« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

«Профспілкова молодь: твори своє майбутнє»

«Профспілкова молодь: твори своє майбутнє»

Саме під такою назвою 11–13 грудня пройшов перший Всеукраїнський молодіжний форум, що об’єднав 60 кращих молодих профспілкових лідерів та активістів з усіх куточків України.

З ахід проведено Федера­цією профспілок Украї­ни за ініціативи Моло­діжної ради ФПУ та під­тримки представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Украї­ні у гостинному Навчально-мето­дичному центрі Федерації проф­спілкових організацій Чернігів­ської області.

Відкрили молодіжний форум за­ступник Голови ФПУ Олександр Шубін, голова комісії Ради ФПУ з питань роботи з молоддю Василь Андреєв, голова Молодіжної ради ФПУ Володимир Ворох, голова Фе­дерації профспілкових організацій Чернігівської області Ігор Моска­ленко та проєктний координатор Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні Катерина Ярмолюк–Крьок.

Під час привітання учасників фо­руму найактивніших членів Моло­діжної ради ФПУ було відзначено Подякою Голови ФПУ та Почесною грамотою ФПУ.

До участі в заході долучилися представники Міністерства освіти і науки України, а також народний депутат України Олег Семінський, який у своєму виступі зазначив, що представникам влади необхідно по­стійно особисто зустрічатися з мо­лоддю та спілкуватися, аби розумі­ти її головні проблеми − і тільки так в Україні буде формуватися якісна молодіжна політика.

У рамках форуму було проведено панельні дискусії щодо державної молодіжної політики нової влади, захисту прав молоді через профспіл­ки, досвіду роботи з профспілковою молоддю на прикладі кейсів окре­мих членських організацій ФПУ, проблем функціонування молодіж­них рад в членських організаціях.

Також проведено сучасні тренін­ги з питань інформаційного арсена­лу профлідера, модернізації роботи профспілок, техніки ефективного управління профспілковою органі­зацією в умовах змін, впроваджен­ня Менеджменту 3.0 у профспілкову діяльність.

Цікавинкою програми форуму стало інтерактивне спілкування у форматі «живої бібліотеки», де «живі книги» розповідають про свій пройдений життєвий шлях, плани на майбутнє, цікаві історії з життя, надають рекомендації для майбут­нього покоління.

Делегатами Всеукраїнського мо­лодіжного форуму схвалено Резо­люцію, в якій окреслено основні на­прями роботи з молоддю в проф­спілках, зокрема залучення моло­дих людей до активної реалізації проєктів, впровадження сучасних інформаційних технологій у діяль­ність профспілок, створення банку молодіжних ініціатив. Також учас­ники форуму звернулись до Федера­ції профспілок України, її член­ських організацій із закликом вне­сти зміни до статутів щодо пред­ставництва молоді у виборних орга­нах пропорційно до загальної чи­сельності молоді у профспілці, об­межити вік до обрання на виборні посади, передбачити фінансування діяльності молодіжних рад (комі­сій) на всіх рівнях профспілкових організацій.

Під час форуму прийнято Звер­нення до Президента України та Вер­ховної Ради України щодо позиції категоричного неприйняття «лібе­рального» підходу у трудовому зако­нодавстві та з вимогою забезпечення процесу розробки нової редакції Тру­дового кодексу шляхом обговорення з профспілками, роботодавцями, експертним середовищем, громадян­ським суспільством з урахуванням міжнародних стандартів та провід­ної європейської практики.

Наприкінці заходу всі учасники отримали відповідні сертифікати, а також заряд натхнення на подаль­ший розвиток молодіжного проф­спілкового руху.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФСПІЛКОВОГО РУХУ

ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

 

Нові виклики і загрози профспілковому руху

Профспілки України мають об’єднати свої зу­силля задля недопущення прийняття лібе­рального трудового законодавства та низки ін­ших негативних законодавчих змін щодо прав профспілок, їх організацій та профоб’єднань. Про це йшлося на черговому засіданні Президії Федерації профспілок України, що відбулось 18 грудня у столичному Будинку профспілок.

У виступах членів Президії ФПУ за­значалося, що на виконання поста­нови Ради ФПУ «Про загрози і виклики проф­спілковому руху та завдання ФПУ, її членських організацій у сучасних умовах» ФПУ, її членськими організаціями проведено низку заходів, спря­мованих на захист прав та ін­тересів працівників в умовах реформ і соціально-економіч­них змін у державі.

Зокрема, активна і жор­стка позиція тисяч освітян не дозволила прийняти у жовтні ц.р. законопроєкт, який би об­межував їх права на належну оплату праці. Наполеглива і принципова позиція ФПУ про­тягом останніх місяців не до­зволила нівелювати штрафи для роботодавця за прийом на роботу працівників без оформлення трудових відно­син. До активних переговорів з відстоювання прав спілчан вдавалися протягом останніх місяців всеукраїнські проф­спілки працівників держав­них установ, освіти, охорони здоров’я, вугільної галузі, хі­мічних та нафтохімічних га­лузей промисловості тощо. До масових акцій вдавалися профспілки працівників агро­промислового комплексу, атомної енергетики, вироб­ничників і підприємців.

Під час всеукраїнської акції протесту 14 листопада ц.р. профспілками висунуто вимо­ги до Верховної Ради України та Уряду щодо підвищення розмірів основних державних соціальних стандартів та га­рантій, а також забезпечення у держбюджеті законодавчо ви­значених видатків на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, стипендіальне забезпе­чення студентів, розвиток прі­оритетних галузей економіки.

Варто також зазначити, що профспілки України зіткнули­ся з новими, значно небезпеч­нішими загрозами своїй ді­яльності, що ініціюються но­вою владою та підтримуються «монобільшістю» парламен­ту. Стосується це, насамперед, прийнятих змін до низки зако­нів, якими обмежено права держслужбовців і працівників бюджетної сфери при їх ви­вільненні, руйнування спро­щеної системи оподаткування для малих підприємців, намі­рів реформувати систему соці­ального страхування шляхом посилення впливу державних органів на її управління, а та­кож ініціатив щодо демонта­жу системи державних соці­альних стандартів і держав­них гарантій для громадян, зміни методології розрахунку прожиткового мінімуму, який би зменшував його величину. Масова приватизація великих державних підприємств несе потенційну загрозу ліквідації профспілкових організацій у них. Не полишила влада про­типравних зазіхань на проф­спілкове майно, як це відбуло­ся із захопленням будівлі За­карпатської обласної ради профспілок.

Попри заперечення профспі­лок та негативну оцінку міжна­родних інституцій, владою анонсується прийняття лібе­рального трудового закону, який загрожує дискримінацією найманих працівників, нівелю­ючи права профспілок, їх орга­нізацій та профоб’єднань.

Як зазначалося у виступах членів Президії, усе це вима­гає від профспілок активних наполегливих дій, готовності спілчан активно захищати свої права та права профспілкової організації, в якій вони перебу­вають, а також проведення ши­рокої роз’яснювальної роботи задля посилення мотивації профспілкового членства.

Наголошувалось також на важливості зосередити на­ступного року увагу на широ­комасштабній роботі із залу­чення молоді до профчлен­ства та створення профспіл­кових організацій у секторах економіки, де охоплення членством є низьким.

Значну увагу на засіданні приділено розгляду питання «Про заяви представників ФПУ у складі правлінь фондів соці­ального страхування та Пен­сійного фонду».

Також на засіданні Прези­дії було затверджено основні показники бюджету ФПУ на 2020 рік; розглянуто і прийня­то рішення щодо низки орга­нізаційних питань, зокрема про відзначення у жовтні 2020 року 30-річчя з дня утворення Федерації профспілок Украї­ни, про підсумки Всеукраїн­ського огляду роботи проф­спілок та трудових колекти­вів на кращу організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2019 року, про План роботи ФПУ на I півріч­чя 2020 року.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

29.12.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання