« на головну 10.12.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1235)
09
Листопад
 
Інтерв’ю
 
ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ

ЮРІЙ БАЛАНЮК: «УЖЕ ЗАРАЗ МИ ПРАЦЮЄМО ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ НАШОЇ КРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Профспілка допомогла отримати пенсійні виплати

Профспілка допомогла отримати пенсійні виплати

У травні ц. р., після чима­лих зусиль, докладених до її справи Яворівською район­ною та Львівською обласною організацією профспілки пра­цівників освіти і науки Укра­їни, директор Яворівського закладу дошкільної освіти № 2 Надія Шишкіна отримала 10 місячних пенсій при виході на заслужений відпочинок.

П ро це ще 5 травня повідомив листом Львівську обласну ор­ганізацію галузевої профспіл­ки, її лідера Марію Яцейко і Ко­місію Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і між­національних відносин, до якої надіслала звернення з цього приводу профспілка, за­ступник міністра соціальної політики. Нада­но роз’яснення, над яким попрацювали мі­ністерство спільно з Пенсійним фондом України, щоб за запитом і наполяганням освітянської профспілки Львівщини, її юрис­тів, Мар’яна Калина зокрема, у правовому руслі вирішити це питання позитивно.

Відповідно до п. 7/1 Прикінцевих поло­жень та ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне стра­хування», ст. 53 Закону України «Про пенсій­не забезпечення», а також Порядку обчислен­ня страхового стажу, затвердженого постано­вою КМУ від 23.11.2011 № 909, Надії Шишкіній зараховано стаж роботи в Яворівському до­шкільному закладі № 2 з 1 січня 2002 до 2 квіт­ня 2018 рр., який, через певні формальності, Пенсійний фонд не враховував. І попри без­ліч особистих звернень – куди тільки пані На­дія не писала, результату не було. Каже, за­вжди знала, що професійна спілка – це сила, яка приходить на допомогу в найскрутніший і найкритичніший момент життя. У цій Яво­рівській дошкільній установі 100-відсоткове членство у громадській профорганізації.

Ще з минулого року працівникам дошкіл­ля, завдяки зусиллям районної галузевої проф­спілки, її голови – депутата райради і водночас голови профільної депутатської комісії Ярос­лави Кобиці, розумінню й повазі до вчителя, вихователя всього депутатського корпусу ра­йону, працівникам дошкільних закладів ви­плачують 10-відсоткову надбавку до зарплати. В цьому районі члени профспілки поінформо­вані про діяльність своєї профорганізації усі­ма доступними засобами комунікації і проф­спілковими мас-медіа, газета «Життя і праця» надходить в усі первинні профорганізації, спілчани знають про величезну аналітично- організаційну, правову роботу освітянської профспілки. А вона не обмежується лише ма­теріальною допомогою чи різдвяними пода­рунками. Підвищення зарплати, соціальні по­правки до законів, захист прав освітянина в судах і різних державних установах – заслуга профорганізації. Ситуація з керівником Яво­рівського дитсадка – лише один штрих індиві­дуальної роботи організації на фоні копіткої загальнодержавної, яка не під силу окремому працівникові, навіть керівникові.

«Разом ми – сила» для понад 90% спілчан освітянської профспілки Яворівщини не по­рожні слова. Їх наповнює особистісний фак­тор профлідерів району й області, обирають достойних і в лідери своїх первинок. У райо­ні цьогоріч стартує звітно-виборна кампа­нія освітянської профспілки.

ОЛЬГА ЛОБАРЧУК


Поновлено право працівників освіти на пенсію за вислугу років

4 червня Конституційний Суд України ухвалив Рішення № 2-р/2019 щодо відповідності Конститу­ції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про пенсійне забезпечення».

Ц им рішенням Кон­ституційний Суд України визнав та­кими, що не відпо­відають Конститу­ції України (є неконституційни­ми), положення пункту «а» ст. 54, ст. 55 Закону України «Про пен­сійне забезпечення» від 5 листо­пада 1991 року № 1788–ХІІ із зміна­ми (далі – Закон 1788), внесеними законами України «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України щодо пенсійного за­безпечення» від 2 березня 2015 року № 213-VIII, «Про внесення змін до деяких законодавчих ак­тів України» від 24 грудня 2015 року № 911-VIII.

Конституційний Суд України зазначає, що зміни у сфері пен­сійного забезпечення мають бути достатньо обґрунтованими, здій­снюватися поступово, обачно й у заздалегідь обміркований спосіб, базуватися на об’єктивних крите­ріях, бути пропорційними меті зміни юридичного регулювання, забезпечувати справедливий ба­ланс між загальними інтересами суспільства й обов’язком захища­ти права людини, не порушуючи при цьому сутності права на соці­альний захист.

У Рішенні зазначається, що Законом № 911 встановлено як до­даткову умову для призначення пенсії за вислугу років досягнен­ня певного віку окремим катего­ріям працівників, зокрема досяг­нення 55 років для працівників освіти, охорони здоров’я та соці­ального забезпечення.

Статтею 51 Закону № 1788 пен­сії за вислугу років встановлю­ються окремим категоріям гро­мадян, зайнятих на роботах, ви­конання яких призводить до втрати професійної працездат­ності або придатності до настан­ня віку, що дає право на пенсію за віком.

Ідеться про роботи, які ма­ють безпосередній вплив на здоров’я працівника і можуть призвести до втрати професій­ної працездатності (здатності виконувати роботу за професі­єю) до настання віку, що дає право на пенсію за віком.

Таким чином, втрата профе­сійної працездатності або при­датності не пов’язана з досяг­ненням працівником певного віку, тому не може бути умовою для призначення пенсії за ви­слугу років.

Конституційний Суд Украї­ни виходить з того, що встанов­лення як додаткової умови для призначення пенсії за вислугу років досягнення віку 55 років для осіб, зазначених у пунктах «е», «ж» ст. 55 Закону № 1788, ні­велює сутність права на соці­альний захист, не відповідає конституційним принципам со­ціальної держави та суперечить положенням ст. 1, 3, ч. 3 ст. 22, ст. 46 Основного Закону України.

У Рішенні КСУ зазначається також, що законодавець, зрівняв­ши вік виходу на пенсію для чоло­віків і жінок, зайнятих на відпо­відних роботах, що пов’язані із шкідливим впливом на здоров’я та призводять до втрати професій­ної працездатності або придатнос­ті до настання віку, що дає право на пенсію за віком, скасував спеці­альні гарантії щодо охорони праці і здоров’я жінок та встановлені спеціальні умови набуття права на пенсію за вислугу років.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.

ЮРИДИЧНИЙ ВІДДІЛ ЦК ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

 

21.06.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

02.12.2023 18:55

02.12.2023 18:54

02.12.2023 18:52

02.12.2023 18:49

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання