« на головну 23.07.2024
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1254)
04
Липень
 
Інтерв’ю
 
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ – ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТА ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Право на здоров’я

Право на здоров’я

20 лютого Голова Феде­рації профспілок Укра­їни Григорій Осовий за дорученням Прези­дії ФПУ та від імені ФПУ підписав протокол про приєднання до Мемо­рандуму про співробіт­ництво колективних чле­нів Координаційної ради Платформи Національ­ної стратегії охорони здоров’я України.

П ідписання відбулось під час засідання Координа­ційної ради, що прохо­дило під головуванням президента Українсько­го союзу промисловців і підприєм­ців, голови Об’єднання організацій роботодавців Анатолія Кінаха.

Профспілковий лідер дав висо­ку оцінку Меморандуму та діяль­ності Координаційної ради, поін­формував про участь профспілок у цій важливій справі, запропонував низку конкретних ефективних за­ходів з реалізації стратегії охоро­ни здоров’я в Україні.

«Профспілки постійно опіку­ються таким важливим питанням, як охорона здоров’я наших грома­дян і забезпечення гідних умов праці та гідної її оплати для пра­цівників цієї сфери, – зазначив Григорій Осовий. – Ми здійснюємо контакти та співробітництво за цими напрямами з нашими соці­альними партнерами – урядовця­ми та роботодавцями – на різних рівнях та різних переговорних майданчиках, насамперед НТСЕР та СПО, під час роботи над текстом Генеральної угоди на новий строк. Це стосується як ФПУ в цілому, так і Профспілки працівників охорони здоров’я України, яка по чисельно­му складу – більш ніж 700 тис. чле­нів профспілок – займає друге міс­це серед всеукраїнських галузевих профспілок».

Під час засідання було обговоре­но також низку інших питань, се­ред яких: «Про розширення складу членів Координаційної ради Плат­форми Національної стратегії охо­рони здоров’я України», «Про ре­зультати виконання Першочерго­вих заходів по виконанню рішень Координаційної ради Платформи Національної стратегії охорони здоров’я України від 14 листопада 2018 року», «Про План роботи Коор­динаційної ради Платформи Наці­ональної стратегії охорони здоров’я України на 2019 рік».

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

Григорій Осовий, Голова Федерації профспілок України:

«Ми бачимо свої пріоритетні завдання в тому, щоби, з одного боку, сприяти ство­ренню необхідних умов для якісного та ефективного обслуговування людей праці, всіх громадян України медичними послуга­ми, а з іншого – забезпечувати самих пра­цівників галузі надійним та своєчасним фі­нансуванням, гідними умовами праці, підви­щенням її престижу та оплати.

Ми вважаємо, що члени Координаційної ради Платформи Національної стратегії охорони здоров’я України роблять велику справу, й профспілки тут можуть і повинні робити її з ними».

 

  • До теми

Скорочення ліжко-місць – протиправне

Верховний Суд підтвердив законність вимог Профспілки працівників охорони здоров’я України та залишив чинною постанову Київ­ського апеляційного адміністративного суду від 31 січня 2017 року щодо незаконності прийнятої Кабінетом Міністрів постанови № 1024 «Про затвердження нормативу за­безпечення стаціонарними лікарняними ліжками в розрахунку на 10 тис. населення».

В ідповідно до постанови, апеляційну скаргу Профе­сійної спілки працівників охорони здоров’я Украї­ни, а також осіб, які приєднались: Волинської, До­нецької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоград­ської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької та Харківської обласних організацій профспілки задоволено в по­вному обсязі й одночасно визнано протиправною та скасовано постанову Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про затвердження нормативу забезпечення стаціонар­ними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення».

Міністерство охорони здоров’я України та Кабінет Міні­стрів України ще навесні 2017 року подали касаційні скарги на постанову КААС до Вищого адміністративного суду Укра­їни, який через судову реформу не встиг їх розглянути, при­пинивши свою роботу та передавши всі нерозглянуті справи новоствореному Верховному Суду, який відкрив проваджен­ня у лютому 2018 року й об’єднав розгляд скарг КМУ та МОЗ.

Ухвалюючи рішення, Верховний Суд підтвердив, що реалі­зація постанови КМУ від 25 листопада 2015 року № 1024 «Про за­твердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарня­ними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» стосувалася прав, свобод та інтересів безпосередньо членів Профспілки пра­цівників охорони здоров’я України. Оскаржена постанова Каб­міну стосується трудових, соціальних, економічних відносин, а тому відповідний проект підлягав обов’язковому погодженню усіма зацікавленими органами, в тому числі й уповноваженим представником всеукраїнських профспілок та Професійною спілкою працівників охорони здоров’я України.

ВІДДІЛ ПРАВОВОЇ РОБОТИ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Низький рівень зарплати медпрацівників обумовлює кадровий дефіцит у галузі

Днями відбулась зустріч представників Профспілки працівників охорони здоров’я України та Міністерства охорони здоров’я України задля врегулювання актуальних проблем медичної галузі.

У заході взяли участь голова Профспілки Ві­кторія Коваль та заступник мі­ністра охорони здоров’я Укра­їни Павло Ковтонюк.

Профспілкою було запро­поновано для розгляду пере­лік актуальних питань, серед яких, зокрема:

– укладення Галузевої уго­ди між МОЗ України та Про­фесійною спілкою працівни­ків охорони здоров’я України на новий строк;

– напрацювання спільних проектів колективних догово­рів для комунальних некомер­ційних підприємств, що нада­ють первинну, вторинну (тре­тинну) медичну допомогу;

– унормування праці пра­цівників комунальних неко­мерційних підприємств охо­рони здоров’я та забезпечення гарантій в оплаті праці, зокре­ма щодо: встановлення міні­мальних гарантій в оплаті праці та порядку збереження медичного стажу; підвищен­ня рівня оплати праці праців­ників охорони здоров’я та за­безпечення її диференціації з урахуванням складності, від­повідальності та умов викону­ваної роботи, кваліфікації працівників, результатів їх­ньої праці; виплати надбавки за тривалість безперервної ро­боти, за вислугу років; випла­ти допомоги на оздоровлення медичним працівникам тощо;

– виконання Закону Украї­ни «Про державні фінансові гарантії медичного обслуго­вування населення» у повно­му обсязі, зокрема: фінансово­го забезпечення компонента оплати праці медичних пра­цівників у складі тарифів та коригувальних коефіцієнтів на рівні не меншому за 250 від­сотків середньої заробітної плати в Україні за липень року, що передує року, в яко­му будуть застосовуватися такі тарифи та коригувальні коефіцієнти; перегляд розмі­ру капітаційної ставки, зва­жаючи на ринкову вартість медичних послуг (вартість об­ладнання, витратних матері­алів, проведення аналізів, оплата праці медичного пер­соналу), з урахуванням її під­вищення та індексації, що пе­редбачено українським зако­нодавством.

– стан забезпечення у 2019 році фонду оплати праці пра­цівників ЗОЗ, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізо­вану) медичну допомогу в зв’язку із зменшенням обсягу медичної субвенції на 1,8 млрд грн у Законі України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».

Обговорювалися також проблемні питання надання невідкладної медичної допо­моги, викликів до пацієнтів додому, умов праці лікарів-ін­тернів, фінансового забезпе­чення реформування вторин­ного рівня надання медичної допомоги.

У ході зустрічі представни­ками Профспілки було наголо­шено на тому, що рівень га­рантій та трудових прав пра­цівників комунальних неко­мерційних підприємств за­знає значних обмежень через позбавлення низки прав, га­рантій та пільг, встановлених для медичних працівників бю­джетних установ. Залишаєть­ся неврегульованим питання оплати праці керівників та працівників комунальних не­комерційних підприємств. Крім того, зростає інтенсифі­кація праці медичного персо­налу внаслідок відсутності нормативів навантаження в галузі. Подальше збереження низького рівня заробітної пла­ти та соціального захисту ме­дичних працівників, особливо на вторинному, третинному рівнях надання медичної до­помоги, обумовлює стрімкий відтік висококваліфікованих фахівців та поглиблення ка­дрового дефіциту в галузі.

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

02.03.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

10.07.2024 21:02

08.07.2024 20:16

08.05.2024 21:25

08.05.2024 21:01

05.04.2024 21:44

22.03.2024 19:35

15.03.2024 18:49

15.03.2024 18:46

10.02.2024 18:02

10.02.2024 18:01

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання