« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Всеукраїнський тиждень права в АПСВТ

Всеукраїнський тиждень права в АПСВТ

У рамках Всеукраїнського тижня права, що проводиться 10–14 груд­ня в стінах Академії праці, соціаль­них відносин і туризму ФПУ, відбу­лась інформаційно-роз’яснювальна зустріч із студентами, в якій взяв участь Голова Федерації профспі­лок України Григорій Осовий.

З ахід приурочений до Дня прав люди­ни, що відзначається щороку 10 груд­ня, і має на меті набуття студентами додаткових знань у сфері забезпе­чення прав і свобод громадян, а та­кож запобігання їх порушенню.

Відкрила зустріч ректор АПСВТ Вікторія Бу­яшенко, яка запевнила, що «права людини» – це явище, яке стосується всіх, забезпечує існування людини, а також гарантує подальший суспіль­ний розвиток будь-якої країни. Тому рівно 70 ро­ків тому, у 1948-му, Генеральною Асамблеєю ООН було проголошено Загальну декларацію прав людини.

Як реалізуються права людини в нашій країні і яку роль в цьому відіграють профспілки, розпо­вів Голова ФПУ Григорій Осовий. Він охаракте­ризував ФПУ як правозахисну організацію і на­голосив, що право вільного об’єднання громадян у профспілки гарантовано як Конституцією України, так і міжнародними нормативно-право­вими актами, ратифікованими нашою країною.

Метою вступу трудівників до профспілок є захист власних законних прав та інтересів. Профспілки повсякденно займаються цією робо­тою, тому що скарги від працівників щодо пору­шення їх трудових прав надходять до профспі­лок. «Ми проводимо моніторинг порушення прав у сфері праці, – зазначив Григорій Осовий. – У середньому протягом року фіксується до 200 тис. різноманітних порушень, зокрема щодо со­ціального забезпечення, охорони праці та ін. На жаль, у нас існує проблема дотримання прав са­мих профспілок. Трапляються випадки, коли роботодавці чинять супротив утворенню проф­спілок на підприємствах, або створюються так звані «кишенькові» чи «фейкові» профспілки».

Голова ФПУ розповів про напрацьовані меха­нізми захисту прав спілчан як на національно­му, так і міжнародному рівнях, а саме оскаржен­ня дій влади у міжнародних інституціях, таких як Міжнародна організація праці, звернення до Європейського суду з прав людини та Комісара ООН з прав людини та ін.

Він висловив сподівання, що серед студентів АПСВТ із часом виявляться фахівці, які змо­жуть високо нести прапор боротьби за права лю­дини, і побажав студентам здобувати знання та реалізувати себе як професіоналів на благо на­шої держави.

З розповіддю про правозахисну діяльність ор­ганізацій, які вони представляють, перед ауди­торією виступили представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Олена Степаненко, голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега, Олена Сенченко (Інститут економіко-правових досліджень), а та­кож керівники департаментів апарату ФПУ.

На завершення зустрічі найкращих правових інспекторів членських організацій ФПУ було на­городжено Почесними грамотами Президії ФПУ, які вручив Голова ФПУ Григорій Осовий. Колег урочисто привітали голова первинної профспілкової організації апарату ФПУ Марія Гриценко та керівник Департаменту правового захисту ФПУ Дмитро Лях.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

Побудова дієздатного громадянського суспільства неможлива без самодостатнього місцевого самоврядування

6 грудня у приміщенні Академії праці, соціаль­них відносин і туризму відбулася 2-га щорічна науково-практична кон­ференція «Муніципаль­на реформа в контексті євроінтеграції України: позиція влади, науков­ців, профспілок та гро­мадськості». Науковий захід було присвяче­но Дню місцевого само­врядування, який тра­диційно відзначається в Україні 7 грудня.

М ета конференції – фа­хове обговорення на­прямів муніципаль­ної реформи в Украї­ні на її сучасному етапі, впровадження європейських принципів і стандартів територіаль­ної організації влади на основі зі­ставлення позицій з цього питання влади, науковців та інститутів гро­мадянського суспільства.

Організаторами конференції ви­ступили Академія праці, соціаль­них відносин і туризму та Всеукра­їнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», партнером конференції – Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

За результатами наукової диску­сії, в якій взяли участь представники більше десяти областей, сформовано чіткі рекомендації щодо реформуван­ня законодавства України про місце­ве самоврядування. Від профспілок з привітальним словом та доповіддю виступив заступник Голови Федерації профспілок України Євген Драп’ятий. Він наголосив на тому, що побудова дієздатного громадянського суспіль­ства неможлива без самодостатнього місцевого самоврядування, яке, в свою чергу, неможливе без фахової підготовки професійних кадрів місце­вого самоврядування. Питання на­лежної підготовки, перепідготовки таких кадрів, охорони та захисту їх трудових прав і законних інтересів є одним з напрямів роботи сучасних профспілок. Освітньою платформою для підготовки та перепідготовки фа­хівців місцевого самоврядування може виступити Академія праці, со­ціальних відносин і туризму ФПУ.

Важливий меседж до наукової спільноти доніс професор кафедри конституційного, адміністративно­го та господарського права Акаде­мії Віктор Кравченко. За його сло­вами, об’єднання територіальних громад супроводжується складни­ми організаційними, матеріально- технічними, фінансовими та інши­ми процесами, і наразі існує гостра потреба сприяти захисту інтересів таких територіальних громад з боку всіх інститутів громадянсько­го суспільства.

Варто відзначити дуже цікаві та наповнені раціональними пропози­ціями виступи виконавчого дирек­тора «Асоціації міст України» Олександра Слобожана, головного наукового консультанта відділу єв­ропейського права та міжнародної інтеграції Інституту законодавства Верховної Ради України Михайла Баймуратова, доцента кафедри за­гальнотеоретичного правознавства та публічного права Національного університету «Києво-Могилянська академія» Юрія Ключковського, провідного наукового співробітни­ка Інституту держави та права НАН України ім. В.М. Корецького Олек­сандра Батанова та голови «Клубу мерів» Володимира Удовиченка.

Усі матеріали заходу представле­ні на сайті АПСВТ.

АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ

16.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання