« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Епіцентр молодіжної профспілкової активності

Епіцентр молодіжної профспілкової активності

17–20 січня Чернігівський на­вчально-методичний центр став епіцентром профспілкової ак­тивності для майже 50 молодих лідерів – представників 20 все­українських галузевих профспі­лок. Усе завдяки проведенню Зи­мової школи для профспілкової молоді «Розвиток компетенцій молодих профспілкових лідерів та базові цінності профспілки».

П рограма заходу розпочалася із знайомства з роботою одного з найбільших підприємств міста – КЕП «Чернігівська ТЕЦ» та її первинною профспілковою орга­нізацією, яку очолює Геннадій Лавриненко. Молоді профспілковці оглянули виробни­цтво, дізналися про нюанси соціального діа­логу на рівні первинки та результати цієї ро­боти, що відображаються в колдоговорі.


Наступного дня відбулося офіційне від­криття Зимової школи, в якому взяли участь заступник Голови Федерації профспілок України Євген Драп’ятий, керівник Департа­менту профспілкового руху та зв’язків з гро­мадськими організаціями апарату ФПУ Ла­риса Ровчак, а також керівник Прес-центру ФПУ Юрій Работа. Запрошені поінформува­ли про поточні завдання всеукраїнського профцентру, а також провели відверту дис­кусію з молоддю. Привітали учасників і партнери заходу – Тетяна Солодовник та Ге­оргій Сандул, представники ГО «Трудові іні­ціативи» та Центру солідарності.

Змістовна частина навчання розпочала­ся з того, що учасники оцінили та проаналі­зували взаємний вплив загальнолюдських та профспілкових цінностей. Були й інші питання, зокрема «Що таке профспілкова ідентичність та профспілкова ідеологія?», «Хто може назвати себе профспілковцем?».

Також молодь попрацювала в мікрогру­пах, кожна з яких за допомогою мобільних застосунків створила профспілкове мотива­ційне Caption Video (відео із субтитрами, що передає максимум інформації за корот­кий час) на задані теми.

Далі учасники мали змогу розвинути деякі базові компетенції сучасного профспілкового лідера, зокрема комунікаційні здібності. В цьо­му питанні їм допомагала практичний психо­лог, сертифікований тренер Ірина Глушко.

Наступний «урок» школи поставив перед молодими лідерами наступні питання: «Що таке справжня профспілкова демократія?», «Як організувати обговорення і прийняття рі­шень ефективним?», «Кого і як варто залуча­ти до профактиву в першу чергу?».

До програми було включено і надважливе питання медіаграмотності профспілкових лі­дерів та активістів. За декілька годин учасники розібралися в розмежуванні фактів, суджень, маніпуляцій та фейків у інформаційних повідо­мленнях, попрактикувалися у фактчекінгу.

Зимова школа завершена. Учасники роз’їхалися по різних куточках України, взявши із собою кожен своє: досвід колег, техніки профспілкової роботи, практичні навички в медійній сфері, натхнення на по­дальшу діяльність, нові знайомства та чу­дові враження від Сіверського краю.

ВІТАЛІЙ КОПИШ,

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛ.

 

Поєднання парламентського, державного та профспілкового контролю в боротьбі з незадекларованою працею

15–17 січня на базі «Навчально-методичного центру» ФПО Чернігівської області відбувся на­вчальний семінар «Порядок проведення моніторингових візитів з питань дотримання прав громадян на офіційне оформлення трудових відносин; своєчасне та в повному обсязі одер­жання винагороди за працю; додержання мінімальних гарантій в оплаті праці».

С емінар проводився для юристів ФПУ, її членських організа­цій, а також фахів­ців Секретаріату Уповноваженого та регіональних представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в рамках співробітни­цтва та укладених ФПУ меморан­думів з Уповноваженим Верхо­вної Ради України з прав людини, Державною службою України з питань праці, за сприяння Аме­риканського центру міжнародної профспілкової солідарності в рамках проекту «Глобальна тру­дова програма: Україна».

З вітальним словом на від­критті семінару виступили керів­ник Департаменту моніторингу соціальних прав Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Світлана Глущенко та керівник Департа­менту правового захисту ФПУ – головний правовий інспектор праці Дмитро Лях.

Упродовж двох днів сесії за­ступником директора Департа­менту з питань праці Державної служби України з питань праці Оленою Коноваловою були пред­ставлені презентації щодо повно­важень та функцій системи ін­спекції праці в механізмі запобі­гання використанню незадекла­рованої праці; проявів незадекла­рованої праці в Україні та акту­альності її подолання; досвіду за­рубіжних країн у боротьбі з неза­декларованою працею; процеду­ри оформлення трудових відно­син в Україні; шахрайських прак­тик уникнення від укладення трудових договорів; мінімальних державних гарантій в оплаті пра­ці, правильності і повноти нара­хування заробітної плати та стро­ків її виплати; порядку проведен­ня перевірок з питань додержан­ня законодавства про працю.

Проведено також практичні за­няття з учасниками семінару з пи­тань державного контролю за не­задекларованою працею, дотри­манням законодавства з питань оплати праці, особливостей фікса­ції правопорушень у цих сферах трудового права, координації вза­ємодії з іншими органами влади та профспілковими організаціями, практики моніторингу виявлення порушень прав працівників, у тому числі в «тіньовому» секторі економіки, заходів реагування на виявлені факти порушень.

Відбувся інтерактивний тре­нінг з технік ефективних комуні­кацій, зокрема під час конфлік­тних ситуацій, переговорів, у бо­ротьбі зі стресом.

В останній день семінару було підбито підсумки, обговорено за­ходи подальших спільних дій щодо підготовки методичних ре­комендацій з моніторингу і коор­динації спільних дій, затвер­дження графіка моніторингових візитів за тематикою на 2019 рік.

ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АПАРАТУ ФПУ

 

Проблемні питання монетизації субсидій

21 січня Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечен­ня провів робочу зустріч з метою об­говорення стану призначення та на­дання населенню житлових субсидій.

У заході взяли участь народні депутати України, голови комісій з питань призна­чення житлових субсидій районних, місь­ких рад, представники центральних орга­нів виконавчої влади, Рахункової палати України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Пенсійного фонду України, Федерації профспілок України, організацій роботодавців, громад­ських організацій, ЗМІ та ін.

Відкриваючи слухання, перший заступник голови Комітету Сергій Каплін зазначив, що на сьогодні дер­жава субсидує 7 із 10 мешканців України, які не можуть оплатити високі комунальні тарифи.

У ході зустрічі представники Мінсоцполітики озна­йомили присутніх з поточною ситуацією із внесенням змін до Порядку призначення житлових субсидій, у тому числі щодо монетизації, а також основними на­прямами формування та реалізації державної соціаль­ної політики у відповідній сфері. Також було повідо­млено про наміри Мінсоцполітики провести у березні – квітні п. р. всеохоплюючий аналіз запровадження внесених змін до механізму призначення житлових субсидій з метою його подальшого удосконалення та уникнення проблемних ситуацій.

У свою чергу, представники місцевих органів соці­ального захисту населення та комісій з питань призна­чення житлових субсидій окреслили проблемні питан­ня, що виникають під час роботи із субсидіантами, на­голосили на надмірній завантаженості комісій, недо­статній укомплектованості кадрами, недостатньому рівні заробітної плати працівників соціального захисту.

Фахівці, які безпосередньо займаються призначен­ням житлової субсидії і працюють з людьми на місцях, мали можливість поділитися досвідом, а також поста­вити свої запитання до представників Мінсоцполітики.

Крім того, акцентовано увагу присутніх на недолі­ках проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення стосовно запровадження монетизації житлових субсидій. Також представники комісій з пи­тань призначення житлових субсидій висловили про­хання до Мінсоцполітики щодо розроблення Методич­них рекомендацій із призначення субсидій. Усі присут­ні погодились з необхідністю проведення найближчим часом масштабного навчального заходу стосовно ме­ханізму запровадження надання житлових субсидій у готівковій формі.

Комітетом перед заходом було розповсюджено «Збірку відповідей на запитання щодо порядку надан­ня населенню житлових субсидій», з якою можна озна­йомитися на офіційному сайті ФПУ fpsu.org.ua.

06.02.2019ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання