« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Молодь профспілок провела флешмоб на Майдані

Молодь профспілок провела флешмоб на Майдані

7 жовтня на столичному майдані Не­залежності біля Монумента Незалеж­ності України Молодіжною радою Федерації профспілок України прове­дено флешмоб під гаслом «Працює­мо в Україні, будуємо свою державу».


Ф лешмоб приуроче­но до Дня профспі­лок Украї­ни та Всесвітнього дня дій за гідну працю, що відзнача­ється щороку 7 жовтня. Профспілкові активісти цією акцією намагалися при­вернути увагу суспільства до трудових проблем праців­ників, захисту їхніх соціаль­но-економічних прав та ін­тересів, дій профспілок про­ти звуження прав працівни­ків в умовах змін, що відбу­ваються на ринку праці.

Учасники акції вишику­вались із буквами, що скла­дали слова «День дій за гід­ну працю» та «День проф­спілок України».

На імпровізованій сцені перед профспілковими ак­тивістами, які прийшли підтримати молодіжний флешмоб, та перехожими, які із зацікавленням спосте­рігали за акцією, виступили Голова Федерації профспі­лок України, віце-прези­дент Міжнародної конфеде­рації профспілок Григорій Осовий, заступник Голови ФПУ Євген Драп’ятий, голо­ва Молодіжної ради ФПУ Володимир Ворох, члени Молодіжної ради ФПУ, представники членських організацій ФПУ.

Під час заходу на майда­ні Незалежності люди три­мали профспілкові прапори та банери із закликами до влади забезпечити стабіль­ну зайнятість, гідну зарпла­ту, створити нові безпечні й продуктивні робочі місця, легальні трудові відносини, надійний соціальний за­хист, а також вигукували гасла на підтримку закон­них вимог працівників.

На зібранні підтримали заяви, схвалені Президією ФПУ, щодо проекту Трудо­вого кодексу та з нагоди відзначення Всесвітнього дня дій за гідну працю.

Також 7 жовтня до Всесвітнього дня дій за гідну працю та Дня профспілок України Федерація проф­спілок України поширюва­ла інформаційні матеріа­ли поблизу станцій метро «Хрещатик» та «Арсеналь­на», на алеї Героїв Небес­ної сотні.

ОЛЕНА ОВЕРЧУК, «ПВ»

ФОТО АВТОРА

 

Профспілки виступили проти дискримінації прав працівників на користь бізнесу

У Всесвітній день дій за гідну працю активісти Профспілки будівельників України, Профспілки працівників агропромислового комплексу України, Профспілки працівників хімічних та нафто­хімічних галузей промисловості України, Всеукраїнської профспілки виробничників і підприєм­ців та інші пройшли мирною ходою на пікетування до Офісу Президента України.

М ета акції – привер­нути увагу Прези­дента України, всі­єї правлячої коалі­ції до розгляду і прийняття проекту Трудового ко­дексу. Активісти скандували: «Гід­ної праці, гідної оплати!», «Праця – запорука багатої України», «Ро­боту, зарплату, гідне життя!».

Протягом багатьох років проф­спілки боролися за Трудовий ко­декс, який би не підривав, а зміц­нював можливості трудящих у со­ціально-трудових відносинах з ро­ботодавцем у правовій і соціаль­ній державі, якою за Конституці­єю є Україна. Профспілки Украї­ни стоять на позиціях категорич­ного неприйняття в трудовому за­конодавстві підходу дискриміна­ції прав працівників на користь бізнесу, зокрема щодо прийому на роботу без оформлення, збіль­шення тривалості робочого дня, звільнення без попередження, по­годження з профспілками і ви­плати компенсації.

Профспілки мають бути долу­чені до розробки цього докумен­та та представляти голос найма­них працівників – членів проф­спілок. Вони вимагають від вла­ди забезпечити публічність і відкритість процесу розробки нового Трудового кодексу шля­хом широкого обговорення з профспілками, роботодавцями, експертним середовищем, гро­мадянським суспільством з ура­хуванням стандартів Міжнарод­ної організації праці. «У День гідної праці, 7 жовтня, як і кожного дня, ми виступаємо за відстоювання трудових прав працівників, що здобу­ті багатьма поколіннями трудящих», – наголосили учасники акції.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ БУДІВНИЦТВА І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ УКРАЇНИ,

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФСПІЛКА ВИРОБНИЧНИКІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

  • ПРЯМА МОВА

Василь Андреєв, голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України:

«Права найманих працівників мають бути ширшими, оскільки у роботодав­ців завжди більше можливостей для впливу, ніж у робітників. Без гідної зарплати, без гідних умов праці, без можливостей для самореалізації на благо суспільства все більше і більше наших земляків виїжджатимуть за кор­дон. Лише за офіційною статистикою, постійно проживають поза межами України 4 млн наших співгромадян».

Наталія Землянська, голова Всеукраїнської профспілки виробничників і підприємців:

«Профспілки завжди чубляться з робо­тодавцями. Однак, одна справа, коли це наші роботодавці, а інша – транснаціо­нальні гіганти. Новий Трудовий кодекс пишеться саме в їхніх інтересах. Пере­писування трудового законодавства ви­ключно в інтересах транснаціональних корпорацій призведе до фактичного рабства найманих працівників».

 

Галина Третьякова: «Формат роботи з профспілками не зміниться з точки зору проведення соціального діалогу»

7 жовтня у столичному Будинку профспілок відбулась робоча зу­стріч профспілкового активу, ке­рівництва Федерації профспілок України, її членських організацій з головою Комітету Верховної Ради з питань соціальної політи­ки та захисту прав ветеранів Га­линою Третьяковою.

П очинаючи розмову, Голова ФПУ Григорій Осовий акцентував ува­гу на тому, що співробітництво профспілок з парламентарями у питаннях новацій соціально-тру­дового законодавства має тривалий термін та завжди приносило взаємну користь. Отже, в рамках соціального діалогу воно має бути продовжено.

Галина Третьякова запевнила, що техноло­гія співпраці комітету з профспілками на рів­ні попереднього обговорення законопроектів не зміниться. Зокрема, в процесі роботи над новим Трудовим кодексом вже розпочато кон­сультації з громадськими організаціями та профспілками.

У ході обговорення змін до трудового зако­нодавства профспілкові представники акцен­тували увагу на підтримці проекту Трудового кодексу (реєстр. № 1658), який був прийнятий Верховною Радою України минулого скликан­ня в першому читанні, і при його підготовці до другого читання у форматі тристоронньої робочої групи пройшов широке громадське об­говорення та міжнародну експертизу.

Як поінформувала голова профільного пар­ламентського комітету, в проекті нового до­кумента плануються зміни до процедури при­йняття-звільнення найманого працівника, щодо тривалості відпусток, процедури прове­дення страйків тощо. Однак, за її словами, консультації із суспільно значущих питань, таких як розробка та ухвалення нового трудо­вого законодавства, триватимуть і надалі.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

  • ПРЯМА МОВА

Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів:

«Ми не змінюємо формату роботи з проф­спілками і будемо проводити із зазначеного питання консультації так довго, як це буде потрібно для досягнення балансу інтересів сторін. Діалог із профспілками має тривати».

18.10.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання