл­кову спільноту нашої країни і не­суть ризики щодо недотримання прав і гарантій українських проф­спілок», – зауважив він.

Під час конференції заступник генерального секретаря МКП Оуен Тюдор повідомив, що неза­баром місія представить громад­ськості звіт своєї роботи в Україні. «Якщо виникне потреба, ми повер­немось», – запевнив він.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Лука Вісентіні, генеральний секретар Європейської конфедерації профспілок:

«Нам удалося не лише озву­чити наші питання, занепоко­єння і вимоги, а й домогтися певних зобов’язань, які дали у Верховній Раді та уряді. Деякі наші зустрічі пройшли у досить напруженій обста­новці. Але врешті-решт, вони визнали необхідність враху­вання зауважень до реформи трудового законодавства, яку планують здійснити в Україні.

Законопроєкт, яким пропону­ється ухвалити новий Трудовий кодекс, розроблявся без на­лежної участі соціальних парт­нерів та залучення їх до роз­робки. Це є неприйнятним. Ми отримали обіцянку й зобов’язання, що ситуація змі­ниться. Наразі вже створена тристороння робоча група. І результати її напрацювань бу­дуть повністю враховані при роботі над трудовим законо­давством».

 

Лука Вісентіні: «Я вважаю, що місія була успішною»

Ексклюзивне бліц-інтерв’ю з Лукою Вісен­тіні, генераль­ним секрета­рем ЄКП та ПЄРР, главою місії глобаль­них профспі­лок, яка працю­вала в Україні 25–27 лютого.

– Р озкажіть про вра­ження від перемовин з представ­никами української влади.

– Вони досить самовпевнені, не рахуються з роллю профспі­лок в Україні і намагаються просувати економічну та полі­тичну модель, яка відрізняєть­ся від тієї, яка існує в ЄС. Тим не менш, я вважаю, що місія була успішною, в тому розумін­ні, що ми отримали конкретні запевнення, виконання яких бу­демо відслідковувати і відпо­відно реагувати.

– Яке враження на Вас справили українські проф­спілки, чи достатньо актив­но вони відстоюють права працівників?

– Я думаю, що вони є дуже ак­тивними та дуже відданими справі, можуть мобілізуватися навколо спільної ідеї та чітко продемонстрували, що в Україні існує солідарність, і завдяки цьому вони можуть швидко мо­білізувати працівників. Тепер нам потрібно спільно викорис­товувати можливості, щоб ре­ально впливати на процеси, тому що зараз у робочій групі розпочалася дискусія щодо зміс­товного наповнення, і дуже важ­ливо, щоб профспілки були до­статньо сильними, мали нашу юридичну та політичну під­тримку, та змогли задати пере­говорам правильний напрямок, який приведе до належних змін у трудовому законодавстві, а по­тім у законодавстві про проф­спілки. Зараз дуже важливо від­слідковувати наступні дії, щоб домогтися результатів. Можли­вості мобілізації вражаючі, але важливо продовжувати чинити тиск на владу для отримання не­обхідних результатів.

– Яким Ви бачите подаль­ший розвиток ситуації з ре­формуванням трудових від­носин?

– Ви знаєте, Європейська кон­федерація профспілок обгово­рює з Європейською комісією стан трудових відносин не тіль­ки у країнах - членах ЄС, ми та­кож обговорюємо ситуацію в усіх країнах, які мають угоди про асоціацію з ЄС, країнах - кан­дидатах у члени ЄС. Для нас важливо створити однакові со­ціальні умови в усіх країнах, які оточують Європейський Союз, адже коли ми захищаємо права українських працівників, ми тим самим відстоюємо також права німецьких, італійських, французьких працівників. Ми всі разом, на одному кораблі, і ми повинні гарантувати, що від­буватимуться реальні процеси зближення. Поки буде існувати соціальний демпінг, несправед­лива конкуренція, будуть страж­дати всі працівники в Європі. Тому ми повинні бути єдиними, і це пріоритет для ЄКП.

– Що потрібно, на Вашу думку, зробити українським профспілкам у цій ситуації?

– Ви маєте продовжувати бо­ротьбу, переговори та дискусії з органами влади, щоб забезпечи­ти досягнення бажаних резуль­татів. Ви також повинні спря­мувати ваші зусилля на зміну економічної моделі, тому що ми бачимо, Україна йде іншим, хибним, шляхом, порівняно з тим, який пройшли інші країни Східної Європи – шляхом неолі­бералізму, турбокапіталізму, відсутності правил, збагачення олігархії. Це абсолютно хибний шлях. Він зруйнує не тільки права людей, а й зрештою, еко­номіку України. Ми дуже хоті­ли б, аби в Україні розбудовува­лася модель соціальної ринко­вої економіки, і це також важ­ливо, як реформа трудового за­конодавства. Якщо вдасться змінити модель економічного розвитку, то й захищати права працівників буде легше.

– Вам сподобалося в Києві, ще приїдете?

– Звичайно! Але в мене, на превеликий жаль, було дуже мало часу, щоб оглянути його, я повинен ще повернутися.

РОЗМОВЛЯВ ЮРІЙ РАБОТА

 

 

09.03.2020ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання