« на головну 22.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Головне – збереження трудового потенціалу України

Головне – збереження трудового потенціалу України

  Досягти цієї благородної мети можливо в тісній співпраці соціальних партнерів – профспілок, влади і роботодавців. Про це йшлося під час прес-конференції в інформаційному агентстві «Укрінформ», що відбулась 25 квітня та була присвячена Всесвітньому дню охорони праці.

Д о журналіс­тів зверну­лись голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега, гене­ральний директор Ди­ректорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціаль­ної політики України Юрій Кузовой, мене­джер проекту ЄС–МОП «Зміцнення адміні­страції праці з метою покращення умов пра­ці і подолання незаде­кларованої праці» Ан­тоніу Сантуш, націо­нальний координатор цього проекту Софія Литвин, голова Проф­спілки працівників державних установ України Юрій Піжук, а також Голова СПО ре­презентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на націо­нальному рівні, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

У промовах наголо­шувалося на тому, що саме профспілки, Держпраці і роботодав­ці повинні спільно про­сувати концепції гідної праці в Україні. На сьо­годні існує нагальна необхідність розро­блення та реалізації та­кої політики у сфері охорони праці, яка б за­безпечила встановлен­ня нормативів і пара­метрів безпеки праці, визнаних міжнарод­ною спільнотою, що б звело до мінімуму ри­зики травмування і професійного захворю­вання на робочих міс­цях, а також здійснен­ня заходів з відновлен­ня втраченого здоров’я працівників.

За даними Держком­стату, протягом остан­ніх років понад 1,5 млн людей працювали в ан­тисанітарних умовах збільшеної забрудне­ності повітря на робо­чому місці хімічними речовинами, пилом, пе­ревищення рівнів шуму та вібрації, важ­кості та напруженості праці. Загалом в усіх галузях економіки 70,6% підприємств не відповідають вимогам санітарного законодав­ства.

Одним з механізмів запобігання впливу шкідливих факторів на робочих місцях було названо адаптацію ві­тчизняного законодав­ства до вимог ЄС. Діє­вий інструмент уперед­ження нещасних ви­падків на робочих міс­цях – колективний до­говір, де серед іншого прописані заходи з охо­рони праці на конкрет­ному підприємстві.

Також було вислов­лено вдячність пред­ставникам та коорди­наторам Міжнародної організації праці за ре­алізацію у співробітни­цтві з Держпраці між­народних проектів в Україні та за підтрим­ку пропозицій ФПУ щодо розвитку безпеч­ної праці.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Григорій Осовий, Голова СПО об’єднань профспілок, Голова Федерації профспілок України:

«Профспілки вимагають від роботодав­ця не економити на здоров’ї працівни­ка. Головне – зберегти трудовий потен­ціал країни, і робота в цьому напрямі об’єднує всі сторони соціального діало­гу. Національним законодавством ви­значено право громадян на безпечні і здорові умови праці, але не повною мі­рою забезпечено їх дотримання та від­сутні ефективні механізми реалізації».

Роман Чернега, голова Державної служби України з питань праці:

«Безпечні та здорові умови праці – це наше стратегічне завдання. Імплементація низки директив з охорони праці та впровадження наступних є свідченням того, що ми інтенсивно інтегруємося в єв­ропейське співтовариство».

 

 

Вшанували пам’ять загиблих на виробництві

Голова СПО репрезентативних всеукраїнських об’єднань проф­спілок на національному рівні, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий взяв участь у церемонії вшануван­ня пам’яті загиблих на вироб­ництві та покладання квітів до меморіального каменя на Алеї загиблим на виробництві у пар­ку «Відрадний» Солом’янського району м. Києва.

У заході також взяли участь голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега, голова Проф­спілки працівників державних уста­нов України Юрій Піжук, голова Профспілки працівників будівництва та промис­ловості будівельних матеріалів України Василь Андреєв, заступник керівника Департаменту охорони праці – завідувач відділу охорони праці апарату ФПУ Валентин Маціяшко, генеральний директор Директорату норм та стандартів гідної праці Міністерства соціальної політики України Юрій Кузовой, національний координатор про­екту ЄС–МОП «Зміцнення адміністрації праці з метою покращення умов праці і подолання неза­декларованої праці» Софія Литвин, менеджер цього проекту Антоніу Сантуш, представники місцевих органів виконавчої влади, Фонду соці­ального страхування, організацій роботодавців, редакції журналу «Охорона праці».

«Забезпечення гідних та безпечних умов пра­ці – серед головних пріоритетів профспілок, – за­значив Григорій Осовий. – Реалізація законного права працівників на безпечну працю, її ефек­тивну охорону набуває в сучасних складних со­ціально-економічних умовах особливого значен­ня та гостроти. У цьому напрямі ми маємо діяти спільно – профспілки, урядовці, насамперед Держпраці, роботодавці. На сьогодні є нагальна необхідність розроблення та реалізації такої по­літики у сфері охорони праці, яка б забезпечила встановлення нормативів і параметрів безпеки праці, визнаних міжнародним співтовариством, що б звело до мінімуму ризики травмування і професійного захворювання на робочих місцях, а також здійснення заходів з відновлення втра­ченого здоров’я працівників».

Голова ФПУ наголосив, що нині в Україні, за даними Держкомстату, в шкідливих та небезпеч­них умовах працює кожний четвертий робітник, зростає профзахворюваність. Тому профспілки наполегливо шукають нові форми та методи ефективної протидії процесу погіршення систе­ми охорони праці.

Цього ж дня у Центрі дитячої та юнацької творчості Солом’янського району відбулися уро­чиста церемонія нагородження переможців Все­українського конкурсу дитячого малюнка «Охо­рона праці очима дітей» та святковий концерт.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

13.05.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання