« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Друковані ЗМІ зберігають потенціал і власну аудиторію

Друковані ЗМІ зберігають потенціал і власну аудиторію

Учасники Всеукраїнської наради редакторів газет на тему «Хто захистить українську пре­су?», що відбулась 21 листопада у Будинку профспілок у м. Києві, закликали владу до впровадження державної політики підтрим­ки та розвитку друкованих ЗМІ.

У країнський ін­формаційний простір потре­бує захисту, а місцеві друко­вані ЗМІ – подальшого роз­витку й економічної неза­лежності. На цьому наголо­шувало керівництво Націо­нальної спілки журналістів України та редактори місце­вих газет під час наради, проведеної Прес-центром ФПУ спільно з НСЖУ.

У заході взяв участь та виступив Голова Федерації профспілок України Григо­рій Осовий. Звертаючись до журналістів у День гідності та свободи, профспілковий лідер пригадав події шести­річної давнини, що відбува­лись на столичному майда­ні Незалежності. Григорій Осовий нагадав, що саме Будинок профспілок з пер­ших днів мирного протесту став дахом над головою для його учасників: «Тут розмі­щувався Штаб революції, було налагоджено відпочи­нок, обігрів, надання харчу­вання протестантам, а та­кож медичної допомоги. Об­раз нескореного Майдану асоціювався з Будинком профспілок під час телеві­зійних трансляцій на про­відних вітчизняних кана­лах та за кордоном, демон­струючи велич і незлам­ність національного духу».

Незважаючи на те, що Будинок профспілок було втрачено через пожежу внаслідок трагічних подій у лютому 2014 року, коли на Майдані загинуло багато людей, після Революції гід­ності ФПУ доклала неймо­вірних зусиль, щоб його відбудувати, і сьогодні бу­дівля профспілок є голо­вним профспілковим май­данчиком країни.

Григорій Осовий запев­нив редакторів національ­них і регіональних газет, що профспілки, маючи ве­ликий досвід у вирішенні питань соціально-еконо­мічного захисту людини праці та проведення про­тестних колективних дій, зможуть бути дієвими партнерами у розв’язанні проблем, з якими сьогодні стикаються журналісти друкованих видань. Це і зростання ціни на полігра­фічні послуги, підвищення тарифів на доставку преси, скорочення мережі «Укрпо­шти», несвоєчасна достав­ка газет, брак державної підтримки реформованих ЗМІ та ін. «У вирішенні цих питань ви можете розрахо­вувати на повну нашу під­тримку», – заявив Григорій Осовий.

Про конкретні питання, що турбують людей на міс­цях, розповіли редактор га­зети «Черкаський край» Те­тяна Калиновська, голо­вний редактор газети «Се­лянська газета» Олександр Голуб, редактор херсон­ської газети «Новий день» Анатолій Жупина, голо­вний редактор газети «При­азовский рабочий» (м. Ма­ріуполь) Олена Калайтан, головний редактор ТОВ «Редакція газети «Нова доба» (Тернопільська об­ласть) Василь Тракало, за­ступник головного редак­тора газети «Обрії Ізюмщи­ни» (Харківська область) Микола Калюжний, голо­вний редактор газети «Ві­сник і К» (м. Луцьк) Євген Хотимчук та інші учасни­ки всеукраїнської наради.

Учасники форуму при­йняли Звернення до керів­ництва держави, в якому за­пропонували заходи з під­тримки та розвитку друко­ваної преси в Україні.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • До теми

ФПУ має власний арсе­нал профспілкової пре­си – майже 60 різнома­нітних друкованих ви­дань, що виходять у форматі газет, інформа­ційних бюлетенів, вісни­ків та журналів. Загаль­нонаціональний друко­ваний орган – газета «Профспілкові вісті».

З метою напрацювання алгоритму спільних дій, спрямованих на підви­щення ефективності роботи профспілкової преси, Радою ФПУ прийнято Стратегію ін­формаційної діяльності ФПУ на 2018–2021 роки та відповідні заходи, що нині реалізуються.

Більшість всеукраїн­ських профспілок та те­риторіальних профоб’єднань створи­ли разом з друкованою версією видань власні вебсторінки, адже сьо­годні, в умовах наступу на права працівників і права профспілок, профспілкові ЗМІ пере­творюються на справ­жню зброю у боротьбі за законні права спілчан.

  • Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Ми з великою повагою ставимося до творчої роботи працівників ЗМІ, зокрема друкованих видань, чи­сельність яких, на жаль, щороку скорочується. Ви дійсно робите ін­формаційний продукт, що заслуго­вує на увагу широкої та різної за фахом і політичними уподобання­ми аудиторії, яку представляють профспілки.

Незважаючи на процеси діджита­лізації, запровадження нових ко­мунікаційних технологій в інфор­маційній сфері, газета залишаєть­ся одним з найдоступніших і демо­кратичних засобів, що дає відпо­відь на чутливі для простих людей запитання, які їх турбують у по­всякденному житті. Це особливо важливо у період, коли Україна переживає суспільні трансформа­ції і потребує оперативних та по­деколи нестандартних рішень.

Маючи багатолітній досвід вирішен­ня питань соціально-економічного захисту людини праці, проведення протестних колективних дій, Феде­рація профспілок України зверта­ється до вас із пропозицією більш активно залучати до участі в диску­сіях на шпальтах ваших газет і жур­налів експертів від профспілок, які постійно напрацьовують пропозиції до законодавчих документів, урядо­вих рішень в економічній та соціаль­но-трудовій сферах, використовую­чи власні об’єктивні розрахунки. Ми послідовно здійснюємо захист прав та інтересів працівників у судах, ор­ганах державної влади та органах місцевого самоврядування, відноси­нах з роботодавцями, їх організація­ми і об’єднаннями, і готові поділити­ся своїм конструктивним баченням з читачами ваших видань щодо ши­рокого кола питань з політично не­заангажованих позицій. Тож розра­ховуємо на плідну співпрацю».

29.12.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання