« на головну 30.11.2023
Архів номерів  •  Актуальний номер » (1232)
26
Жовтень
 
Інтерв’ю
 
МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»

МАКСИМ БАЛАНЕНКО: «СЬОГОДНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАЛИШАЮТЬСЯ НЕДООЦІНЕНИМИ»


РУБРИКИ


Передплата

Статті Що відбувається?

Воєнний стан

Воєнний стан

  Верховна Рада України на позачерговому за­сіданні 26 листопада 2018 року 276 голосами прийняла за основу і в цілому законопроект «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» (реєстр. № 9338) з поправками, що були озву­чені Президентом України Петром Порошен­ком під стенограму.

З азначеним законом затвердже­но Указ Президента України від 26 листопада 2018 року № 393 «Про введення воєнного стану в Україні» із застережен­ням, що воєнний стан вводиться у Ві­нницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Черні­гівській, Донецькій, Запорізькій, Херсон­ській областях та внутрішніх водах Укра­їни Азово-Керченської акваторії. Також у законі зазначається, що в період дії воєн­ного стану, введеного зазначеним Указом Президента України, часткова мобіліза­ція оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці й обороні України.

Закон набирає чинності з дня його опу­блікування.

Одночасно слід зазначити, що Указом Президента України доручається облас­ним, Київській міській державним адміні­страціям, органам місцевого самовряду­вання утворити ради оборони та забезпечи­ти сприяння військовому командуванню у запровадженні та здійсненні заходів пра­вового режиму воєнного стану. Такі ради оборони створюються відповідно до статей 1, 14 і 18 Закону України «Про оборону України», Указу Президента України від 23 вересня 2016 року № 406 «Про Положення про територіальну оборону України» (для службового користування) та Положення про раду оборони Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя, за­твердженого постановою Кабінету Міні­стрів України від 21 березня 2007 року № 507 (для службового користування) для керів­ництва виконанням на відповідній терито­рії заходів щодо оборони України. За відпо­відними роз’ясненнями щодо запрова­дження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану на окремій терито­рії необхідно звертатися до зазначених вище органів.

Такі заходи вжиті у відповідь на акт агресії з боку Російської Федерації, здій­снений в акваторії Чорного моря, де вій­ськові кораблі сусідньої держави напали на військові кораблі України, відкривши вогонь на ураження, і захопили їх та екі­пажі в полон. Запровадження воєнного стану дасть можливість краще організу­вати оборону від можливого вторгнення агресора і має на меті здійснення виключ­но оборонних заходів.

Мінсоцполітики у спеціальному прес- релізі зазначило, що всі соціальні виплати у період дії воєнного стану не припиняти­муться та не зменшуватимуться і здійсню­ватимуться своєчасно та в повному обсязі. Про нормальну роботу банківської системи заявив НБУ, економіки – Мінекономрозвит­ку тощо. Наразі вжиті заходи не передбача­ють звуження чи призупинення конститу­ційних прав і свобод громадян, включно з правом вільного пересування, в тому числі через зовнішні кордони України. Також не припиняється залізничне, автомобільне, повітряне та інше транспортне сполучення як у межах України, так і зовнішнє.

Детальніше про правовий режим воєнно­го стану «ПВ» поінформує читачів у наступ­них випусках.

ВЛ. ІНФ.

 

Визначили кращі підприємства з охорони праці

21 листопада у Міжнародному центрі культури і мистецтв профспілок України відбувся завер­шальний етап та підбиття підсумків щорічного конкурсу «Краще підприємство з охорони праці».

П ереможців привітали організатори конкур­су – представники Державної служби України з питань пра­ці, міністерств, центральних та місцевих органів виконавчої вла­ди, об’єднань роботодавців та профспілкових організацій, Фонду соціального страхування України.

Звертаючись до присутніх, Го­лова Федерації профспілок Укра­їни Григорій Осовий наголосив, що життя і здоров’я – основна цінність людини, тому обов’язок держави і роботодавця робити все необхідне, аби умови праці на підприємствах були безпечними, а робочі місця облаштовані на­лежним чином.

Профспілки, як представники найманих працівників, здійсню­ють громадський контроль, зо­крема за охороною праці. І голо­вним у цій роботі вважають упе­редження ризиків, які об’єктивно виникають у процесі проведення робіт, тому Держпраці, як дер­жавній структурі, роботодавцям і громадськості потрібно поєдну­вати зусилля задля досягнення цієї мети – збереження життя і здоров’я на робочому місці.

Голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега сказав, що першочерго­вим завданням на сьогодні є зни­ження виробничого травматизму, а також впровадження на підпри­ємствах України сучасних мето­дів управління охороною праці, створення безпечних умов праці згідно з європейськими стандар­тами. «Цього ми можемо досягти виключно в тісній співпраці з на­шими партнерами – роботодавця­ми та профспілками, – зазначив він. – Підприємства-переможці отримують насправді заслужену нагороду. Далеко не кожне під­приємство відповідає вимогам конкурсу, тому ми нагороджуємо лише тих, хто по-справжньому ці­нує працівника, піклується про його здоров’я та безпеку».

Підприємства відбирались з урахуванням наступних критеріїв:

– функціонування ефектив­ної системи управління охоро­ною праці;

– проведення службою охоро­ни праці заходів щодо поліп­шення умов праці;

– наявність кабінетів, кутків з охорони праці та їх обладнання;

– фінансування заходів з охо­рони праці, своєчасне забезпе­чення працівників якісним спе­цодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального за­хисту;

– систематична підготовка працівників до безпечного ви­конання робіт тощо.

За результатами оцінювання було визначено переможців за основними номінаціями: видо­бувна промисловість, виробни­цтво продовольчих товарів, ви­робництво товарів та надання послуг для населення, діяль­ність у сфері будівництва, ви­робництво фармацевтичних препаратів та матеріалів, діяль­ність у сфері виробництва елек­троенергії та зв’язку, будівни­цтво та транспорт, переробна промисловість.

Трудові колективи – пере­можці конкурсу разом з дипло­мами та статуетками отримали й Подяку від Президії ФПУ, які в урочистій обстановці вручив їм Голова ФПУ Григорій Осовий.

ПРЕС-ЦЕНТР ФПУ

 

 

02.12.2018ДОДАТИ КОМЕНТАР 2000
Ваше ім'я:
Коментар:
  введіть цифри на картинці
УВАГА!

З метою підвищення попиту на газету "Профспілкові вісті" редакція прийняла рішення припинити практику розміщення повного чергового номеру у pdf-форматі на власному сайті. Натомість обмежитися публікацією першої сторінки та анонсів найрезонансніших матеріалів. Пропонуємо читачам передплачувати видання. З умовами передплати можна ознайомитися у розділі ПЕРЕДПЛАТА.

НОВИНИ

01.11.2023 18:44

01.11.2023 18:38

09.10.2023 21:08

09.10.2023 21:07

09.10.2023 21:06

25.09.2023 20:30

29.08.2023 21:07

18.08.2023 22:02

18.08.2023 22:01

21.07.2023 20:38

Усі новини


Опитування

Якою б Ви хотіли бачити улюблену газету "Профспілкові вісті" надалі?

Традиційною паперовою, друкованою
- 0 %
Новітньою електронною (виключно в інтернеті за передплатою)
- 0 %
Змішаною (відкриття передплати на електронну версію при збереженні паперово-друкованого формату)
- 0 %
Усього: голосів


 

Профспілкові ВІСТІ, 1990-2023©

01042, Украіна, м. Київ
Майдан Незалежності, 2
Тел/факс: 528-70-49
Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання