« на головну 19.06.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1249)
18
Квітень
 
Інтерв’ю
 
СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»

СЕРГІЙ БИЗОВ: «МИ ПРАЦЮЄМО НАД ЗРОСТАННЯМ АВТОРИТЕТУ ПРОФСПІЛОК У СУСПІЛЬСТВІ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Економія субвенції за рахунок людей є неприпустимою!

Економія субвенції за рахунок людей є неприпустимою!

На засіданні Уряду 27 лютого було розглянуто низку нор­мативно-правових актів сто­совно надання освітньої суб­венції з державного бюджету і пов’язаних з фінансуванням нової української школи.

А саме обговорено проекти по­станов Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку та умов надання освітньої субвенції з держав­ного бюджету місцевим бюджетам», «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпе­чення якісної, сучасної та доступної загаль­ної середньої освіти «Нова українська шко­ла» у 2019 році» та «Деякі питання викорис­тання субвенції з державного бюджету міс­цевим бюджетам на надання державної під­тримки особам з особливими освітніми по­требами у 2019 році».

За інформацією міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, за підсумками по­переднього фінансового року економія щодо використання освітньої субвенції станом на 1 січня 2019 року склала 4 млрд грн, що ство­рило умови для перерозподілу заощадже­них коштів для освітньої галузі, зокрема їх використання на потреби не тільки держав­них, а й приватних закладів середньої осві­ти, що пропонується проектами названих постанов.

Проте, до цих документів Головою СПО об’єднань профспілок, Головою ФПУ Григо­рієм Осовим під час урядового засідання було висловлено низку застережень. Вони стосувались забезпечення належного рівня оплати праці вчителів, як це встановлено чинним законодавством.

Представник профспілок наголосив, що обсяги освітньої субвенції, затверджені бю­джетами на попередні та поточний роки, не забезпечують у повному обсязі потреб за­кладів загальної середньої освіти на оплату праці педагогічних працівників, зокрема:

– не виплачується надбавка в розмірі 30% за престижність педагогічної праці, як вста­новлено постановою КМУ, і з 1 вересня 2018 року це стосується всіх педагогічних праців­ників. За інформацією обласних організацій Профспілки працівників освіти і науки України, таку надбавку отримують лише окремі категорії працівників, як правило, керівники шкіл та їх заступники, або вчите­лі, які працюють за програмою «Нова укра­їнська школа»;

– вчителям та шкільним педагогам змен­шується розмір надбавки з установлених за­коном 20% до 5–10%, що також пояснюється недостатністю коштів освітньої субвенції;

– з тієї ж причини в багатьох закладах за­гальної середньої освіти не оплачується праця вчителів за завідування навчальними кабінетами та майстернями, а також за за­міну тимчасово відсутніх вчителів;

– не в повному розмірі сплачується вина­города за сумлінну працю тощо.

Як зазначила в своєму висновку Проф­спілка працівників освіти і науки України, економія освітньої субвенції на місцях утво­рюється штучно з метою подальшого пере­спрямування грошей не на оплату праці вчителів, а на інші потреби, наприклад оновлення або поповнення матеріально-тех­нічної бази шкіл, проведення там ремонт­них робіт або реконструкції, хоча освітня субвенція має цільове призначення і пови­нна використовуватись виключно на оплату праці педпрацівників.

Як стверджують представники Міносві­ти, економія освітньої субвенції створюєть­ся не загалом по країні, а лише в окремих областях, зокрема в зоні проведення АТО, і виникає вона не через недоплати педагогам, а через незатребуваність передбачених у бюджеті коштів. Тому ці заощадження мо­жуть бути спрямовані на такі потреби, як, наприклад, зміцнення матеріальної бази на­вчальних закладів, при цьому не тільки дер­жавних, а й приватних закладів загальної середньої освіти за їх письмовими заявами та за умови надання ними у встановленому порядку відомостей про себе.

Профспілки запропонували доопрацюва­ти зазначені постанови КМУ та узгодити їх з профспілками, як того вимагають норми Генеральної та Галузевої угод.

Урядовці з цим погодились.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Григорій Осовий Голова Федерації профспілок України:

«Таке питання, як невикористання освіт­ньої субвенції виникає час від часу, тому Уряд і Міністерство освіти в діалозі з профспілками мають більш системно працювати, щоб економія, яка утворю­ється, використовувалась раціонально, з метою забезпечення законних прав і гарантій працівників».

 

Середня зарплата за рік зросла майже на 20%

Середня заробітна плата в Україні у січні 2019 року склала 9223 грн, що у 2,2 раза вище міні­мальної заробітної плати (4173 грн) і на 19,6% більше, ніж у лютому 2018 року.

О днак, заробітна плата працівників окремих галузей бюджетної сфери залишається нижчою, ніж середня по економіці. Так, в освіті це 7104 грн, охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги – 6203 грн.

Найвищою середня зарплата є в Донецькій облас­ті (10045 грн) та м. Києві (13721 грн), найнижчою – у Чернівецькій області (6958 грн).

Індекс реальної заробітної плати у січні 2019 року в порівнянні з груднем 2018-го становив 86,4%, а відносно січня 2018-го – 109,5%.

На 1,2% відносно 1 січня 2019 року знизилася заборгованість із заробітної плати та станом на 1 лютого п. р. склала 2614,3 млн грн.

96,3 тис. працівників економічно активних підприємств не ви­плачено 1437,1 млн грн, з яких 244,3 млн грн – борги державних під­приємств.

Працівникам промисловості заборговано 2095,9 млн грн, або 80,1% від загальної заборгованості.

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БЮДЖЕТУ

ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ АПАРАТУ ФПУ

16.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

10.02.2024 17:58

10.02.2024 17:48

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання