« на головну 24.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Час для нового Суспільного договору

Час для нового Суспільного договору

Профспілки з усього світу вийшли на вулиці Женеви, вимагаючи відповіді на акту­альні питання захисту прав та інтересів людини праці. У марші та мітингу біля будин­ку ООН взяла участь деле­гація Федерації профспілок України на чолі з Головою ФПУ Григорієм Осовим.

«М и перебуваємо в розпалі перего­ворів, які мо­жуть забезпечи­ти історичний прогрес. Декларація МОП, що встановлює мінімальний рівень прав для всіх працівни­ків, обов’язкові правила, які дозволили б ефективно протидіяти насильству і домаган­ням на роботі, знаходяться на столі. Я впев­нена, що разом з урядами і роботодавцями ми зможемо домогтися їх прийняття», – зая­вила Шаран Барроу.

Профспілки з усього світу зібралися в Же­неві для обговорення історичної столітньої Декларації Міжнародної організації праці (МОП). Переговори між працівниками, робо­тодавцями й урядами спрямовані на встанов­лення правил, що дозволять ефективно боро­тися зі зловживаннями у світі праці.

Делегати з більш ніж 40 країн узяли участь у мітингу на тему: «МОП у ХХІ століт­ті – час для нового суспільного договору». «Від Південної Африки до Швеції, від Коста- Ріки до Нової Зеландії ми рухаємося в одно­му напрямку. Встановлення правил для всіх – це єдиний спосіб уникнути «гонки на дно», в якій ми всі програємо. МОП зіграла вирі­шальну роль у забезпеченні загального про­цвітання шляхом встановлення глобальних трудових стандартів і залучення урядів до відповідальності за їх застосування. Ми на­ближаємо досягнення цієї мети, знаходячи вирішення проблем сьогоднішнього і май­бутнього», – наголосила Шаран Барроу.

МОП почав свій 100-й рік з доповіді про майбутнє праці, яка має назву «Працювати заради кращого майбутнього», в якій викла­дено амбітні пропозиції щодо вирішення за­вдань майбутнього. Організація закликає до активізації суспільного договору на основі Загальної гарантії праці.

Ця універсальна трудова гарантія пови­нна забезпечити всім працюючим, незалеж­но від умов їх зайнятості, основні права осно­воположних принципів МОП (свобода від дитячої та примусової праці, від дискриміна­ції на роботі, свобода асоціацій і колектив­них переговорів), а також право на прожит­ковий мінімум, здорові і безпечні умови пра­ці, контроль робочого часу. «Нам необхідно задіяти потенціал цифрових технологій і ав­томатизації, а також перехід до екологічно стійких засобів виробництва, одночасно вра­ховуючи ризики і виклики цифрових техно­логій, нових бізнес-моделей, які компанії ви­користовують, щоб уникнути відповідаль­ності за робочу силу. Нам необхідно вжити заходів, які б реально вирішили проблеми з гендерним насильством, що лежить в основі постійної нерівності між чоловіками і жінка­ми. Нам необхідно вирішити проблему по­стійно зростаючої нерівності у рівнях дохо­дів і багатства, забезпечивши основні права людей на свободу асоціацій і ведення колек­тивних переговорів, а також повний захист права трудящих на охорону праці та техніку безпеки. Все це можливо, і від вуличних ак­цій до переговорів щодо прийняття обов’язкових норм ми рухаємося разом», – підсумувала Шаран Барроу.

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФПУ

 

«Соціальна справедливість неможлива без вирішення завдання забезпечення гідної праці»

Ключові тези виступу віце-президента Міжнародної конфедерації профспілок, Голови ФПУ Григорія Осового на ранковому засіданні Міжнародної конференції праці 13 червня.

У часть у нинішній Конференції та­кої кількості глав держав і урядів свідчить про ве­личезну роль, яку МОП відіграє в світі праці. Це єдина міжнарод­на організація, де представлені трудящі, які безпосередньо бе­руть участь у виробленні і при­йнятті трудових стандартів.

Не менш важливо й те, що трипартизм і соціальний діа­лог, які є серцевиною МОП, до­зволяють консолідувати зусил­ля урядів, роботодавців і проф­спілок у досягненні спільних головних цілей – забезпеченні гідної праці та соціальної спра­ведливості для всіх.

Варто було б нагадати, що на камені, закладеному в фундамент МОП у 1926 році, було вибито ла­тинський вислів: «Хочеш миру – домагайся справедливості».

Сьогодні, коли розрив між ба­гатими і бідними все більше зрос­тає, постійно погрожуючи новими соціальними заворушеннями, до­сягнення соціальної справедли­вості стає як ніколи важливим. Саме тому генеральний директор МБП заявив, що досягнення соці­альної справедливості буде зали­шатися основним завданням МОП і протягом наступного століття.

Однак без вирішення завдання забезпечення гідної праці соціаль­на справедливість неможлива. Не випадково серед основних Цілей сталого розвитку Організації Об’єднаних Націй на період до 2030 року гідна праця займає важ­ливе місце. Безперечною заслугою МОП є те, що вона активно просу­ває концепцію сталого розвитку в усі країни і на всі континенти.

Хочу подякувати МОП за до­помогу, яку вона надає Україні, що стала на шлях Незалежності. За участю експертів МОП при­йнято законодавчі акти про про­житковий мінімум, оплату праці, соціальний захист, створено ін­ститути інспекції праці, соціаль­ного діалогу та вирішення трудо­вих спорів.

У зв’язку з цим варто згадати, що зачатки цих трудових інститу­тів можна знайти в історії Україн­ської народної республіки, яка, як і МОП, недавно відзначила 100-літній ювілей. Згодом багато було перекреслено комуністич­ним тоталітарним режимом.

Сьогодні Україна, обравши єв­ропейський вектор розвитку, по­слідовно імплементує в націо­нальне законодавство норми ди­ректив ЄС.

Верховенство права, рівень життя в ЄС, розвинена демократія – ось те, що найбільш приваблює наших співгромадян. Люди спра­ведливо вимагають від влади і ро­ботодавців кардинальних змін: викорінення бідності, забезпечен­ня гендерної рівності, гідних зарплат і соціального забезпечення.

У зв’язку з невиконанням узя­тих на себе урядом міжнародних зобов’язань профспілки змушені звертатися до МОП за захистом прав трудящих.

Погодьтесь, що вкрай непри­йнятним у XXI столітті є те, що для виплати заборгованої зарпла­ти українським шахтарям дово­диться перекривати міжнародні магістралі або вдаватися до голо­дування.

Світ праці, що стрімко зміню­ється, вимагає підвищення регу­люючої ролі МОП у всіх процесах на ринку праці. Тож ми вважає­мо, що потрібно посилити контрольні механізми МОП і відпові­дальність за порушення прав працівників.

Поширення нових моделей ве­дення бізнесу, процес автоматиза­ції і цифровізації праці ведуть до зміни самих рамок трудових пра­вовідносин, на основі яких істо­рично будувався соціальний діа­лог. І сьогодні тільки через соці­альний діалог ми зможемо втіли­ти в життя 10 пунктів Рекоменда­цій, вироблених Глобальною ко­місією. Разом узяті вони склада­ють орієнтований на людину по­рядок денний, який ставить лю­дей і роботу, яку вони виконують, у центр економічної політики.

Капіталізм в його нинішніх формах і неоліберальна ідеоло­гія, як стверджують авторитетні дослідники, повністю вичерпа­ли себе. Тому соціальний дого­вір і самі основи Міжнародної організації праці вимагають оновлення.

Ухвалення на Конференції Столітньої декларації про майбут­нє праці, яка покликана втілити в життя ці рекомендації, – лише перший, хоча й важливий крок. Вона, як колись Філадельфійська декларація, повинна стати сучас­ним еталоном прав, справедливос­ті, солідарності й миру, який нале­жить просувати нам усім разом.

Закликаю сторони соціаль­ного діалогу об’єднати зусилля заради досягнення цієї високої мети.

 

21.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання